hdbank2013 banner

CHƯƠNG TRÌNH

18/3/2013 sau 12:00
19:00
Đón các đoàn
Họp kỹ thuật
19/3/2013 08:30
09:00
15:30
Lễ khai mạc
Ván 1
Ván 2
20/3/2013 09:00 Ván 3
21/3/2013 09:00
15:30
Ván 4
Ván 5
22/3/2013 15.30 Ván 6
23/3/2013 09:00
15:30
Ván 7
Ván 8
24/3/2013 09:00
15:30
Ván 9
Trao thưởng
25/3/2013 trước 12:00 Các đoàn ra về