GIẢI CỜ VUA THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2002
VIETNAM YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2002

CỜ TIÊU CHUẨN - STANDARD CHESS

Giải được tổ chức từ 25/7 đến 2/8 tại Bà Rịa Vũng Tàu.

The National Youth chess championship was held from July 25th to August 3rd in Ba Ria -Vung Tau.

 

Nam -Boys: 7 9 11 13 15 17 20
Nữ - Girls: 7 9 11 13 15 17 20

 

NAM 7 - BOYS 7

Đồng đội - Team: 1.Ninh Bình, 2. Cần Thơ, 3. TP. Hồ Chí Minh
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Vo Viet Dung
Nguyen Duy Trung
Luong Van Trong
Vu Phi Hung
Nguyen Phuoc Tam
Bui Minh Thien
Le Nguyen Khang
Nguyen Duc Viet
Dinh Ngoc Ha
Vu Quang Quyen
Nguyen Binh Nguyen
Truong Quoc Truong
Nguyen Thanh Dat
Hoang Pho Tung
Nguyen Trong Hung
Bo Huynh Nhat Truong
Pham Hoai Nam
Dang Quoc Vuong
Dinh Ba Tuoc
Dao Quoc Cuong
Doan Trong Trung
Tran Ngo Thien Phu
Tran Vi
Pham Phu Quang
Nguyen Xuan Truong
Tran Thanh Tung
Vu Ngo Uy Binh
Che Quoc Huu
Lu Chan Hung
Truong Thanh Lam
Hoang Da Bao
Dang Phat Dat
Nguyen Dinh Tai Anh
Dang Viet Thanh
Nguyen Thanh Luan
Nguyen Thanh Duy
Dang Viet Phuong
NBI
KGI
TBI
QNI
CTH
HCM
CTH
HNO
NBI
HCM
BDU
QBI
DTH
TBI
BDI
BDU
HDU
KGI
HNO
HCM
DON
HCM
BNI
HCM
QBI
BR1
HCM
BTH
KGI
BDU
BDI
DTH
BR1
HNO
PYE
LAN
HNO
11b1
22w1
13w1
12b1
20b1
32b1
26b0
35w1
21w1
27w1
1w0
4w0
3b0
28b1
16b0
15w1
23w1
r1
30b½
5w0
9b0
2b0
17b0
31b1
29b0
7w1
10b0
14w0
25w1
19w½
24w0
6w0
37b1
36w1
8b0
34b0
33w0
34w1
5b1
33b1
26w1
2w0
9w½
12w0
24b1
6b½
18b½
36b1
7b1
37w1
17w1
21w1
29w1
14b0
10w½
31w0
35b1
15b0
32w1
r1
8w0
28w1
4b0
30w0
25b0
16b0
27b1
19b1
22b0
3w0
1b0
20w0
11w0
13b0
3b1
16w1
1w0
8b½
29b½
10b1
28b1
4w½
14w1
6w0
23b½
13w0
12b1
9b0
26b1
2b0
25w0
30b1
32b1
24w0
36w1
31b½
11w½
20b1
17b1
15w0
37b1
7w0
5w½
18w0
22w½
19w0
34b1
33w0
r1
21b0
27w0
2w1
1b0
15b1
9w1
31w1
8w0
34w1
6b1
4b0
11b0
10w1
35b1
16w1
24b1
3w0
13b0
27b1
33b1
29w0
21b½
20w½
23w½
22b½
14w0
30w1
36b1
17w0
32w1
19b1
25b0
5b0
28b0
18w0
7b0
12w0
26w0
r1
8b1
25w1
11w1
18b1
9b1
29b1
23b0
1w0
5w0
31b1
3b0
15w0
14b1
13w0
12b1
33w1
24w0
4w0
20b1
19w0
30b0
26b1
7w1
17b1
2b0
22w0
35w1
36b1
6w0
21w1
10w0
r1
16b0
37w1
27b0
28w0
34b0
4w0
13b1
5b0
1b1
3w1
18w0
17w1
15b0
19b1
30w½
29w1
33b1
2w0
16w0
8w1
14b1
7b0
6b1
9w0
32b0
31w0
25w1
24b1
23w0
22b0
28b0
34b1
26w1
11b0
10b½
21b1
20w1
12w0
27w0
37b1
r1
35w0
18b1
4b1
22w1
2w0
16b1
27b1
25b1
11w1
15w0
28w1
8b0
24w1
23b1
30b1
9b1
5w0
33w1
1w0
35b1
34w1
r1
3b0
13w0
12b0
7w0
32w1
6w0
10b0
31b1
14w0
29w0
26b0
17b0
20b0
19w0
37b1
36w0
5w1
3w0
2b1
13b1
1b0
15b1
16w1
18b1
29b1
14b1
28w1
22b1
4w0
10w0
6w0
7b0
26b1
8w0
23w1
31w1
33b1
12w0
19b0
30w1
27w0
17w0
25b1
11b0
9w0
24b0
20b0
37w1
21w0
r1
36b½
35w½
32b0
6b½
8b1
4b1
3w0
13w1
1w½
15w1
2w0
18w1
12b½
19w1
10w½
5b0
23b1
7b0
24w1
22w1
9b0
11b0
29b1
27w1
17b0
14w0
16b0
36b1
35b1
21b0
34w1
20w0
32w½
37w1
30b½
r1
28b0
26w0
25w0
31b0
7.5
7
7
6.5
6.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
2.5
2.5
1

TOP

NAM 9 - BOYS 9

Đồng đội - Team: 1.Bình Dương, 2. Nghệ An, 3. Hà Nội
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Lam Thanh Nhon
Le Cong Cuong
Huynh Nguyen Anh Quan
Huynh Vinh Thang
Nguyen Hoai Nam
Phan Phuong Duc
Nguyen Van Hai
Nguyen Dinh Dung
Le Trong Toan
Nguyen Tran Sy Nguyen
Do Tung Duong
Hua Thien Tan
Le Ha The Nghia
Le Nhat Hoang
Nguyen Viet Nam
Le Nguyen Quoc Thuan
Bui Manh Hung
Mai Quang Huy
Nguyen Khuong Duy
Luu Vinh Phuc
Pham Thanh Thong
Lieu Minh Khang
Tran Quoc Doan
Pham Duc Tri
Dang Duy Linh
Bui Khanh Toan
Nguyen Binh Phuong Khang
Bui Xuan Than
Truong Tuan Anh
Nguyen Thanh Trung
Do Duc Minh
Vo Ngoc Giang
Dinh Viet Linh
Huynh Lam Binh Nguyen
Vu Nguyen Hoang
Lam Phuc Thien
Vu Hoang Duy
Pham Duc Tri
Phan Nguyen Nhat Khanh
Vo Thai Hoa
Duong Dang Khoa
Nguyen Quang Duy
Nguyen Thanh Tam
Nguyen Cong Phu
Pham Hong Linh
BDI
QNI
BDU
BDU
QDO
NAN
HNO
CTH
THO
BDU
HPH
HCM
HNO
NAN
HCM
BTR
THO
HCM
DON
HCM
QBI
DTH
BDU
CTH
DAN
HTI
BTR
QBI
TNG
BR1
HCM
BR2
BDI
HCM
HCM
CTH
HCM
HCM
BR2
HTI
DTH
DON
BTH
BR1
QDO
33w1
10w1
39w1
41b1
18b½
28b1
26b0
44b1
14b1
2b0
12w½
11b½
21b½
9w0
23w1
27b1
45b1
5w½
22w1
42b½
13w½
19b0
15b0
40b1
31w0
7w1
16w0
6w0
34b0
r1
25b1
36w0
1b0
29w1
38b1
32b1
43b1
35w0
3b0
24w0
4w0
20w½
37w0
8w0
17w0
36b1
9b1
31b1
15w1
11w1
19w0
44w1
26w1
2w0
40w1
5b0
25w0
42w1
33b1
4b0
35w1
34w0
20b1
6b1
18w0
24b1
43w1
41w1
21w0
12b1
8b0
28b0
27w1
45w1
37b½
3w0
39b1
14w0
17b1
16b0
1w0
30w½
r1
32w0
10b0
23b0
13b0
22b0
7b0
29b0
19b1
16w1
8w1
34b1
30b1
26b1
36b1
3b0
11b0
25b0
9w1
42b1
18b1
38w1
29w1
2b0
22b0
13w0
1w0
40b1
37w1
17w1
31b1
35b½
10w1
6w0
33w0
32b1
15b0
5w0
23w0
28w0
27b1
4w0
24w½
7w0
21b0
14b0
45b1
20w0
44w1
12w0
r1
41b0
39w0
3w1
4b½
1b0
2w½
21w1
34w1
25w1
15w0
31w1
41w1
24b1
18w1
19w1
16b1
8b1
14w0
43w1
12b0
13b0
30w½
5b0
23b1
22w0
11w0
7b0
39b1
42w1
37b1
36w1
20b½
9b0
35b0
38w0
6b0
32w1
29b0
28w0
33b1
26w0
44b1
10b0
27b0
17b0
40w0
r1
5w1
13w1
4w1
3b0
1b0
22b1
15b1
30b1
25b1
19b1
35w1
21b0
2b0
28b1
7w0
34b1
20b1
37w1
10w0
17w0
12w1
6w0
26b1
41b1
9w0
23w0
31b1
14w0
38b1
8w0
27w0
33w1
32b0
16w0
11b0
42b1
18b0
29w0
43b1
45w0
24w0
36w0
39w0
r1
40b1
2b0
1w1
7b1
21w1
16w1
14b½
3w0
28w1
35w1
23b1
13b0
34w½
11w1
6w½
17b0
5b0
15w1
24b½
45b1
39b0
4b0
29b½
10w0
18w½
36b1
37b1
30b0
8b0
22w½
27w1
44b1
38b1
40w0
12b½
9b0
25w0
26w0
32w0
20w1
33b1
43b1
r1
41w0
31w0
19w0
4w1
3b½
2w½
1b0
14b1
13w1
21b1
9b0
8w1
17w1
29w1
19b1
6b0
5w0
39w1
26w1
10b0
30w1
12w0
45w1
7w0
25b0
28b1
32b1
22w1
16b0
36w½
23w0
11b0
18b0
40b1
24w0
r1
35b1
34w0
27b½
44w1
41b1
15b0
31w0
38w0
43w1
42b0
37b0
20b0
6b1
5b1
10b1
11w1
2w0
1w0
9w1
25w1
7b0
3w0
4b0
23b½
14w½
13b½
16b1
15w0
18w0
17b1
34b1
38b1
22b0
21w1
12w½
29w½
8b0
32w1
45b1
39b1
24b½
31b0
30w1
26b0
41w1
19w0
42w1
37w1
36b0
20w0
28w0
r1
33b0
35b0
44b½
43w½
27w0
7w1
6w0
5w0
14b1
3b1
2b1
1b0
18b1
13w1
15b1
23w1
22w1
9b0
4w0
10w0
29b1
28b1
8w0
31w1
24w1
34w1
12b0
11b0
20b0
26w½
25b½
35w1
17w0
16w0
38w1
19b0
40w1
36b1
21b0
27b0
33w0
39w1
30b0
37b0
32b0
r1
44w0
45w1
42b1
43b0
8
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
2.5
2.5
2.5
2

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Bình Thuận, 3.Quảng Trị
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Le Quang Liem
Nguyen Tuan Loc
Pham Minh Duc
Tran Nguyen Khanh Hoang
Tran Manh Tien
Le Trong Bac
Nguyen Ngoc Hiep
Dang The Nam
Tran Ngoc Lan
Nguyen Hao Hiep
Nguyen Phuoc Thanh
Vu Huu Tri
Huynh Thanh Tinh
Nguyen Hao Nhien
Ton That Nhu Tung
Thai Khac Phuc Hung
Nguyen Dinh Quang
Duong Dinh Son
Ly Quoc Long
Nguyen The Vinh
Nguyen Dinh Thuan
Nguyen Anh Quay
Nguyen Manh Truong
Tran Xuan Ngoc Dat
Nguyen Cao Ky
Hua Tien Chanh
Pham Phu Duc
Trinh Binh Nguyen
Tran Nguyen Bao
Doan Vu Hoang Minh
Bui Duc Khuong
Nguyen Le Phuc Hao
Tran Huu Quoc Thang
Pham Le Quoc Thai
Nguyen Hoang Gia
Lam Nguyen Duy Anh
Luu Cong Duc
Doan Duy Hung
Le Minh Thien Vu
Duong Thuong Cong
Tran Ngoc Son
Ha Duy Dien
Bach Cong Trong
Duong Hoang Thi
Tran Nguyen Minh Khang
Nguyen Quang Duc
Phan Dinh Nhat Khanh
Bui Trung Hieu
Nguyen Dinh Dung
Le Duy Khanh
HCM
QTR
HNA
BTH
HPH
THO
HCM
HNO
HNO
HTI
BTH
HNO
PYE
KGI
HCM
TTH
TTH
QTR
CTH
QDO
HTI
BR1
BR2
DON
BGI
CTH
HCM
QBI
CTH
PYE
BDU
CTH
TTH
LDO
DON
BDU
TNG
HNO
CTH
DTH
BR1
HCM
DTH
HCM
BR2
LDO
LDO
BR1
TNG
KHO
20b1
40b1
34b1
45w1
21w1
30w1
37w½
42b1
49w1
46b1
47w1
43b1
26w1
27w1
19w0
33w1
25w0
36b0
15b1
1w0
5b0
50b1
31b0
41w½
17b1
13b0
14b0
48w1
35b0
6b0
23w1
44b½
16b0
3w0
29w1
18w1
7b½
39b0
38w1
2w0
24b½
8w0
12w0
32w½
4b0
10w0
11b0
28b0
9b0
22w0
11w1
5w0
31w1
39b½
2b1
25b1
41b1
36w0
12b0
35w1
1b0
9w1
22b1
19b1
27b1
28w1
30b1
42w1
14w0
47b1
40w1
13w0
34w1
32b1
6w0
50w1
15w0
16b0
46w1
17w0
3b0
24w0
48w1
23b0
10b0
8b1
44w½
45w1
4w½
21b0
7w0
18b0
49b1
37b½
38b0
29b0
20w0
33b0
43w0
26b0
14b1
31b1
5b½
24w1
3w½
16w1
39w1
26b1
19w1
36b1
21w1
13b½
12w½
1w0
38w1
6b0
29w½
20b½
9b0
18w½
11b0
44b1
32b1
4b0
43b1
8w0
34b½
37w1
17b½
48b1
2w0
23w0
35b0
27w½
33w1
10w0
28b0
15b0
7b0
41w1
40b0
50w1
25w0
22w0
49w1
47w½
46b½
30w0
45b0
42b0
6w1
11w1
4w1
3b0
15b½
1b0
12b0
35w1
25b1
13w0
2b0
7w1
10b1
36b1
5w½
22b0
18b½
17w½
43w1
29b0
34w1
16w1
28w0
39w1
9w0
45b1
32w0
23b1
20w1
31w1
30b0
27b1
42w½
21b0
8b0
14w0
40w1
44w1
24b0
37b0
46w0
33b½
19b0
38b0
26w0
41b1
49w½
50b½
47b½
48w½
12b1
14b1
13b1
15w0
8w1
10w1
24w1
5b0
22w1
6b0
36w1
1w0
3w0
2w0
4b1
38w1
19w½
37b½
17b½
39b1
26b½
9b0
30w½
7b0
35b½
21w½
48b½
29w0
28b1
23b½
47w1
42b1
46b1
50w1
25w½
11b0
18w½
16b0
20w0
44w½
49b1
32w0
45w0
40b½
43b1
33w0
31b0
27w½
41w0
34b0
3w1
9w1
1b0
21b1
6w1
5b0
15b½
12w1
2b0
11w0
10b1
8b0
29b½
16b1
7w½
14w0
32b1
19w½
18b½
23w0
4w0
28w0
20b1
35w1
37w1
33b1
47w1
22b1
13w½
36w1
38b1
17w0
26w0
41b0
24b0
30b0
25b0
31w0
46w½
45b1
34w1
44b½
48b1
42w½
40w0
39b½
27b0
43w0
50b½
49w½
5w1
3b1
2w0
26w1
1b0
29w1
13b1
11b1
28w1
16w1
8w0
30w1
7w0
15w1
14b0
10b0
24w1
31b1
22w1
41w1
37b½
19b0
25w1
17b0
23b0
4b0
36b1
9b0
6b0
12b0
18w0
35b½
40b0
39w1
32w½
27w0
21w½
43b1
34b0
33w1
20b0
45w½
38w0
46b½
42b½
44w½
50w1
49b½
48w½
47b0
2b1
1w0
12w1
17b1
9w1
7b0
6w1
14w1
5b0
19b1
25b1
3b0
28b1
8b0
29b1
32b1
4w0
23w1
10w0
30b1
31w1
26b1
18b0
40w1
11w0
22w0
37w1
13w0
15w0
20w0
21b0
16w0
34w½
33b½
38b½
49b½
27b0
35w½
44b½
24b0
42w½
41b½
50b½
39w½
46w½
45b½
48b½
47w½
36w½
43w½
8w1
7b1
15b1
5w1
4b0
14w1
2w0
1b0
13b1
18w1
24w1
23w1
9w0
6b0
3w0
29w1
20b½
10b0
28b1
17w½
38b1
27w½
12b0
11b0
40b1
35b1
22b½
19w0
16b0
42b½
45w1
46b1
49w1
44w1
26w0
48w1
41w½
21w0
50w1
25w0
37b½
30w½
47b1
34b0
31b0
32w0
43w0
36b0
33b0
39b0
9
7
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
2.5
2
2
1.5

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Đồng đội - Team: 1.TP.Hồ Chí Minh, 2. Hà Tĩnh, 3. Cần Thơ
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Nguyen Viet Chung
Ly Hong Nguyen
Nguyen Duc Hoa
Pham Chuong
Ngo Trung Tin
Bui Quy Hung
Bao Khoa
Ngo Manh Ha
Nguyen The Minh Khiem
Hoang Phan Minh
Dinh Giang Nam
Tran Thanh Tu
Truong Dinh Vy
Dinh Phu Long
Nguyen Minh Tuan
Le Quang Nhat
Vu Tien Manh
Nguyen Hoan Vu
Tran Anh Tuan
Dam Cong Tung
Nguyen Le Duy
Le Minh Tu
Nguyen Anh Tuan
Nguyen Bao Trung
Dinh Xuan Dai
Nguyen Quang Huy
Nguyen Mai Duc Tri
Nguyen Huu Hoang Anh
Tran Le Vinh Quang
Nguyen Vu Long
Hoang Nguyen Quang Nguyen
Nguyen Minh Hung
Thai Minh Hai
Dang Giang Nam
Nguyen Tuan Son
Tran Quynh Thuc
Nguyen Huy Tam
Le Huy Tien Hoi
Nguyen Nho Quang Thinh
HTI
HCM
CTH
HCM
LAN
QNI
LDO
HNA
BDU
HTI
NBI
DTH
CTH
HNA
HCM
BTH
BNI
LDO
QNI
BNI
QDO
BTH
HNO
HNO
TNG
HDU
HCM
LAN
DTH
BR1
TTH
BDU
LDO
QBI
QDO
BR2
BR2
BR1
QNA
23b1
6b1
24b1
35w1
15w1
2w0
32w0
12w1
18w1
39b1
31b1
8b0
28b1
22w1
5b0
36w1
21w0
9b0
r1
33b0
17b1
14b0
1w0
3w0
34b1
30w1
38b1
13w0
37w1
26b0
11w0
7b1
20w1
25w0
4b0
16b0
29b0
27w0
10w0
4w1
26w1
5w1
1b0
3b0
30b1
37b1
21b1
13b0
19w½
14w1
17w0
9w1
11b0
24w½
25b0
12b1
28w1
10b½
38w1
8w0
31w½
r1
15b½
16w1
2b0
33w0
18b0
32b1
6w0
22b½
29w0
27b1
36b1
39w1
34w0
7w0
20b0
35b0
8b1
11b1
29b1
10w1
14b0
18w1
21w½
1w0
27w1
4b0
2w0
39b1
33b1
5w1
31b1
23w1
35w1
6b0
25w1
26b1
7b½
24b1
16b0
22w0
19b0
20w0
9b0
37w1
3w0
38b1
15w0
34b½
13w0
32w½
17b0
r1
28b0
30w0
12w0
2b1
1w0
13w½
16b1
36w1
14w0
15b0
19b1
17w1
33w0
20b0
30b1
3b½
6b1
7w1
4w0
9b0
26w1
8w0
11w1
34w1
32w1
35b1
31w0
29w½
18b0
28w1
27b0
25b½
12w0
24b1
22b0
10b1
21b0
23w0
5b0
38w0
37b1
r1
3w1
13b1
1b0
20w1
17b1
31b1
34w1
9w½
8b½
32b1
16w0
18w1
2w0
33w1
29b1
11b1
5w0
12b0
21b½
4b0
19w½
25b1
27w1
38b1
22w0
39w1
23b0
30w0
15w0
28b1
6w0
10w0
14b0
7b0
36b1
35w0
r1
24w0
26b0
14w1
4w½
9w1
2b½
23w1
19b½
12b1
22b1
3b0
29w1
18b1
7w0
15b½
1b0
13w½
33b1
27b½
11w0
6w½
21w½
20b½
8w0
5b0
34b0
30b0
35b1
17w½
38b1
10b0
25w1
32b1
31w0
16w0
24w1
26w0
37w½
36b½
28w0
r0
13b½
8b1
4b1
3w0
16b1
22w1
19w1
2w0
20w1
21b1
30w½
23b½
1w½
15w0
14b1
5w0
25w½
38w1
7b0
9b0
10w0
6b0
12w½
36w1
17b½
33w1
31b½
35w1
34w1
11b½
27w½
37b0
26b0
29b0
28b0
24b0
32w1
18b0
r0
5b0
3b½
2w½
15b1
1w1
13b½
9b1
10b0
7w0
8w1
22b1
26w1
6w½
16b1
4w0
14w0
33b1
27b1
29w1
23w1
30b1
11w0
20b0
37b1
31w1
12b0
18w0
34b1
19b0
21w0
25b0
35b1
17w0
28w0
32w0
38w1
24w0
36b0
r0
7w½
5w1
10b1
13w1
2b0
15w1
1b½
20w1
21b1
3w0
19w1
14b1
4b0
12w0
6b0
28b1
26w1
25w1
11b0
8b0
9w0
29b1
33w1
30w1
18b0
17b0
37w1
16w0
22w0
24b0
34w½
36w1
23b0
31b½
38b½
32b0
27b0
35w½
r0
7
7
7
6.5
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
2.5
2.5
2.5
1.5
1

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Đồng đội - Team: 1.Kiên Giang, 2. Hải Phòng, 3. Đồng Tháp
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Vo Thanh Ninh
Do Quang Tung
Pham Duc Thang
Nguyen Huynh Minh Huy
Tran Minh Tung
Hoang Minh Phong
Nguyen Thanh Nghia
Nguyen Minh Ngoc
Quach Phuong Minh
Nguyen Hoang Nam
To Ngoc Minh
Bui Duc Tiep
Tran Hoanh Nghi
Tran Minh Duc
Mai Van Luc
Nguyen Hoang Ha
Tran Xuan Tu
Nguyen Hoang Hiep
Nguyen Huynh Minh Toan
Nguyen Ngoc Phung
Trinh Xuan Hung
Nguyen Minh Thanh
Huynh Ba Tan
Bach Ngoc Quy An
Le Van Hoa
Nguyen Thai Trong Bang
Tran Ngoc Thanh
Le Dam Hoang Vu
Nguyen Van Luyen
Nguyen Dai Duong
Le Thanh Dam
KGI
HPH
KGI
DTH
HPH
HCM
HCM
HNO
CTH
HDU
QNI
HNO
DTH
BR1
TBI
QNI
QBI
HCM
LAN
HCM
HCM
KHO
PYE
LDO
HDU
QBI
BR1
PYE
TBI
BR2
BR2
15b0
9b1
23w1
19b1
14w1
16b1
25w0
26w1
2w0
30b1
27w1
22w1
17b0
5b0
1w1
6w0
13w1
20b0
4w0
18w1
29b1
12b0
3b0
31b1
7b1
8b0
11b0
r1
21w0
10w0
24w0
31w1
11w1
10b½
5w1
4b0
17w1
18b1
28b0
14b1
3w½
2b0
21b0
16w0
9w0
24b1
13b1
6b0
7w0
26b½
25b1
12w1
29w1
30w1
15w0
20w0
19w½
r1
8w1
22b0
23b0
1b0
11b1
15b1
21w1
6b1
25w1
4w0
27b1
22w1
24w0
17b½
1w0
23w1
19b1
31b1
2w0
26w½
10w½
30b1
13w0
28w1
3b0
8b0
12b0
9b1
5b0
16b½
7w0
20b0
r1
18w0
14w0
5w1
3w1
2b0
20w1
1b0
24b1
12w½
21b1
25b1
15w1
26b1
7b½
14w1
13b0
10b0
28b1
23b0
29w1
31b1
4b0
8w0
27w1
17w1
6w0
9w0
11w0
22b0
16w0
18b0
r1
19w0
8b1
4w1
24w1
2b0
22w1
12b½
16b1
1w0
23w1
20b1
18w1
6w½
28w1
25w1
21w1
7w0
19w1
11b0
17b0
10w0
15b0
5b0
9b0
3b0
14b0
29b½
30w½
13b0
26w½
27b½
r1
2w1
1b0
6b1
10w0
15b1
3w0
20w1
13w1
17b1
4b1
12w1
11b0
8b0
23b0
5w0
21b½
9w0
24b1
27w1
7b0
16w½
28w1
14w1
18w0
r1
31w1
19b0
22b0
30b1
29w0
26b0
10b1
7w1
4w0
3b1
11w1
13b1
2b0
9b½
8w½
1w0
5b0
15w½
6w0
r1
12b½
23w1
29b1
19w1
18b0
22w1
26b½
20b0
16b0
25b0
24w1
21w½
31w1
30w1
17w0
28b0
27b0
4w1
10b1
5w1
1b0
3b0
9w0
8w1
7b0
6b1
2w0
20w1
17b1
27b1
26w1
23b1
18b½
12w0
16w½
29w1
11b0
28w1
25w½
15w0
r1
22b½
14b0
13w0
21b0
19b0
31b½
30w½
7b1
12b½
9b1
11w1
10w1
15b1
1w0
18w1
3w0
5b0
4b0
2w½
21w1
16w1
6w0
14b0
20b1
8b0
25b1
17w0
13b0
24b½
r1
22w½
19w0
30b½
28b1
27w0
31w½
26w½
29b½
8
7.5
6.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
2.5
2

TOP

NAM 17 - BOYS 17

Đồng đội - Team: 1.Thừa Thiên - Huế, 2. Bắc Ninh, 3. TP.Hồ Chí Minh
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Hoang Canh Huan
Duong The Anh
Nguyen Van Huy
Cao Son
Ngo Thanh Tung
Nguyen Hai Quan
Le Quang Long
Truong Tuan Kiet
Pham Quang Tuan
Trinh Duc Minh
Vu Trung Hieu
Le Hoang
Bui Ha Duc
Phung Nguyen Tuong Minh
Nguyen Tuan Minh
Nguyen Nho Tan Thinh
TW2
DTH
BNI
LDO
TTH
QNI
HCM
TTH
HPH
HNO
HCM
HNO
BR1
BR1
BNI
QNA
11b1
15b1
12w1
8w0
7b0
16b1
5w1
4b1
13b½
14b1
1w0
3b0
9w½
10w0
2w0
6w0
3w1
7w1
1b0
16b1
15w1
8b1
2b0
6w0
14w1
13w½
12b0
11w1
10b½
9b0
5b0
4w0
10b1
6b0
9w½
5w0
4b1
2w1
12w1
13b1
3b½
1w0
14b1
7b0
8w0
11w0
16w1
15b0
6w1
9w1
15b1
12b0
10w1
1b0
8b1
7w0
2b0
5b0
13w1
4w1
11b0
16b1
3w0
14w0
7b½
3b½
2w½
10w1
6b1
5w0
1w½
11b1
12w1
4b0
8w0
9b0
16w1
15w1
14b0
13b0
5w½
8w1
6b1
13w1
1b½
3w0
9b½
2b0
7w½
11w1
10b0
14w1
4b0
12b0
r1
r0
2b0
1w1
5b1
7b1
3w0
12b1
4w0
9w1
8b0
15w1
r1
6w0
14b1
13w0
10b0
r0
8w1
5b½
7w1
6b1
2w½
4w0
3b0
1b0
10w0
9b1
15b½
13b1
12w0
r1
11w½
r0
12b1
10b1
4b½
3w½
11b0
7b½
6w½
14w½
15w1
2w0
5w1
1w0
r1
8b½
9b0
r0
7
7
6.5
5.5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
3.5
2.5
0

TOP

NAM 20 - BOYS 20

Đồng đội - Team: 1. TP. Hồ Chí Minh, 2. Bà Rịa - Vũng Tàu, 3. Bắc Giang
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Tran Ngoc Thach
Tran Quoc Dung
Nguyen Ngoc Truong Son
Nguyen Thanh Phuc
Nguyen Si Hung
Nguyen Hoang Chinh
Nguyen Minh Tu
Vu Dinh Hung
Chau Quoc Hieu
Tran Thanh Tam
Nguyen Tien Hung
Bui Ngoc
Bui Duy Toan
Ngo Manh Doan
Nguyen Vu Son
Tran Anh Tri
Phan Anh Son
Nguyen Anh Tuan
Nguyen Phuoc Toan
Le Nguyen Dan
Nguyen Phuc Tuong
BNI
DTH
KGI
HCM
BR1
BDI
HNO
BGI
LDO
HCM
BGI
HNO
BR1
PYE
BDI
TW2
QDO
QDO
CTH
BR2
BR2
r1
11w1
21b1
18w1
19w1
17w1
9w1
10w1
7b0
8b0
2b0
13w1
12b0
16w0
20w1
14b1
6b0
4b0
5b0
15b0
3w0
15w1
6b1
12w1
5w1
4b0
2w0
17b½
16b½
20w1
14w0
13b0
3b0
11w1
10b1
1b0
8w½
7w½
r1
21w1
9b0
19b0
3b1
4w1
1w0
2b0
8b1
14b1
16w1
5w0
12b0
20b1
17w0
9w1
18b0
6w0
19w½
7b0
11b1
13w1
15b½
10w0
r1
2w½
1b½
7b1
16b0
12w½
18b1
3w0
19b1
21w1
11w1
10b0
5b½
14w½
13b½
17b0
4w1
15w1
6w0
8w0
r1
9b0
6b1
3w0
2b1
10w1
7w1
1w0
5b0
17w½
18w1
4b0
r1
16w0
15b1
19w1
13w0
12b1
8b½
9b0
14b0
21b1
20w0
16b½
17b1
5w1
8w1
3b0
9w0
13b½
4b0
6b1
15w1
21w1
14w1
7w½
12b0
10b0
1w½
2w0
20b1
r1
18w0
11b0
4w1
16w1
9b½
1b0
13w½
19b½
10w1
12w1
3w½
7b0
20w1
8b0
5b½
21b1
r1
2b0
18b1
17w0
6w½
11b0
14w0
9w1
7b1
8w½
17b1
16b1
13b1
2w0
3b½
1b0
r1
14b1
18b0
6w0
11w0
21w1
5w0
4w0
12w1
20b1
19w0
15b0
5b½
9w½
4b½
3w½
1w½
8w½
19b1
6b½
2b½
17w1
16w1
21w1
r1
20b1
18w1
11b0
10b0
15b0
7w0
14w0
12b0
7.5
7
6.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
2
1

TOP

NỮ 7 - GIRLS 7

Đồng đội - Team: 1. Đồng Tháp, 2. Thái Bình, 3. Bình Dương
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Le Thi Hai
Do Huu Thuy Trang
Nguyen Tran Ngoc Thuy
Nguyen Quynh Linh
Nguyen Ngoc Thuy Trang
Vu Thi Kieu Trang
Le Bach Truc Vien
Duong Thi Thao
Pham Hong Phuc
Do Thanh Vy
Nguyen Truong Bao Tran
Do Hoang Minh Tho
Tran Phuong Nga
Doan Thi Quynh Chi
Dang Thanh Huong Tra
Nguyen Thi Thach Thao
Nguyen Minh Tu
Nguyen Ngoc Ngan
Tran Nguyen Bao Tran
Nguyen Hong Phuc
Nguyen Thuy Vi
HPH
BDU
DTH
TBI
DTH
TBI
HCM
TNG
HCM
BDI
CTH
BDU
HCM
HCM
HTI
HCM
HCM
CTH
HCM
LAN
BR1
5w1
12w1
14w1
6b1
1b0
4w0
16w1
21w1
17b1
r1
13b1
2b0
11w0
3b0
20b1
7b0
9w0
19b1
18w0
15w0
8b0
15b1
11b1
18b1
8w1
13w½
16b0
14b0
4b0
10w1
9b0
2w0
19w1
5b½
7w1
1w0
6w1
r1
3w0
12b0
21b1
20w0
9w1
4w1
16w1
2b0
6b1
5w0
18w1
15w0
1b0
12w1
14w0
10b0
21w1
11b1
8b1
3b0
20b1
7b0
r1
17w0
13b0
4b1
3b1
2w0
1w0
20w1
12b1
9b1
19b1
7w0
15b1
16b1
6w0
18b1
17w1
10w0
11w0
14b0
13w0
8w0
5b0
r1
2b1
1w0
7b1
17b1
8b0
18w1
3w0
5w1
13b0
14w0
15w0
21b1
9w1
10b1
11b1
r1
4w0
6b0
20b1
19w0
12w0
3w½
14b1
1b½
7w1
16w1
19b1
4b0
10b1
11w1
8w0
9b0
17w1
15b1
2w0
13w0
5b0
12b0
21w1
6w0
r1
18b0
13b1
8w1
4w1
3b0
14w1
10w1
12w1
2b0
15b1
6b0
r1
7b0
1w0
5b0
9w0
20w1
18w1
17b0
21b1
16b0
19w0
14w1
13b1
5w½
16w1
3b½
9b1
8b1
7w0
6w0
21w1
17w1
20w1
2w0
1b0
19b1
4b0
11b0
r1
15w0
12b0
10b0
7b1
5w0
6b½
13w1
2b1
3w½
1w0
14b1
r1
17b1
19b1
15b1
4b0
8w0
12w0
21w1
10w0
20b0
11w0
18w1
16b0
8.5
7
6.5
6
6
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4
4
4
3
3
3
3
1

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Đồng đội - Team: 1. TP.Hồ Chí Minh, 2. Thừa Thiên Huế, 3. Bắc Giang
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Le Nhu Quynh
Hoang Thi Nhu Y
Nguyen Ngoc Phuong Khanh
Dau Thi Thanh Hoa
Le Thanh Thao
Le Ngoc Thao Nguyen
Vu Kieu Trang
Nguyen Thao Han
Tran Thi Diem Huong
Nguyen Thi Mai Hung
Nguyen Thuy Anh
Vo Thi Kim Phung
Huynh Thi Khanh Thu
Nguyen Thi Thanh Hoa
Nguyen Thi Quynh Anh
Doan Nhu Thao
Dao Thi Loan
Pham Nguyen Hai Anh
Le Hoai Bao Duyen
Truong Tra My
Nguyen Ngoc Anh
Tran Thuy Vu My
Le Hoang Thien Phuong
Ngo Ngoc Phu
Nguyen Hai Phuong Uyen
Nguyen Huy Mai Thao
Tran Thach Thao
Thieu Bao Tran
HPH
TTH
HCM
NAN
HNO
HCM
BGI
HCM
HCM
BGI
BGI
TTH
THO
TNG
TTH
BDU
THO
HCM
HCM
TNG
HNO
CTH
CTH
BR1
BR1
BR2
BR2
QNA
11w1
9w1
22b1
13w1
12w1
16w0
20w1
17w1
2b0
25w1
1b0
5b0
4b0
28b1
23w1
6b1
8b0
26w½
27b1
7b0
24b1
3w0
15b0
21w0
10b0
18b½
19w0
14w0
21b1
26b1
4w0
3b1
14b1
25b1
19b1
15b½
24w1
16b0
18w0
28w1
22w1
5w0
8w½
10w1
23w1
11b1
7w0
27w1
1w0
13b0
17b0
9b0
6w0
2w0
20b0
12b0
16w1
5b1
8b1
7b½
2w0
14w½
4w½
3w0
13b0
12w1
27b1
10b0
9w1
6b½
18b1
1b0
21w1
15w0
20b1
19w0
17b0
26w½
25w0
28w1
23b1
22b½
11w0
24b0
2b1
1w0
10w1
15w0
17w1
18w½
16b1
14b1
26w1
3b0
24w1
21b1
19b1
8w0
4b1
7w0
5b0
6b½
13w0
25b1
12w0
23b½
22w½
11b0
20w0
9b0
28b½
27w½
7w1
8b1
13b½
18b1
15b½
10b0
1b0
2w0
14b1
6w1
20b1
19w1
3w½
9w0
5w½
17b0
16w1
4w0
12b0
11w0
26b1
25w1
28b0
27w1
22b0
21w0
24b0
23w1
15b1
3w½
2b½
5w1
4b0
19b1
13w1
12b0
10w1
9b0
17w1
8w1
7b0
26b½
1w0
22w1
11b0
24b½
6w0
21b0
20w1
16b0
r1
18w½
27b½
14w½
25w½
r0
4w1
7b1
12w1
1b0
16w1
21w1
2w0
24w1
15w1
17w1
13b1
3b0
11w0
22b1
9b0
5b0
10b0
19w½
18b½
23b1
6b0
14w0
20w0
8b0
26w1
25b0
r1
r0
3b0
11w1
1w1
9w1
7w1
12b1
5b0
13w1
4b0
15b1
2b0
6w0
8b0
21w½
10w0
20b1
18w0
17b1
22w½
16w0
14b½
19b½
27b1
25b½
24w½
r1
23w0
r0
5w½
4b½
11b1
2w½
1b½
15w1
9w1
10b1
7b0
8w0
3w0
18b1
21b1
16b1
6b0
14w0
27w1
12w0
25w1
24b1
13w0
r1
26w1
20w0
19b0
23b0
17b0
r0
7.5
7
7
6
6
6
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
3
2.5
2
1.5

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Đồng đội - Team: 1.Thanh Hoá, 2. Quảng Ninh, 3. Hà Nội
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Ngo Dieu Hoa
Ngo Thi Kim Tuyen
Le Hoang Tran Chau
Dang Thu Huong
Ho Thien Thanh
Le Mai Khanh
Dinh Phi Pha
Do Thi Thu Huong
Pham Thi Linh Nham
Nguyen Hong Minh
Do Thuy Duong
Dang Huyen Anh
Le Thi Quynh
Nguyen Thu Trang
Nguyen Thuy Bao Ngan
Nguyen Thi Tram Anh
Vo Thi Thuy Trang
Nguyen Ngoc Phuong Thuy
Ton Nu Hong An
Tran Thi Quynh Trang
Duong Tuong Vy
Hoang Hoai Phuong
Nguyen Hoang Yen
Nguyen Hong Hanh
Dinh Nam Huyen Trang
Tran Dang Hong Lien
Phan Bui Nhat Linh
Nguyen Thi Hai Ha
Ho Luu Hoang Giang
Nguyen Bich Ngoc
Huynh Thien Kim
Duong Nguyen Minh Tam
Ho Phuong Hong Ngoc
Le Vu Thi Vuong
Pham Anh Thu
Vu Thanh Van
Tran Thi Kim Cuong
Tran Ngoc Chau
Nguyen Thuy Quyen
BNI
QNI
HCM
TBI
CTH
THO
BTH
HPH
THO
NBI
HNO
HNO
BGI
BGI
HCM
TTH
TTH
BDU
LDO
QNI
BDI
QBI
CTH
BNI
QBI
HCM
QTR
TBI
BDI
BR1
BDU
HCM
BR2
PYE
BR1
NBI
PYE
QDO
BR2
25b1
23w1
39w1
30b1
29w1
36b1
37b1
16w1
17w1
24b1
33w1
28w1
38b1
27w1
35b1
8b0
9b0
31b1
22w1
34w½
r1
19b0
2b0
10w0
1w0
32b1
14b0
12b0
5b0
4w0
18w0
26w0
11b0
20b½
15w0
6w0
7w0
13w0
3b0
12w1
4b0
15b1
2w1
21b1
20w1
9w1
26b1
7b0
14w1
13b0
1b0
11w1
10b0
3w0
32w1
r1
19w1
18b0
6b0
5w0
31w1
30w1
27b½
34b½
8w0
24w½
38w1
36w1
23b0
22b0
16b0
35w0
25w½
33b1
29b0
39b1
28b0
37w0
10b1
29w1
7w1
8b½
6w½
5b½
3b0
4w½
21w1
1w0
28w1
34w½
18b½
23w1
37b1
19b0
22w0
13w½
16w1
24w1
9b0
17b1
14b0
20b0
27w1
35b1
25b0
11b0
2b0
38b½
39w1
33w1
32b0
12b½
26w0
r1
15w0
30w½
31b0
3w1
22b1
1b0
18w1
13b1
8w0
10w1
6b1
15b1
7b0
14w1
20b1
5w0
11b0
9w0
31w0
28b1
4b0
26b1
12w0
27b1
2w0
25w0
38w1
23b1
19w0
21w0
17w0
32w½
33w1
16b1
29b½
30b0
35w½
34b½
37w1
36b0
24b0
r1
8b1
3w1
2b0
5b1
4w0
12b0
19b1
1w0
11w0
34w1
9b1
6w1
25b0
36w1
18b1
24b1
20w0
15w0
7w0
17b1
22w½
21b½
39b1
16w0
13w1
31b1
38b1
37b½
35b0
32b1
26w0
30w0
r1
10b0
29w1
14b0
28w½
27w0
23w0
4w1
7b1
19w1
1b0
11b1
21w1
2w0
25b1
26b1
15b½
5w0
14b½
35w1
12w½
10w½
36w1
23b0
22b1
3b0
30b1
6b0
18w0
17w1
28b1
8w0
9w0
32w1
24w0
37w1
20w0
34b½
27b0
39w½
31w½
13b0
16b0
29b0
r1
33b½
2b0
1w1
9b1
7w1
8b1
13w1
4b0
5w0
3w0
25w½
12b0
11w1
6b0
18b1
20b½
26w1
34w1
14w0
23w½
15w½
29w1
24b0
19b½
22w1
10b½
16b0
31b1
39b½
21b0
35b½
27w0
r1
37w1
17b0
30w½
38w0
33b0
36b1
28w½
5b1
12b1
4w1
3b0
1w0
15b1
20w1
14b1
10w½
9b½
25w1
2w0
16w½
8w0
6w0
13b½
35w1
21b1
27b1
7b0
18w0
33w1
24w0
23b1
11b0
30b1
19w0
36w1
39w1
26w0
32b0
31w1
22b0
38w½
17b0
28b0
r1
34b½
29b0
6w0
5w0
8b1
12w1
2b1
1b1
11w1
3w0
19b1
18w1
7b0
4b0
26b1
16b½
25b1
14w½
24b1
10b0
9w0
27w½
38b1
29b1
32w1
17w0
15w0
13w0
20b½
35b1
22w0
37b½
r1
23b0
34w1
33b0
28w0
39w1
30w½
21w0
36b0
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
3
2

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Đồng đội - Team: 1. Hải Phòng, 2. Quảng Bình, 3. Bến Tre
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Luong Nhat Linh
Pham Thi Thu Hien
Nguyen Thu Trang
Pham Bich Ngoc
Nguyen Thi Thu Huyen
Nguyen Thi Thu Quyen
Le Thi Ha
Nguyen Thi Diem Huong
Nguyen Hai Yen
Le Vu Ha Phuong
Pham Thi Ngoc
Ho Thi Anh Tien
Vo Thi Bich Lieu
Nguyen Thi Thu Hang
Le Thi Thu Huong
Nguyen Thi Lan Phuong
Luong Huyen Ngoc
Le Thi Phuong Thao
Trinh Cong Luong
Mai Thien Kim Ngoc Diep
Nguyen Thi Quynh Trang
Truong Thi Hong
Dang Truong Thi
Bui Thi Phuong Thuy
Phan Hoang Diem My
Le Dac Mai Thao
Nguyen Thuy Duong
Luu Huyen Trang
Thai Nguyen Minh Trang
Nguyen Huong Thao
Le Thi Bao Tram
Hoang Thai Linh
Tran Thai Chau
Tran Thuy Trang
Dang Ngoc Hoai Cam
Tran Le Tu Uyen
Ma Anh Thu
Nguyen Thu Ha
Tran Thi Lam Hong
NBI
QBI
HPH
KGI
BDI
BNI
HPH
BTR
HNO
HCM
THO
DON
BTR
HCM
DTH
QBI
QNI
DTH
BNI
LAN
NAN
BGI
CTH
BDU
BDI
BTH
DON
HNO
BR1
TBI
BTH
LAN
BDU
QDO
TTH
BR2
BR1
TBI
BR2
31b1
26w1
19w1
5b0
4w1
8w0
20w0
6b1
28b1
21w1
23b½
35w½
17b1
25b1
33b1
24w½
13w0
38w1
3b0
7b1
10b0
32w1
11w½
16b½
14w0
2b0
34b1
9w0
39b1
37w1
1w0
22b0
15w0
27w0
12b½
r1
30b0
18b0
29w0
18w1
9b0
29b½
34w1
27b1
32b1
37b1
16w0
2w1
14b½
12w1
11b0
22w1
10w½
36w1
8b1
35b1
1b0
33w1
30w½
25w1
13b0
24b½
23w½
21b0
39w1
5w0
r1
3w½
20b½
38b1
6w0
19b0
4b0
17w0
15b0
7w0
31w0
26b0
9b1
29w1
13w1
7b1
15w½
24w1
4w0
22b½
1w0
20w½
16b0
32w0
3b0
30b1
5b½
11w1
26w1
28w1
36b1
10b½
31b1
8w½
27w0
6b0
35w1
17b0
23b1
18b0
2b0
14w0
21w0
12b1
37w1
38w1
25b0
19w0
33b0
34b0
r1
5w1
13b1
15b1
18w1
1b0
21b1
32b½
30w1
20b½
27b1
31w1
38b1
2w0
16w0
3w0
14b1
19b1
4b0
17w0
9w½
6w0
29b1
28b1
33w1
39b1
34w½
10w0
23w0
22w0
8b0
11b0
7w½
24b0
26b½
36w1
35b0
r1
12w0
25w0
16b1
10w1
17w1
6b½
20w1
4w½
35w1
11w1
14w1
2b0
8b0
26w½
21b1
9b0
22b1
1w0
3b0
24w1
23b½
5b0
13w0
15w0
19w½
18b0
27w1
12b½
25b0
33b0
34b1
32w½
37b½
30b½
28w1
29w0
7b0
39w½
31w½
r1
36b½
3w0
4b0
1b1
2w1
16w1
9w½
11b1
15b1
6b½
18w1
7w0
29b1
20w1
23w½
8w0
5b0
25w1
10b0
22w1
13b0
26b1
19b0
14b½
30w1
17b0
21w0
33w1
38w1
12w0
24b0
36w1
34w½
27b0
32b½
r1
31b0
39b½
28b0
37w½
8b1
17w1
5w0
9b1
3b1
13b1
10w1
1w0
4w0
7b0
35b1
27w½
6w0
21b0
16b1
15w0
2b0
19w1
18b0
32w1
14w1
31w½
29w1
25b1
24w0
37b1
12b½
34b½
23b0
39w1
22b½
20b0
r1
28w½
11w0
38w½
26w0
36b½
30b0
4w1
3w1
2b0
1b0
6b0
5w1
15b1
17b1
24b1
23w1
21w1
20b1
18b1
33w1
7w0
19b0
8w0
13w0
16w1
12w0
11b0
27b1
10b0
9w0
31b1
30w1
22w0
29b1
28w0
26b0
25w0
35w½
14b0
r1
32b½
37w½
36b½
39w1
38b0
2w0
1b1
6w1
8w1
7w½
3b0
5b½
4b0
10w½
9b½
13b1
15w1
11w0
19w1
12b0
34w1
23b½
21b½
14b0
35b1
18w½
24w½
17w½
22b½
26w½
25b½
28b½
27w½
r1
36w½
33b½
39b½
31w½
16b0
20w0
30b½
38w½
37b½
32w½
7
7
6.5
6.5
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
2.5

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Đồng đội - Team: 1. Long An, 2. Cần Thơ, 3. Hải Dương
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Pham Le Thao Nguyen
Hoang Thi Bao Tram
Cao Le Phuong Thanh
Pham Thi Hoa
Pham Thi Thanh Hoa
Bui Thi My Hang
Nguyen Hoang Anh
Pham Thi Ngoc Tu
Ngo Thuy Thanh Thao
Nguyen Thi Cam Van
Le Phu Nguyen Thao
Ngo Thi Thanh Tra
Tran Minh Thang
Nguyen Thanh Mai
Nguyen Le Thanh
Nguyen Thi Kim Trang
Nguyen Thi Hoang Oanh
Trinh Thuy Minh
Nguyen Quynh Anh
Nguyen Ngoc Thanh Thao
Pham Thi Hai Yen
Le Thi Thuy Hang
Do Vu Thai An
Vo Hong Nhung
Hoang Thi Hung
Dang Tieu Linh
Nguyen Thi Thu Hang
Tran Thuy Linh
Ta Nguyen Thanh
Ta Huyen Trang
CTH
TTH
LAN
HNA
HDU
LAN
HDU
HCM
BDU
HTI
CTH
BNI
HNA
QDO
BDU
PYE
KHO
THO
HCM
BR1
HTI
HTI
LAN
HNO
THO
TTH
TTH
QDO
BR1
HNO
27w1
23b1
16b1
13w1
28w1
10w0
17b1
29w1
19w0
6b1
14w0
25w1
4b0
11b1
18b0
3w0
7w0
15w1
9b1
26w1
22w1
21b0
2w0
30b1
12b0
20b0
1b0
5b0
8b0
24w0
7b1
12w1
8w0
24b1
22b0
26b1
1w0
3b1
28b1
20w0
15b0
2b0
30w1
18w½
11w1
29b1
27b1
14b½
21w0
10b1
19b1
5w1
25b0
4w0
23w1
6w0
17w0
9w0
16w0
13b0
20w1
8b1
18b1
21w1
24w1
25w1
9b0
2w0
7w1
11b0
10w1
15w0
17b1
19b0
12b1
22w0
13w0
3w0
14w1
1b0
4b0
16b1
29w1
5b0
6b0
28w0
30b1
26b1
23b0
27w0
2b½
1w½
5w1
20b0
3b0
15b1
16w1
21b0
22b1
23w1
27b1
14b1
19w½
12w0
6w0
7b0
24b½
28b1
13b½
4w1
8w1
9w0
10b0
17w½
26w0
25b1
11w0
18w0
30w1
29b0
21w1
4b0
6b½
10w1
17w1
3w½
11b0
15w1
20w1
12b1
7w1
10w0
18b0
24w1
8b0
25w1
5b0
13w1
22w½
9b0
1b0
19b½
27w0
14b0
16b0
29w1
23b1
30b1
26b0
28w0
9b1
18w1
4w½
3b½
21b1
11b½
13b1
20b1
1w0
19w1
6w½
27b1
7w0
22b1
26w1
28b1
29w1
2b0
10b0
8w0
5w0
14w0
24b1
23w0
30w½
15b0
12w0
16w0
17b0
25b½
4w½
6b1
14b1
1b½
9w½
2w0
20w1
10w1
5b½
8b0
18b1
21w1
16b½
3w0
19b0
13w½
22w0
11w0
15w1
7b0
12b0
17b1
28w½
27w1
29b1
30b½
24b0
23b½
25w0
26w½
8b1
3w½
2b½
5w0
4b1
12w1
19w1
1w0
11w1
16w1
9b0
6b0
21b1
20b½
28w1
10b0
26b1
22b½
7b0
14w½
13w0
18w½
30b1
25b1
24w0
17w0
29w1
15b0
27b0
23w0
3b0
5b½
1w1
9w1
2w½
18b1
10b1
11b½
4b0
7w0
8w½
19w1
22w1
15w½
14b½
27w1
30w1
6w0
12b0
23b½
29b1
13b0
20w½
26w0
28b1
24b1
16b0
25w0
21w0
17b0
7
6.5
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
2.5
1
1

TOP

NỮ 17 - GIRLS 17

Đồng đội - Team: 1.Hải Phòng, 2. TP.Hồ Chí Minh, 3. Bắc Giang
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Le Thanh Tu
Huynh Mai Phuong Dung
Pham Thi Nu
Nguyen Thi Thuy
Luong Minh Hue
Nguyen Thi Hanh
Nguyen Thanh Ngoc
Vu Phuong Thao
Le Thi Kim Hien
Do Thi Diem Huong
Nguyen Thi Kim Trung
Truong Thi Thanh Thuy
Nguyen Minh Trang
Chu Bich Ngoc
Vo Thi Nhiem
Ho Thi Minh Hien
Le La Tra My
Phan Thi Quynh Tho
HNO
HCM
HPH
BGI
NBI
HPH
BDU
BGI
BTR
HCM
BDU
BTR
HCM
HNO
BDI
BR1
BDI
HTI
7w1
16w1
9w1
17b½
12b1
14b1
1b0
11w½
3b0
18w1
8b½
5w0
15w0
6w0
13b1
2b0
4w½
10b0
15b1
5b1
6b0
10w½
2w0
3w1
12w1
16b½
13w1
4b½
17w1
7b0
9b0
18b1
1w0
8w½
11b0
14w0
11w1
6w1
7w½
8b1
10b1
2b0
3b½
4w0
17b1
5w0
1b0
16w0
18w½
15w½
14b½
12b1
9w0
13b½
2w½
1b½
15b1
9w1
6b½
5w½
8w½
7b½
4b0
11b0
10w1
13w1
12b0
16b1
3w0
14w0
18b1
17w0
6b1
4w½
14w1
2b½
11w1
1w0
9b½
15w1
7w½
16w1
5b0
18b1
17b1
3b0
8b0
10b0
13w0
12w0
5b1
3b0
2w1
14b1
1w0
11b1
10w1
9b1
8w0
7b0
6w0
17w1
16w1
4w0
18w1
13b0
12b0
15b0
3w0
7w1
1b1
6w1
8b1
4b0
2b0
5w0
15b1
12w0
13b½
10b1
11w½
17b1
9w0
18w1
14w0
16b0
4b½
12b1
5b0
1w½
3w1
9w1
13w1
14b1
6b0
17b1
18b1
2w0
7b0
8w0
16b1
15w0
10w0
11w0
12w1
8w½
4w1
3b0
7b0
17w1
5w1
2b½
18w1
15w1
16w0
1b0
14w1
13b0
10b0
11b1
6b0
9b0
7
6.5
6.5
6
5.5
5.5
5.5
5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3.5
3.5
1.5
0.5

TOP

NỮ 20 - GIRLS 20

Đồng đội - Team: 1. Bắc Ninh, 2. Bình Dương, 3. Quân đội
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Luong Phuong Hanh
Ngo Kim Cuong
Nguyen Thi Phuong Thuy
Bui Phuong Thao
Tran Ngoc Nhu Thao
Ngo Thi Cam Tu
Do Ngoc My Le
Nguyen Thi My
Nguyen Thi Dieu Hanh
Nguyen Ngan Binh
Tran Thi Thanh Huong
Tran Thi Hong Thuy
Huynh Thi Hong Chuyen
Le Thi Thu Hien
Dang Bich Ngoc
Bui Thi Mai Tram
Nguyen Thi Diem Trang
Pham Quoc Rang Son
Phan Thi Lan Tuyen
Nguyen Thi Kieu Trinh
Nguyen Thi Ha
Le Phan Quynh
QDO
QNI
BNI
HNO
DON
BDU
BDU
BNI
TTH
TTH
QTR
HCM
CTH
DTH
QDO
DTH
CTH
DON
HCM
TW2
HNO
BR1
21b1
14b½
18w1
10b1
12w½
8w1
9w1
6b0
7b0
4w0
13b½
5b½
11w½
2w½
17b1
22w1
15w0
3b0
20w1
19b0
1w0
16b0
7w1
5w½
16w1
19w1
2b½
15b1
1b0
17w1
21w1
20b1
14w1
13w1
12b0
11b0
6w0
3b0
8b0
22w1
4b0
10w0
9b0
18b0
6b1
16b1
4b0
3w1
9w0
1w0
8w0
7b1
5b1
18w1
12b½
11w½
14b½
13w½
19b1
2w0
20w1
10b0
15w0
17b0
22b0
21w1
4w1
10w1
8b½
1b0
22b1
9b1
14w1
3w½
6w0
2b0
16w1
15b0
17w0
7b0
12w1
11b0
13b1
19w½
18b½
21b0
20w1
5w0
15b1
6b½
9w1
11w1
17w1
2w½
12b1
10b1
3b0
8w0
4b0
7w0
19b1
18w½
1w0
21w1
5b0
14b½
13w0
22w1
16b0
20b0
8w1
4w1
6w1
2b0
11b0
3b0
15w1
1b0
12w1
13b1
5w1
9b0
10w0
20b0
7b0
18b1
21w½
16w0
22b1
14w1
17b½
19w0
3w1
11b1
1b0
7w0
6b1
5w0
4b1
16w0
15b1
17w0
2w0
19b½
21b1
22w1
9w0
8b1
10b1
20w½
12w½
18b½
13w0
14b0
2b½
1w½
7b1
16b1
8w½
17b1
3w0
5b½
11w1
19b1
9b0
22w1
18w½
21b1
20b1
4w0
6w0
13b½
10w0
15w0
14w0
12b0
9w1
3b½
2w½
6b½
7w1
4w½
5b0
15w1
1b0
16w1
17w½
20w1
22b1
19w1
8b0
10b0
11b½
21w½
14b0
12b0
18b½
13w0
8.5
6.5
6
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3
2.5
2
1