hdbank2016

CHƯƠNG TRÌNH

7/3/2016


sau 12:00
19:00
Đón các đoàn
Họp kỹ thuật
8/3/201608:30
10:00
16:00

Lễ khai mạc
Ván 1
Ván 2

9/3/2016

10:00


Ván 3

10/3/2016


09:00
15:30
Ván 4
Ván 5
11/3/2016

09:00

Ván 6
12/3/2016


09:00
15:30
Ván 7
Ván 8
13/3/2016


09:00
16:00
Ván 9
Trao thưởng
14/3/2016

trước 12:00
Các đoàn ra về