Đăng ký FIDE ID / Bổ sung thông tin, hình ảnh tại FIDE website

FIDE ID là mã số định danh của một kỳ thủ cờ vua bắt buộc phải có khi tham dự các giải đấu có tính ratings (hoặc Elo) của FIDE.

Để đăng ký FIDE ID bạn vui lòng kiểm tra xem mình đã có ID chưa theo bảng bên dưới bằng cách gõ một phần tên của mình hoặc bất cứ dữ liệu nào hợp lệ vào hộp "Tìm:" bên góc trên bên trái của bảng.

- Nếu chưa có ID, bạn bấm chọn vào đường dẫn này để đăng ký --> Đăng ký ID FIDE

- Nếu đã có ID, bạn có thể bấm vào biểu tượng nhỏ của FIDE trên cùng dòng tên của mình để xem thông tin của mình trên web FIDE hoặc bấm vào biểu tượng hình cây bút nếu có yêu cầu đăng ký bổ sung, hình ảnh trên website của FIDE.

Đây là dịch vụ có thu của Vietnamchess, thông tin chuyển khoản sẽ gửi đến email của bạn sau khi đăng ký. Riêng phần cập nhật hình ảnh, thông tin sẽ miễn phí cho các kỳ thủ có đẳng cấp GM, IM, WGM và WIM.

 Ghi chú: Danh sách xếp theo FIDE ID từ số nhỏ đến số lớn

FIDEIDHọ và tênGiới tínhVĐVHLV,TTNgày sinhFIDEBổ sung
12401137Le Quang LiemNamGMNA,FST13-03-1991
12401110Nguyen Ngoc Truong SonNamGM23-02-1990
12401153Le Tuan MinhNamGM21-10-1996
12404675Nguyen Anh KhoiNamGM11-01-2002
12400246Pham Minh HoangNamIM05-08-1978
12401820Tran Tuan MinhNamGM01-01-1997
12400084Dao Thien HaiNamGMFT10-05-1978
12400025Nguyen Anh DungNamGMNA,FT17-03-1976
12401269Nguyen Huynh Minh HuyNamGMFT11-10-1987
12424714Banh Gia HuyNamFM25-05-2009
12400076Tu Hoang ThongNamGMFT22-06-1972
12400815Nguyen Thanh SonNamIMFT28-04-1981
12415669Pham Tran Gia PhucNamFM21-08-2009
12400726Bui VinhNamGMIA,FT25-12-1976
12410853Nguyen Quoc HyNamFM14-05-2006
12401226Pham Le Thao NguyenNữIM07-12-1987
725056Cao SangNamGMFT06-09-1973
12402141Vo Thanh NinhNamIM05-10-1988
12401064Nguyen Van HuyNamGM14-03-1985
12400599Hoang Canh HuanNamFM14-03-1985
12402532Nguyen Van ThanhNamIM14-07-1992
12401358Nguyen Duc HoaNamGM13-07-1989
12401838Vo Thi Kim PhungNữWGM08-06-1993
12400238Dinh Duc TrongNamFM00-00-1977
12412279Dao Minh NhatNamIM22-03-2004
12401099Hoang Nam ThangNam12-11-1969
12401080Tran Minh ThangNamIM02-01-2000
12402435Dang Hoang SonNamFMFT25-10-1994
12400319Hoang Thanh SonNam00-00-1976
12400343Dong Bao NghiaNamFM21-07-1992
12405060Ngo Duc TriNamFM25-05-2004
12401218Pham ChuongNamIMFT07-01-1989
12400858Le Dinh TuanNam00-00-1976
12400122Nguyen Van HaiNamIMNA23-09-1993
12401277Duong The AnhNamIM08-06-1986
12400645Tran Quoc DungNamFMFT16-10-1983
12402761Nguyen Dang Hong PhucNamFM19-08-2000
12424722Dau Khuong DuyNamCM20-07-2011
12401498Nguyen Thien VietNam01-12-1981
12401463Ly Hong NguyenNamFM06-02-1989
12400920Ngo Ngoc QuangNam26-08-1983
12400408Nguyen Thai BinhNamFI00-00-1980
12401250Tran Anh TriNam20-08-1985
12400939To Quoc KhanhNamFI20-10-1973
12401102Hoang Thi Bao TramNữWGM09-11-1987
12401048Nguyen Viet TuongNam04-01-1990
12400300Nguyen Thi Thanh AnNữWGMFT17-06-1976
12402150Le Thanh MinhNam00-00-1981
12404683Le Minh HoangNamFM09-05-2000
12400351Tu Hoang ThaiNamIM22-06-1972
12401501Bao KhoaNamIM03-10-1990
12408956Bach Ngoc Thuy DuongNữWIM05-07-2003
12401420Pham Duc ThangNamFMNA09-04-1988
12401676Nguyen Thi Mai HungNữWGM28-01-1994
12407925Tran Dang Minh QuangNamFM06-07-2005
12424730Dinh Nho KietNamCM21-03-2010
12401161Bao QuangNamFMNA04-09-1978
12442208Nguyen Xuan VinhNam16-11-1983
12401021Nguyen Hoang TuanNam00-00-1978
12400033Vo Dai Hoai DucNam00-00-1967
12400386Vo Hong PhuongNữWFMFI20-08-1979
12401145Hoang Van NgocNam27-10-1990
12415936Nguyen Tuan LocNam01-01-1991
12401609Bui Trong HaoNamFM15-12-1995
12401897Tran Manh TienNamFM02-05-1990
12401307Pham Xuan DatNamCM00-00-1987
12400530Tran Vinh LocNam13-02-1978
12400793Phan Hung ChiNamNA07-11-1966
12400971Luong Minh HueNữWFM17-11-1986
12400203Nguyen Thuan HoaNữWIM16-11-1970
12401455Hoang Thi Nhu YNữWIM30-04-1993
12400327Hoang HaiNam00-00-1980
12402460Le Huu ThaiNamCM10-10-1997
12401439Ton That Nhu TungNamIMIA,FT19-04-1991
12401056Vu Dinh HungNam00-00-1984
12415880Nguyen Hoai NamNam25-07-1981
12400521Tran Duc Hoa KhanhNam10-10-1974
12400270Nguyen Thi Tuong VanNữWIMFI23-08-1978
12400130Mai Thi Thanh HuongNữWIMFI19-02-1974
12402109Nguyen Phuoc TamNamCMFI16-10-1995
12401293Hoang Thi UtNữWFM07-02-1978
12401366Nguyen Huu Duc LuanNam00-00-1976
12400068Ho Van HuynhNam06-06-1960
12400548Truong Duc ChienNamIA03-04-1971
12402036Nguyen Quynh AnhNữWIM27-03-1988
12400297Nguyen Thi DungNữWFM19-03-1982
12402508Lu Chan HungNamIM18-01-1997
12401013Luong Phuong HanhNữWIMFI08-02-1983
12400289Dong Viet ThangNam16-05-1986
12402567Pham Thi Hai YenNữ25-05-1987
12401854Le Hoang Tran ChauNữWFM10-11-1992
12401030Nguyen Viet ChungNamFM04-01-1990
12400670Nguyen Ngan BinhNữ03-07-1982
12400416Tran Ngoc ThachNam00-00-1980
12400742Nguyen Hoai NamNam25-03-1993
12400572Le Kieu Thien KimNữWIM10-12-1981
12403539Phan Anh SonNam06-10-1982
12400580Chau Thi Ngoc GiaoNữ26-08-1981
12401374Nguyen Sy HungNamNA,FI27-05-1984
12402427Dang Duy LinhNam23-08-1993
12403512Nguyen Minh TuanNamFI07-07-1989
12401870Nguyen Thanh NghiaNamCMFI18-01-1989
12402133Nguyen Hoang NamNamFMFT25-06-1986
12400041Pham Ngoc ThanhNữWFM00-00-1971
12401811Tran Ngoc LanNamFM24-05-1992
12400262Hoang My Thu GiangNữ00-00-1977
12400424Nguyen Dinh QuangNam15-01-1992
12401862Nguyen Ngoc PhungNam04-07-1989
12404543Duong Thanh BinhNamFT14-07-1975
12402575Pham Thi Thu HienNữ27-06-1990
12402923Nguyen Huynh Tuan HaiNam28-07-1999
12411396Vo Pham Thien PhucNam17-08-2006
12424803Duong Vu AnhNam16-06-2011
12401331Ngo Dieu HoaNữWFM12-07-1991
12401005Le Thanh TuNữWGM27-11-1985
12402028Nguyen Manh TruongNamNA05-09-1991
12402583Phung Nguyen Tuong MinhNam17-03-1985
12401196Huynh Mai Phuong DungNữ04-01-1985
12400440Nguyen Ha PhuongNamFM30-01-1995
12403555Tong Thai HungNamFI16-01-1968
12411027Le Tri KienNamCM31-08-2005
12401390Pham Thi HoaNữ00-00-1988
12414093Nguyen Lam ThienNam22-08-2004
12402613Vuong Trung HieuNamFM17-02-1996
12401730Pham Thi Ngoc TuNữ20-10-1988
12401641Nguyen Ngoc HiepNamCM08-02-1991
12401188Hoang Xuan Thanh KhietNữWIM01-11-1985
12404365Nguyen Thi Thu HuyenNữ25-11-1987
12411248Pham Cong MinhNam18-02-2006
12401170Nguyen Hai QuanNamNA03-08-1985
12402060Nguyen Duc VietNam06-04-1994
12403504Le Cong CuongNamFI11-06-1992
12400947Pham Hoai NamNamFM00-00-1995
12402419Dang The NamNam09-02-1991
12400840Phan Trong BinhNamFI19-09-1990
12403865Nguyen Hoang DucNam18-10-1998
12400254Le Thi Phuong LienNữWFMNA18-10-1979
12400718Nguyen Thu ThuyNữ00-00-1976
12400653Dang Bich NgocNữWIM30-10-1984
12403768Ngo Quang ThaiNam00-00-1999
12421154Tran Duc TuNam13-12-1967
12400467Le Hien ThucNamCMNA,FI01-08-1979
12415472Dang Anh MinhNam26-08-2008
12404632Nguyen Mai Duc TriNamNA,FI26-01-1989
12400335Doan Van DucNam11-08-1987
12413372Hoang Minh HieuNamFM07-01-2007
12401714Nguyen Thi Diem HuongNữWFM08-09-1990
12404640Nguyen Trung KienNamNI22-07-1989
12415898Quach Phuong MinhNamIA,FI01-01-1988
12401242Phan Dan HuyenNữ26-05-1981
12401722Luong Nhat LinhNữWFMFI04-09-1989
12400050Nguyen Thi Kim NganNữ03-01-1974
12404250Nguyen Minh ThangNam10-12-1965
12407348Pham Thi NuNữ--
12404772Tran Minh HoangNam00-00-1998
12400998Nguyen Thanh Thuy TienNữWIM28-02-1999
12404241Do Thi ThuongNữ00-00-1981
12400696Hoang Le My AnhNữWCM16-01-1992
12401633Huynh Lam Binh NguyenNamCMNA,FI26-05-1994
12400556Nguyen Viet SonNam22-12-1954
12400637Nguyen Thi Dieu HanhNữ00-00-1984
12400904Che Quoc HuuNamFM09-05-1996
12404349Nguyen Thi Phuong ThaoNữ27-01-1988
12400823Tran Thi Ha MinhNữ20-08-1992
12400017Dang Vu DungNam13-07-1961
12401889Nguyen Thi Thu QuyenNữWCM08-02-1989
12401994Le Thi HaNữ06-02-1990
12409294Tran Xuan TuNamNI21-10-1986
12400360Tran Thi Kim LoanNữWFM28-04-1971
12404578Nguyen Truong Thanh HieuNam08-10-1985
12403431Nguyen Huynh Minh ThienNamCM03-02-2004
12400181Tran Thi Minh ChauNữ00-00-1976
12402192Le Thanh TaiNamCM15-04-1997
12402591Tran Quang KhaiNam11-04-1994
12417351Bui Van HungNam08-06-1966
12401072Nguyen Tan Hoang NamNamCM14-07-1999
12402168Vu Quang QuyenNamCMNA23-01-1995
12404179Nguyen Thi Thuy TrienNữWFMFI03-06-1995
12407305Nguyen Thanh TamNam11-11-1988
12407399Tran Tri TrinhNam--
12403830Doan Thien ThanhNam08-11-1998
12403458Nguyen Tan ThinhNam26-08-1996
12403598Ngo Thuy Thanh ThaoNam26-10-1987
12401234Nguyen Hung CuongNam00-00-1996
12400190Vo Thanh CongNam28-02-1987
12400890Ngo Thi Kim CuongNữ06-12-1984
12402605Vo Hoai ThuongNam29-03-1996
12401781Nguyen Thao HanNữWFM09-01-1994
12400092Dang Tat ThangNamIA,IO,FT26-03-1953
12401480Luong Huyen NgocNữWCM09-04-1988
12401412Vang Thi Thu HangNữNA,FI25-04-1979
12417440Nguyen Vuong Tung LamNam01-04-2010
12421170Nguyen Duy LinhNam19-05-2004
12404527Vu Phi HungNam17-03-1995
12403610Bui Duc HuyNam08-01-2002
12404764Tran Cong DatNam--
12401986Huynh Vinh ThangNam28-01-1992
12410438Phan Phuong DucNam19-01-1992
12406732Nguyen Hong AnhNữWIM23-09-2001
12410799Duong Thien ChuongNam01-05-1989
12400874Bui Kim LeNữWIM26-04-1977
12404705Nguyen Thai Trong BangNam00-00-1987
12400955Do Hoang Minh ThoNữWFM16-04-1996
12412449Le Dang Thanh AnNam11-01-2006
12400157Khuong Thi Hong NhungNữWIM02-01-1972
12404276Do Hoang LamNam--
12409340Nguyen Hoang AnhNam00-00-1987
12419648Nguyen Manh DucNamCM04-02-2011
12403407Tran Le Dan ThuyNữWFM31-08-1996
12400491Doan Thi Van AnhNữWFM13-02-1994
12401943Bui Thi My HangNữ07-07-1988
12406287Nguyen Binh NguyenNam00-00-1994
12401315Phan Dinh Nhat KhanhNam15-03-1992
12404888Le Minh TuNamFM02-07-1998
12401625Le Trong De ToanNamCM02-07-1994
12414816Nguyen Thien NganNữWIM22-02-2005
12402443Duong Thuong CongNam18-08-1992
12407771Nguyen Nhat HuyNam07-08-2004
12414077Nguyen Gia HuyNam08-11-2004
12402176Le Minh HoangNamCM13-10-1996
12406201Nguyen Duy TrungNam30-05-1996
12406112Pham Minh HieuNamFI15-03-1998
12402010Nguyen Huu Hoang AnhNam30-01-1989
12406279Hoang Minh HaoNam15-04-1993
12403628Lai Duc MinhNam11-02-2001
12401536Le Phu Nguyen ThaoNữ04-09-1988
12404497Nguyen Van Thanh BdNam--
12404144Tran Thi Nhu YNữWFM19-10-1997
12402699Le Nguyen Khoi NguyenNamCM20-07-2000
12423157Nguyen Hong ThamNữ17-01-1998
12404845Hoang Minh PhongNam08-04-1987
12403040Dong Khanh LinhNữWCM02-08-2000
12420387Lai Duc MinhNam18-10-2005
12404446Ly Quoc LongNamNA13-01-1992
12403580Bo Huynh Nhat TruongNam00-00-1995
12409910Kieu Bich ThuyNữWFM11-11-2001
12406813Nguyen Vu Thu HienNữWCM13-01-2002
12400432Nguyen Duy Dien NguyenNamCM12-09-1994
12405388Huynh Minh ChienNam29-03-2002
12429449Nguyen Minh KhangNam23-08-2011
12402494Le Thi Thu HuongNữ13-02-1989
12412791Pham Phu QuangNam11-10-2003
12402931Nguyen Ngoc Minh TriNam13-12-1998
12425168Nguyen Huu Khoa NguyenNam31-05-1994
12401323Do Thi Diem ThuyNữ00-00-1983
12404616Nguyen Hai DaoNam30-12-1990
12405736Vo Kim CangNam25-04-2001
12403547Doan Thi Hong NhungNữ22-02-1997
12417823Dang Hoang Quy NhanNam11-04-2006
12400505Ngo Thi Kim TuyenNữ10-09-1991
12404438Le Nhat MinhNam23-10-1996
12400378Nguyen Anh TuanNamDI04-11-1987
12402486Le Thi Minh ThoNữ12-06-1976
12401382Nguyen Hoang AnhNữWCM16-07-1998
12402206Nguyen Huynh Trong HaiNam14-11-1996
12404993Huynh Hai HimNamFM13-01-2003
12404756Nguyen Van Phuc HauNam16-03-2000
12406317Nguyen Khuong DuyNam13-07-1993
12403946Nguyen Trung HieuNam18-04-1993
12414697Luong Hoang Tu LinhNữ24-03-2005
12405825Nguyen Dinh TrungNam24-07-2000
12402125Tran Ngo Thien PhuNam25-04-1995
12403083Nguyen Hong NgocNữWCM16-01-2000
12403482Huynh Thi Hong SuongNữ26-11-1991
12425346Nguyen Nam KietNam06-10-2011
12425184Tran Vo Quoc BaoNam04-08-2006
12400688Nguyen Ngoc Thuy TrangNữWCMNA13-05-1995
12412201Nguyen Hong NhungNữWFM21-01-2006
12400475Nguyen Van Toan ThanhNamCM01-11-1998
12401935Pham Thi Thu HoaiNữFI18-01-1990
12432288Nguyen Tuan AnhNam06-09-1996
12406643Ha Phuong Hoang MaiNữ19-12-2001
12401617Chu Duc HuyNam16-02-1995
12405191Pham Phu VinhNamFM18-10-2003
12406970Tao Minh GiangNữ28-07-2000
12402524Nguyen Quang DucNam11-06-1992
12414727Nguyen My Hanh AnNữWCM04-12-2006
12401528Do Thi Diem HuongNữ29-05-1987
12402290Mai Thuy TrangNữ03-06-1995
12401803Ton Nu Hong AnNữWFMNA20-03-1992
12402702Le Quang VinhNam12-08-2000
12411540Mai Le Khoi NguyenNam23-05-2004
12402079Nguyen Duc VietNam01-01-1995
12409359Dao Thien BaoNam19-10-1964
12402745Ngo Quang NhatNam24-02-2000
12413780Mai Quoc HuyNamNA,FI10-08-2000
12422312Le Van LoiNam15-01-1987
12407135Hoang Thi Hai AnhNữWCM27-09-1996
12401200Nguyen Thi HanhNữ26-09-1986
12404080Nguyen Thi Minh OanhNữWFM21-02-1999
12409006Le Thai NgaNữ28-09-2003
12402753Nguyen Cong TaiNam31-12-2001
12405884Nguyen Viet HuyNam20-06-2000
12404519Tran Quoc VinhNam--
12404217Vo Thi Bich LieuNữ00-00-1989
12423173Vo Tan ChinhNamNA12-11-1995
12408921Vu Bui Thi Thanh VanNữWFM30-01-2005
12402966Pham Anh TrungNam02-07-1998
12400610Dao Thi Lan AnhNữWFM00-00-1997
12402389Le Thien ViNam00-00-1945
12401846Mai Thien Kim Ngoc DiepNữWFM15-07-1990
12426512Pham Nhu YNữ18-12-1994
12402311Nguyen Truong Bao TranNữ19-03-1995
12407380Tran Nguyen Dang KhoaNam10-01-1994
12407984Vu Hoang Gia BaoNamCM26-02-2006
12407186Nguyen Thi NhacNữ05-07-1995
12403008Truong Tan ThanhNam06-09-1999
12400165Ho Thi Minh HienNữ00-00-1986
12403415Tran Thi Mong ThuNữ03-09-1996
12406023Chuc Dinh TanNam29-03-1997
12407526Ho Thi TinhNữ00-00-1994
12436569Nguyen Tri DungNam26-09-2001
12402974Phan Ba Thanh CongNam22-06-1999
12401668Le Thanh ThaoNữWFM25-12-1993
12402990Tran Thuan PhatNamNA12-06-1999
12400807Tran Le Tu UyenNữ18-08-1990
12401340Le Thi HoaNữ04-02-1992
12407232Nguyen Thi Thao LinhNữ29-03-1993
12400661Nguyen Tran Ngoc ThuyNữWFM02-09-1995
12406368Nguyen Trong HungNam30-11-1994
12434965Ngo Minh QuanNam26-01-2005
12426970Bui Quang VuNam03-09-1983
12400211Pham Hong MinhNữWFM13-03-1996
12407291Tran Thi Kim CuongNữ04-06-1991
12406856Tran Thi Hong PhanNữWFM28-01-2002
12402273Do Huu Thuy TrangNữ08-06-1994
12422355Nguyen Tuan LongNamDI21-04-1990
12402885Le Quang TraNamCM01-09-1999
12412228Luu Duc HaiNam14-12-1950
12415170Doan Phan KhiemNam10-01-2007
12406988Tran Phan Bao KhanhNữWFM14-01-2000
12429368Nguyen Vu Quang DuyNam14-05-2011
12411353Tran Quoc PhuNam02-03-2005
12405590Nguyen Tien AnhNam23-09-2001
12407178Nguyen Thi Cam LinhNữ29-01-1995
12402184Le Thanh LiemNam11-06-1996
12439100Nguyen Cong KhonNam20-04-1997
12419052Chu Quoc ThinhNamNI02-10-1976
12405930Thai Gia BaoNam29-01-1999
12406228Phan Nguyen Hung CuongNamNA,FI27-04-1996
12418978Vo Thi NhiemNữ24-11-1984
12404012Nguyen Xuan NhiNữ04-06-2001
12402257Tran Thi Thu ThaoNữ19-01-1992
12423149Cao Thanh DanhNam24-10-1998
12412287Duong Van SonNam00-00-1990
12402958Nguyen Tri ThienNam14-02-1998
12410462Tran Lam Tu BaoNam30-12-1992
12406929Nguyen Thi Minh ThuNữWFM03-01-2000
12415260An Dinh MinhNam23-09-2007
12403601Nguyen Thi Thu TrangNữ20-08-1995
12415871Pham Anh KienNam23-01-2008
12400483Pham Quang HungNam07-09-1998
12414352Hoang Quoc KhanhNam02-09-2006
12400629Vu Thi Dieu AiNữWFM14-07-1998
12403296Vu Hoang LanNữWCM21-08-1998
12403911Nguy Minh NghiaNam25-06-1996
12404799Nguyen Van TaiNam16-09-2002
12427055Pham Hoang Nam AnhNam26-08-2009
12403989Le Thuy AnNữ03-01-2002
12408190Nguyen Quang TrungNam29-06-2002
12402362Vuong Thi Quynh HuongNữWCM05-02-1995
12400882Bui Manh HungNam27-06-1993
12425141Dang Thi Ngoc TruanNữNA28-06-1996
12403180Vu Thi Dieu UyenNữWFM03-03-2000
12403938Huynh Nguyen Anh QuanNam00-00-1993
12419982Nguyen Ha Khanh LinhNữ14-01-2008
12429155Tran Minh HieuNam23-05-2014
12401757Ho Thi Anh TienNữ12-04-1990
12407747Nguyen Duc SangNam25-04-2005
12410772Nguyen Phung QuanNam--
12418943Nguyen Van QuanNamFI02-09-1988
12404810Tran Hong QuanNam29-06-2003
12402320Pham Hong PhucNữ21-01-1995
12404659Do Van LongNamFA23-02-1978
12429007Dang Thu ThuyNữ12-08-2010
12403334Huynh Ngoc Thuy LinhNữWFM06-07-1997
12403130Nguyen To TranNữ01-11-2000
12400564Nguyen Thi ThuyNữ--
12426768Ngo Minh HangNữ14-12-2008
12425133Ha Thi My DuyenNữNA,NI15-06-1993
12403270Pham Thanh Phuong ThaoNữWFM18-01-1999
12426784Ngo Tien SinhNam04-09-2000
12408948Vuong Quynh AnhNữWFM15-03-2005
12412350Vo Huynh ThienNam18-03-2003
12440612Nguyen Tuan KietNam20-04-1999
12403970Le Thi Nhu QuynhNữWCM12-08-2001
12403652Luong Duy LocNam05-10-2001
12412120Tan Huynh Thanh TrucNữWFM28-09-2003
12410870Bui Dang KhoaNam01-02-2008
12426849Nguyen Anh NguyenNamNA,NI07-11-1995
12402826Phan Ba VietNam05-05-2000
12402982Phan LuongNam27-02-1998
12402796Nguyen Thai DuongNam15-04-2000
12404802Pham Tran Gia ThuNữWCMNA11-07-2004
12434540Tran Phat DatNam08-12-2007
12420697Nguyen Chau Ngoc HanNữ28-11-2008
12405027Le Quang AnNam00-00-2005
12410667Vo Thi Thuy TienNữNA27-10-1999
12408077Le Huy HoangNam22-09-2003
12402095Lam Minh ChauNamFA,FT07-03-1961
12402877Dao Thien AnNam01-01-1998
12403474Vo Mai TrucNữWFM01-05-2001
12402265Dinh Thi Phuong ThaoNữ31-10-1994
12408034Hoang Vu Trung NguyenNam02-04-2002
12431800Nguyen Minh DatNam20-05-2005
12436577Vo Tan KhaNamNA07-02-1996
12415847Ton Nu Quynh DuongNữWCM22-08-2008
12407240Tran Nguyen Thuy TranNữ10-08-1994
12407062Ngo Thi My DuyenNữ20-11-1997
12407046Le Nguyen Thao NguyenNữ21-04-1998
12411868Thai Ngoc Tuong MinhNữ02-04-2007
12407011Bui Thuy VyNữWCM29-01-1998
12420719Vu Nguyen Uyen NhiNữ06-07-2011
12403903Vuong Phuoc Minh KhoiNam20-01-1998
12408670Do Dinh Hong ChinhNữ09-05-2004
12407607Huynh Quoc AnNam22-06-2004
12402478Le La Tra MyNữ10-01-1984
12403016Cao Minh TrangNữ03-12-2000
12428620Ho Dang KhoaNam14-05-2004
12409847Huynh Tran Minh HoangNam02-03-2003
12429309Luu Hai YenNữ02-01-2009
12406430Nghiem Thao TamNữ20-05-2003
12412252Le Bich LienNữ00-00-1989
12402559Pham Phuc DucNam26-03-1992
12403156Phan Nguyen Ha NhuNữ07-04-2000
12400513Nguyen Thi Diem TrangNữ02-10-1988
12409723Huynh Hoa Minh NhatNữNA,DI18-12-1979
12403962Bui Thi Diep AnhNữ07-02-2001
12415251Bui Huy PhuocNamCM08-01-2007
12403199Bui Ngoc Anh ThiNữNA04-11-1998
12402346Pham Thi Anh MinhNữ26-04-1995
12426989Ly Xuan DinhNam19-05-2013
12410039Nguyen Quoc CuongNam23-04-1973
12420182Do Vu ThuNamFA07-03-1991
12419966Nguyen Binh VyNữ06-05-2008
12406082Nguyen Thanh LamNam21-03-1998
12426997Tran Duong Hoang NganNữ09-01-2013
12425176Tran Hung VuongNamNA,FI11-10-1996
12403776Nguyen Hau Phuoc VinhNam16-04-1999
12442623Le Tran Dinh LaiNam28-06-2003
12439096Nguyen Cong KhenNam25-03-1994
12412856Cao Xuan AnNam12-07-2002
12411426Dang Anh QuocNamNA12-08-2004
12405990Truong Anh KietNam15-03-1999
12415693Tran Dang Minh DucNam02-02-2008
12403032Dao Thien KimNữ18-02-2000
12407127Tran Nguyen Que HuongNữ16-01-1998
12420298Phan Ngoc HieuNam18-09-1996
12411094Nguyen Lam TungNamCM11-04-2005
12429600Bui Dang KhoiNam05-01-2014
12403750Vuong The Hung ViNamCM17-01-2001
12404730Dinh Phi PhaNam--
12405515Nguyen Hoang Dang HuyNamNA04-01-2002
12404624Nguyen Hoang HiepNam10-09-2005
12439177Le Dang Thanh TraNamNA10-04-2001
12403350Mai Ngoc NhiNữ20-05-1996
12412031Nguyen Huu Bich KhoaNữ15-03-2003
12427616Nguyen Truong An KhangNam09-06-2014
12422614Le Tran Minh NhatNamNA,FI10-06-1990
12403326Ho Nguyen Minh PhucNữ06-03-1997
12440930Nguyen Hoang LoiNam16-03-2003
12410659Tran Thi Phuong AnhNữ24-11-2001
12423130Nguyen Tran Quynh NhuNamNI19-05-1997
12427527Hoang Minh DucNam01-09-2004
12404691Nguyen Phuoc ThanhNam00-00-1991
12403067Hoang Minh ThuNữ01-09-2000
12430986Nguyen Thi Thanh NganNữ04-06-2009
12428582Sa Phuong BangNữ27-07-1997
12416347Luu Quoc VietNam15-02-2008
12420654Nguyen Phuc ThanhNam30-10-2006
12415359Nguyen Le Cam HienNữWCM27-04-2007
12420646Ngo Quang TrungNam16-09-2002
12402630Do Duc VietNam20-03-2001
12423165Nguyen Thi Thuy HangNữNA25-03-1996
12414794Nguyen Thi Khanh VanNữ11-03-2005
12412244Ho Xuan MaiNữ00-00-1989
12435309Nguyen Anh HuyNam15-01-2010
12409251Pham Thi Thuy HoaNữ11-01-1999
12413321Bui Nguyen LuongNam04-05-2008
12426539Le Dinh KhangNam17-11-1999
12431893Tran Quoc ThinhNam04-03-2010
12426776Ngo Thanh TuNam30-12-1980
12413461Nguyen Thanh LiemNam01-03-2008
12427020Pham Hai Minh HuyNam05-08-2013
12402648Doan Nguyen Trung TinNam25-01-2000
12416207Tran Ngoc Minh DuyNam25-05-2009
12421120To Ngoc MinhNam03-05-1986
12424609Nguyen Quang MinhNam29-11-2011
12436593Le Minh TriNamNA02-08-1994
12408000Bui Nhat TanNam18-05-2002
12404870Tran Ly VuNam--
12413437Le Phi LanNam17-09-2007
12425150Ha Thi Dieu LinhNữ07-04-2000
12424447Dang Nguyen Tien DungNam16-01-2010
12437611Le Nguyen Minh TriNam18-01-2008
12403393Phan Nguyen Thuy DungNữ01-01-1996
12402664Hoang Tan DucNam10-06-2000
12412007Le Hong Minh NgocNữ07-07-2003
12417297Bui Dang LocNam18-07-2006
12403300Chau Thi Yen QuyenNữ13-01-1997
12432881Le Phan Hoang QuanNam14-01-2015
12429228Dang Ngoc Thien ThanhNữ27-02-2012
12414735Nguyen Ngo Lien HuongNữ18-04-2006
12415642Nguyen Thai SonNam28-04-2009
12430846Dang Tuan NguyenNamNA09-06-2001
12408123Nguyen Anh DungNam04-05-2002
12416924Nguyen Khac TuNam04-02-2007
12430013Duong Hoang Minh AnhNữ31-07-2015
12414360Hoang VietNam18-03-2006
12404209Ngo Ngoc ThaoNữ26-09-1993
12405833Nguyen Hoang HaiNam27-04-2000
12417165Nguyen Thanh VinhNam10-03-1989
12419761Pham Truong PhuNam01-12-2008
12404225Lam Tuyet MaiNam16-01-1949
12417718Nguyen Tran Huy KhanhNam05-10-2010
12415499Do An HoaNam17-05-2008
12425192Dang Duc LamNam11-07-2013
12426520Tran Vo Quoc HoangNam07-10-2003
12415740Mai Hieu LinhNữ27-07-2009
12418722Nguyen Ngoc HienNữ07-03-2008
12430765Vo Hoang QuanNam05-10-2007
12405221Phan Nguyen Dang KhaNam08-10-2003
12436607Nguyen Trung TienNamNA07-02-1994
12405710Truong Le Thanh DatNam16-10-2002
12419214Doan The DucNam04-01-2009
12408310Vo Minh TrietNam07-01-2002
12410292Nguyen Huu ThangNam06-06-2000
12427039Nguyen Anh DungNam31-03-2003
12407461Pham Thi Kim LongNữ00-00-1991
12427004Duong Thanh HuyNam08-06-2010
12423572Nguyen Ha Thi HaiNam09-02-2009
12424650Trinh Thanh BinhNam18-05-1967
12429180Phan Ngoc Bao ChauNữ07-01-2013
12403164Tran Ngoc Minh TuongNữ17-01-2000
12432067Nguyen Tung QuanNam16-10-2012
12404667Duong Trieu AnNữ01-07-2001
12406791Nguyen Thi Phuong ThyNữ21-05-2002
12404500Thai Nguyen Minh TrangNữ16-10-1989
12402800Nguyen Tuan KietNam27-05-2000
12443069Truong Gia LacNam25-02-2009
12429503Hoang Trung PhongNam23-07-2013
12412023Nguyen Hai Phuong AnhNữ23-03-2004
12409782Tran Nhat Phuong HNNữ26-05-2004
12420433Phan Thai MinhNam03-05-2008
12424919Nguyen Hoang KhanhNam30-04-2011
12409820Nguyen Trung HieuNam26-01-2003
12421081Mao Tuan DungNam20-09-2009
12403342Le Thi Kim NganNữ31-01-1997
12416533Phan Minh TrieuNam11-10-2004
12429473Duong Hoang Nhat MinhNam31-01-2013
12414980Ong The SonNam26-02-2007
12404187Phan Thi Huong GiangNữ06-03-1996
12440566Nguyen Thanh VanNữ21-01-2001
12406899Ngo Thi Ngoc NganNữ01-01-1999
12404896Nguyen Cong HieuNam14-10-1997
12420891Dang Nguyen Thanh CongNam11-05-2007
12402354Vu Thien Tram AnhNữ23-04-1995
12412309Nguyen Duc DungNam08-11-2006
12413429Le Phi LongNam01-01-2004
12419001Huynh Le Minh HoangNam28-04-2009
12405159Nguyen Thanh DuyNam23-04-2004
12410861Nguyen Thi Thu HaNam03-09-1997
12426814Truong Khanh DuyNam15-03-2009
12412503Tran Dinh Dang KhoaNam05-02-2005
12405167Nguyen Tuan NgocNam15-01-2003
12432105Nguyen Vu Bao LamNam09-06-2013
12420131Can Chi ThanhNam13-10-2008
12404195Tran Nguyen Bao TranNữ01-02-1996
12405140Nguyen Quoc PhapNam27-12-2004
12425354Nguyen Quang NghiaNam04-08-1981
12408565Vu Duy PhuongNam27-08-1998
12409863Le Ngo Thuc HanNữ20-04-2003
12412392Nguyen Xuan HienNam24-02-2006
12430927Ngo Minh KhangNam23-11-2013
12410756Le Minh DucNam29-01-2006
12407631Le Dang KhoaNam18-12-2004
12404829Tran Vuong Mai KhanhNữWCM04-02-2003
12404608Le Mai DuyNam00-00-1967
12420832Tran Tu Nam KhaNam12-02-1990
12405582Nguyen Quoc KyNam05-11-2002
12403741Vuong Phuoc Anh KhoaNam16-02-2002
12424390Tran Nguyen My TienNữ11-09-2007
12421162Nguyen Minh Yen NhiNữ14-09-2006
12404861Pham Dang KhanhNam30-05-2000
12413100Luu Huong Cuong ThinhNamNA29-08-2004
12411876Thanh Uyen DungNữWCM09-02-2005
12404110Chau Tran Boi LinhNữ07-01-1997
12404918Thai Toan LamNam29-01-2003
12407453Le Thuy ViNữ17-01-1995
12430854Hoang Minh HieuNam25-02-2014
12406511Phan Thi My HuongNữ29-03-2003
12424900Nguyen Hoang HaiNam18-04-1997
12419699Nguyen Quang MinhNam28-11-2007
12413577Nguyen Le Ngoc QuyNam03-08-2006
12406848Tran Thi Diem QuynhNữWFM23-08-2001
12416657Tran Nguyen Dang KhoaNam14-04-2008
12420190La Manh TuanNamNA05-03-1991
12417254Vu Ba KhoiNam06-01-2008
12411710Bui Ngoc Phuong NghiNữ30-06-2006
12415944Nguyen Duc DuyNam29-07-2007
12413801Nguyen The PhuNam31-05-2000
12413267Vu My LinhNữ31-07-2008
12416355Nguyen Nghia Gia AnNam21-07-2009
12417548Nguyen Nghia Gia BinhNam09-08-2011
12418811Luu Tran Nguyen KhoiNam01-01-2004
12426962Le Nhat MinhNam03-05-2013
12420514Dang Le Xuan HienNữ14-09-2010
12404853Le Bao HuyNamNI04-09-1999
12409766Pham Quang DungNam11-01-2005
12418820Nguyen Quoc Truong SonNam07-02-2007
12406830Tran Minh YNữWCM22-03-2002
12409260Phan Thao NguyenNữ11-02-1998
12418005Phan Tran Bao KhangNam19-04-2010
12411981Huynh Ngoc Anh ThuNữ06-09-2003
12423599Tran Le VyNữ13-10-2012
12415030Nguyen Minh TrongNam03-04-2007
12415235Dang Ngoc MinhNam18-01-2007
12421049Doan Thu HuyenNữ05-12-1991
12406120Pham Trung QuocNam03-09-1997
12412473Nguyen Tri ThinhNam15-01-2007
12436704Huynh Thi My ChiNữNA20-08-1988
12408794Nguyen Thi Thuy QuyenNữWCM03-05-2005
12415561Nguyen Duc Gia BachNam29-08-2008
12417106Vu Thi Tu UyenNữNA04-03-2003
12409944Phan Thi Trac VanNữ00-00-1962
12418994Truong Phi CuongNam11-01-1993
12416118Tran Ly Khoi NguyenNam13-09-2008
12421090Nguyen Thu TrangNữ13-02-1988
12426636Nguyen Doan GiangNam03-08-2004
12418889Nguyen Anh KhoaNam21-04-2009
12422754Nguyen Trung DungNam02-01-2000
12408166Nguyen Minh NhatNam18-03-2003
12419559Nguyen Duc PhatNam02-09-2007
12409022Nguyen Hoang Vo SongNữ23-10-2002
12418900Hoang Le Minh BaoNamCM16-11-2009
12403172Vu Khanh LinhNữNA08-01-2001
12420166Dinh Tuan SonNam19-08-1981
12420050Pham Ngoc Thien ThuyNữ26-04-2006
12414344Hoang Le Minh NhatNam08-02-2005
12416169Lam Duc Hai NamNam29-04-2009
12415618Nguyen Le Nhat HuyNam02-12-2008
12432342Tran Hoang Bao AnNữ18-01-2015
12404780Nguyen Ngoc Yen VyNữ17-01-2005
12417289Hoa Quang BachNam20-02-2008
12403148Pham Hoang Nhat AnhNữ18-01-2000
12415375Nguyen Linh DanNữWCM19-02-2007
12425281Chu An KhoiNam05-01-2013
12416304Pham Dang MinhNam11-10-2009
12431664Tran Ngoc Minh KhueNữ12-08-2014
12411213Nguyen Vinh KhanhNam00-00-2005
12422819Ha Thien HaiNam25-06-1999
12425001Pham Huy DucNam19-12-2011
12439975Nguyen Xuan PhuongNam13-01-2015
12434914Chau Van Khai HoanNam07-01-2011
12412821Luu Ha Bich NgocNữWCM12-05-2006
12412805Tong Hai AnhNamCM01-02-2007
12410330Dang Bao LongNam06-04-1998
12427462Trinh Nguyen LamNam28-10-2013
12416363Nguyen Phan NguyenNam04-01-2004
12415723Ho Ngoc VyNữ11-06-2009
12408743Nguyen Ha Minh AnhNữ05-06-2004
12410764Nguyen Anh LuanNam--
12414786Nguyen Thi Ha PhuongNữ11-02-2006
12424846Le Anh TuNam21-08-2012
12413330Nguyen Hoang MinhNam13-11-2006
12404748Hoang Trong Minh QuangNam20-01-2003
12417157Phan Nhat YNam15-03-1991
12411566Ngo Hong AnhNam00-00-2003
12426733Tang Lam GiangNữ21-08-1998
12411779Nguyen Ngan HaNữ01-01-2005
12418552Tran Thi Hong NgocNữ16-02-2008
12429198Phan Trong DucNam07-03-2011
12418684Nguyen Anh HaoNam07-01-2007
12424340Nguyen Dac Nguyen DungNam18-06-2011
12430420Nguyen Anh Bao ThyNữ13-05-2010
12404721Tran Tien PhatNam26-06-2001
12424641Nguyen Minh ChiNữ17-01-2012
12415340Nguyen Hoang Thai NgocNữWCM01-02-2007
12430838Dang Hue PhuongNữNA26-11-1999
12419230Tong Thai Hoang AnNữ08-05-2012
12431052Nguyen Luong PhucNam15-06-2012
12434086Le Tran Minh NhaNữ24-12-2009
12417181Truong Tran Loan NgocNữ09-02-1994
12438146Trinh Huu DatNam27-12-1999
12413836Bui Kha NhiNữ13-04-2002
12420158Dao Minh KhanhNữ22-02-2007
12411841Phung Phuong NguyenNữ15-03-2005
12441139Nguyen Phu TrongNam26-02-2009
12424951Nguyen Tran Duy AnhNam18-02-2008
12415855Tong Thai Ky AnNữ28-07-2008
12420999Nguyen Hai NamNam19-05-1983
12404039Tran Nguyen Huyen TranNữNI29-05-2001
12404837Vuong Bao KhangNam00-00-2003
12424943Nguyen Quang SonNam28-10-1993
12415782Nguyen Thi Huynh ThuNữ01-08-2008
12418064Nguyen Khac ThanhNam18-03-2009
12454770Pham Tuan KietNam03-02-2008
12427748Pham Thi Minh NgocNữ28-02-2013
12424196Pham Quynh AnhNữ13-01-2009
12402818Pham Quang MinhNam23-05-2001
12431265Bui Quang HuyNam18-04-2014
12430978Tran Nguyen Bao KhanhNam05-06-2014
12420778Nguyen Hoai AnNam12-03-2008
12424781Do Tien MinhNam12-07-2007
12438103Phan Tran Khoi NguyenNam30-07-2014
12419010Pham Viet Thien PhuocNam28-01-2010
12417262Vo Dinh Khai MyNữ16-02-2008
12424790Doan Quoc ThanhNam08-06-1960
12403113Nguyen Ngoc Son HaNữ26-06-2001
12417874Huynh Phuc Minh PhuongNữ01-01-2010
12411400Vo Thien AnNam18-04-2006
12432377Nguyen Quang AnhNam31-12-2014
12406457Nguyen Ha PhuongNữ09-02-2003
12415219Do Hoang Chung ThongNam29-11-2007
12433390Nguyen Thi Phuong AnhNữ12-06-2015
12429520Le Huynh Tuan KhangNam04-03-2012
12411760Ngo Xuan QuynhNữ17-12-2005
12424897Nguyen Duy ThanhNam23-10-2008