hdbank2015 banner

CHƯƠNG TRÌNH

16/3/2015


sau 12:00
19:00
Đón các đoàn
Họp kỹ thuật
17/3/2015


08:30
14:00

Lễ khai mạc
Ván 1

18/3/2015


09:00
15:30


Ván 2
Ván 3

19/3/2015


09:00
15:30
Ván 4
Ván 5
20/3/2015

15.30
Ván 6
21/3/2015


09:00
15:30
Ván 7
Ván 8
22/3/2015


09:00
16:00
Ván 9
Trao thưởng
23/3/2015

trước 12:00
Các đoàn ra về