aseanage13_banner950

CHƯƠNG TRÌNH

Ngày Giờ Nội dung
10/6/2012 sau 12:00
20:00
Đón các đoàn
Họp kỹ thuật
11/6/2012 09:00
20:00
Ván 1 Cờ tiêu chuẩn
Lễ khai mạc
12/6/2012 09:00
16:00
Ván 2
Ván 3
13/6/2012 09:00
16:00
Ván 4
Ván 5
14/6/2012 09:00
16:00
Ván 6
Ván 7
15/6/2012 09:00
16:00
Ván 8
Ván 9
16/6/2012 ---
18:00
19:00
Nghỉ
Trao thưởng cờ tiêu chuẩn
Giao lưu
17/6/2012 09:00
16:00
Cờ nhanh ván 1~4
Cờ nhanh ván 5~7
18/6/2012 09:00
19:00
Cờ chớp 9 ván
Trao thưởng cờ nhanh và cờ chớp
19/6/2012 Trước 12:00 Các đoàn ra về