asian11_bannerweb

CHƯƠNG TRÌNH

Ngày Giờ  
04/5/2012 sau 12:00 Đón các đoàn
05/5/2012 11:00
14:00
Họp kỹ thuật
Lễ khai mạc
14:30 Ván 1 Cờ tiêu chuẩn
06/5/2012 14:30 Ván 2
07/5/2012 14:30 Ván 3
08/5/2012 14:30 Ván 4
09/5/2012 14:30 Ván 5
10/5/2012 14:30 Ván 6
11/5/2012 14:30 Ván 7
12/5/2012 09:30 Ván 8
13/5/2012 09:30
15:00
19:30
Ván 9
Giải cờ chớp
Trao thưởng, Liên hoan
14/5/2012 trước12:00 Các đoàn ra về