Giải Cờ Vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2009

KẾT QUẢ NAM 7 / BOYS 7 FINAL RANKING

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB. vict
1 Tran Mai Truong An BRV * 1 1 ½ 1 0 1 1 1 1 30.75 7
2 Huynh Minh Chien HCM 0 * 1 1 ½ 1 1 1 1 1 27.50 7
3 Truong Huu Khanh HNO 0 0 * 1 1 1 ½ 1 1 1 21.50 6
4 Bui Duc Huy BRV ½ 0 0 * 0 1 1 1 1 1 16.75 5
5 Nguyen Quang Trung BGI 0 ½ 0 1 * 1 0 ½ 1 1 5 16.50 4
6 Nguyen Vu Thien Cuong QDO 1 0 0 0 0 * 1 0 1 1 4 13.00 4
7 Nguyen Phu Quang QDO 0 0 ½ 0 1 0 * 1 ½ 1 4 12.50 3
8 Nguyen Huynh Minh Thien HNO 0 0 0 0 ½ 1 0 * 1 1 8.00 3
9 Mai Thien Binh HNO 0 0 0 0 0 0 ½ 0 * 1 2.00 1
10 Le Tri Dung QDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0.00 0

KẾT QUẢ NAM 9 / BOYS 9 FINAL RANKING

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts
1 Ngo Quang Nhat HCM 10 w 1 6 b ½ 3 w ½ 11 b 1 7 w 1 4 w 1 2 b ½
2 Mai Thien An HNO 11 b 1 12 w 1 7 b 1 3 w ½ 4 b 0 8 w 1 1 w ½ 5
3 Hoang Tan Duc HNO 8 b 1 4 w 1 1 b ½ 2 b ½ 6 w ½ 7 b ½ 10 b 1 5
4 Nguyen Dang Hong Phuc BDU 14 w 1 3 b 0 6 w 1 8 b 1 2 w 1 1 b 0 7 w 1 5
5 Nguyen Hoang Viet Hai QDO 7 w 0 15 b 1 11 w ½ 10 b 0 13 w 1 12 b 1 6 w 1
6 Phan Ba Viet HNO 9 b 1 1 w ½ 4 b 0 16 w 1 3 b ½ 10 w 1 5 b 0 4
7 Luu Quang Vu QDO 5 b 1 16 w 1 2 w 0 9 b 1 1 b 0 3 w ½ 4 b 0
8 Vuong The Hung Vy HCM 3 w 0 14 b 1 15 w 1 4 w 0 9 b 1 2 b 0 11 w ½
9 Pham Quang Minh HNO 6 w 0 10 b 1 12 b 1 7 w 0 8 w 0 11 b 1 14 w 0 3
10 Doan Nguyen Trung Tin LDO 1 b 0 9 w 0 13 b 1 5 w 1 15 b 1 6 b 0 3 w 0 3
11 Tran Trong Thanh BGI 2 w 0 13 b 1 5 b ½ 1 w 0 16 b 1 9 w 0 8 b ½ 3
12 Dong Hoang Bach QDO 13 w 1 2 b 0 9 w 0 15 b 0 14 w ½ 5 w 0 16 b 1
13 Dong Hoang Tung QDO 12 b 0 11 w 0 10 w 0 14 b 1 5 b 0 16 w 1 15 b ½
14 Nguyen Ky Nam BNI 4 b 0 8 w 0 16 b 0 13 w 0 12 b ½ 15 w 1 9 b 1
15 Nguyen Cong Tai HCM 16 b ½ 5 w 0 8 b 0 12 w 1 10 w 0 14 b 0 13 w ½ 2
16 Nguyen Duc Trong QDO 15 w ½ 7 b 0 14 w 1 6 b 0 11 w 0 13 b 0 12 w 0

KẾT QUẢ NAM 11 / BOYS 11 FINAL RANKING

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts SB. vict
1 Pham Quang Hung QDO * ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 6 20.75 4
2 Nguyen Van Toan Thanh QDO ½ * 0 0 1 1 1 1 1 18.50 5
3 Nguyen Tri Thien BNI ½ 1 * ½ ½ 0 1 ½ 1 5 18.25 3
4 Quan Le Quang Anh HNO ½ 1 ½ * 0 0 0 1 1 4 14.50 3
5 Nguyen Huynh Tuan Hai DTH ½ 0 ½ 1 * 1 0 0 1 4 13.50 3
6 Tran Minh Thang HNO 0 0 1 1 0 * 1 0 1 4 13.00 4
7 Phan Luong QDO 0 0 0 1 1 0 * 1 1 4 11.50 4
8 Tran Minh Hoang HNO 0 0 ½ 0 1 1 0 * 1 10.50 3
9 Nguyen Thanh Dat HNO 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0.00 0

KẾT QUẢ NAM 13 / BOYS 13 FINAL RANKING

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB. vict
1 Le Tuan Minh HNO * 1 0 1 1 1 1 5 12.00 5
2 Le Minh Hoang NBI 0 * 1 1 ½ 1 1 10.25 4
3 Vuong Trung Hieu NBI 1 0 * 0 1 1 1 4 9.50 4
4 Nguyen Hung Cuong HNO 0 0 1 * ½ ½ 1 3 6.25 2
5 Che Quoc Huu HCM 0 ½ 0 ½ * ½ 1 4.75 1
6 Le Quang Long HNO 0 0 0 ½ ½ * 1 2 2.75 1
7 Vu Quan HNO 0 0 0 0 0 0 * 0 0.00 0

KẾT QUẢ NAM 15 / BOYS 15 FINAL RANKING

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts SB. vict
1 Nguyen Ha Phuong BGI * 1 1 1 1 1 5 10.00 5
2 Pham Hoai Nam HNO 0 * 1 1 1 0 3 6.00 3
3 Nguyen Duc Viet BNI 0 0 * 1 ½ 1 3.75 2
4 Vu Quang Quyen HCM 0 0 0 * 1 1 2 2.50 2
5 Tran Tuan Minh HNO 0 0 ½ 0 * 1 2.25 1
6 Tran Quang Khai HCM 0 1 0 0 0 * 1 3.00 1

KẾT QUẢ NAM 17 / BOYS 17 FINAL RANKING

Rank Name FED 1 2 3 4 Pts SB. vict
1 Dong Bao Nghia BGI * * 1 1 1 0 1 1 5 11.00 5
2 Ton Nu Hong An LDO 0 0 * * 1 1 1 1 4 6.00 4
3 Hoang Minh Hao BGI 0 1 0 0 * * 1 1 3 5.00 3
4 Nguyen Van Hai QDO 0 0 0 0 0 0 * * 0 0.00 0

KẾT QUẢ NAM 20 / BOYS 20 FINAL RANKING

Rank Name FED 1 2 3 4 Pts SB. vict
1 Bao Khoa LDO * * 1 ½ 1 1 1 ½ 5 11.50 4
2 Hoang Van Ngoc BGI 0 ½ * * 1 1 1 ½ 4 8.00 3
3 Ton That Nhu Tung HCM 0 0 0 0 * * 1 1 2 2.00 2
4 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 0 ½ 0 ½ 0 0 * * 1 4.50 0

KẾT QUẢ NỮ 7 / GIRLS 7 FINAL RANKING

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts SB. vict
1 Le Tran Phuong Uyen DTH * 1 0 0 1 1 1 1 1 6 20.00 6
2 Nguyen Vu Thu Hien QDO 0 * 0 1 1 1 1 1 1 6 18.50 6
3 Bui Thanh Nha Truc HCM 1 1 * 1 1 ½ 0 1 0 24.25 5
4 Le Thuy An HCM 1 0 0 * 1 0 1 1 ½ 15.75 4
5 Dinh Thao Vy HNO 0 0 0 0 * 1 1 1 1 4 10.00 4
6 Nguyen Duy Thien An HCM 0 0 ½ 1 0 * 0 1 1 10.75 3
7 Nguyen Minh Hien HCM 0 0 1 0 0 1 * 0 1 3 10.50 3
8 Nguyen Thuy Nhung HNO 0 0 0 0 0 0 1 * 1 2 4.50 2
9 Ngo Thu Giang HNO 0 0 1 ½ 0 0 0 0 * 7.75 1

KẾT QUẢ NỮ 9 / GIRLS 9 FINAL RANKING

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts SB. vict
1 Phan Nguyen Ha Nhu LDO * ½ 1 1 1 1 8.25 4
2 Dao Thien Kim DTH ½ * 1 1 1 1 8.25 4
3 Dong Khanh Linh NBI 0 0 * ½ 1 1 2.50 2
4 Nguyen To Tran HCM 0 0 ½ * ½ 1 2 2.25 1
5 Nguyen Hong Ngoc NBI 0 0 0 ½ * ½ 1 1.25 0
6 Vu Khanh Linh HNO 0 0 0 0 ½ * ½ 0.50 0

KẾT QUẢ NỮ 11 / GIRLS 11 FINAL RANKING

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts SB. vict
1 Nguyen Hoang Anh HCM * 1 1 1 1 1 5 10.00 5
2 Nguyen Huyen Anh BNI 0 * 1 ½ 1 1 5.50 3
3 Nguyen Thi Minh Oanh HNO 0 0 * 1 1 0 2 3.50 2
4 Vu Hoang Lan HNO 0 ½ 0 * ½ 1 2 3.50 1
5 Nguyen Thi Thu Thanh BGI 0 0 0 ½ * 1 2.00 1
6 Pham Hong Ngoc HNO 0 0 1 0 0 * 1 2.00 1

KẾT QUẢ NỮ 13 / GIRLS 13 FINAL RANKING

Rank Name FED 1 2 3 4 Pts SB. vict
1 Mai Ngoc Nhi DTH * * ½ ½ 1 ½ 1 1 9.25 3
2 Chau Thi Yen Quyen DTH ½ ½ * * ½ ½ 1 1 4 8.00 2
3 Hoang Thi Hai Anh BGI 0 ½ ½ ½ * * 1 1 6.25 2
4 Dao Thi Lan Anh HNO 0 0 0 0 0 0 * * 0 0.00 0

KẾT QUẢ NỮ 15 / GIRLS 15 FINAL RANKING

Rank Name FED 1 2 3 4 Pts SB. vict
1 Doan Thi Van Anh BGI * * ½ 1 1 0 1 1 9.50 4
2 Nguyen Tran Ngoc Thuy DTH ½ 0 * * 1 ½ 1 1 4 7.50 3
3 Le Thanh Thao QDO 0 1 0 ½ * * 1 1 6.50 3
4 Vuong Quynh Huong HNO 0 0 0 0 0 0 * * 0 0.00 0

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com

ĐIỀU LỆ GIẢI

I- Mục đích
Tuyển chọn những vận động viên xuất sắc vào đội dự tuyển trẻ Quốc gia để tham gia các Giải trẻ Thế giới, Châu Á và Đông Nam Á.
II- Thành phần và đối tượng thi đấu
Các VĐV nam và nữ đạt hạng 1-10 ở mỗi hạng tuổi U7, U9, U11, U13, U15, U17, U20 nam và nữ  tại Giải vô địch trẻ Cờ Vua toàn quốc năm 2009
Đặc cách các VĐV nam, nữ đạt tiêu chuẩn cấp Kiện tướng, Dự bị KT quốc gia và đạt huy chương Quốc tế  ở các hạng tuổi trên trong năm 2009.
Riêng đơn vị đăng cai được cử thêm 01 VĐV nam và 01 VĐV nữ thi đấu ở từng hạng tuổi
III- Địa điểm và thời gian
Giải tiến hành tại Thành phố Hà Nội từ ngày 20/09 đến 27/09/2009.
19 giờ ngày 20/09/2009 xếp cặp, bốc thăm thi đấu. Đơn vị nào không đến kịp coi như không tham dự thi đấu.
Thời gian thi đấu cho các đối tượng: Mỗi bên 90 phút hoàn thành ván cờ.
IV- Hình thức thi đấu
- Giải tiến hành theo hệ Thụy Sĩ có điều chỉnh trong 9 ván.
- Nếu có 10 VĐV trở xuống thì thi đấu vòng tròn một lượt.
- Ván cuối cùng các VĐV cùng địa phương không gặp nhau.
Xếp thứ tự hạt giống theo Elo quốc tế, thứ hạng giải vô địch Cờ Vua trẻ toàn quốc năm 2009, xếp theo vần tên (A, B, C...).
áp dụng Luật thi đấu của Uỷ ban TDTT ban hành năm 2004.
V- Xếp hạng
Xếp hạng theo điểm, hệ số luỹ tiến, số ván thắng, số ván đi sau, số ván thắng bằng quân đen, ván giữa các đấu thủ và mầu quân của ván này.
VI- Khen thưởng
Các VĐV nam và nữ xếp hạng Nhất, Nhì, Ba, ở mỗi hạng tuổi được nhận Giải thưởng của Ban tổ chức, huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Tổng cục Thể dục thể thao.
VII- Các quy định khác
- Các đơn vị tự chi phí đi lại, ăn ở, tiền biên bản tài liệu thi đấu trong thời gian dự giải cho đoàn của mình và phải đóng lệ phí thi đấu mỗi vận động viên là 100.000đ (một trăm ngàn đồng) cho Liên đoàn Cờ Việt Nam.
- Đăng ký dự giải gửi về Liên đoàn Cờ Việt Nam (36 Trần Phú - Hà Nội) hoặc theo số Fax: 043.8232.471 trước ngày 05/09/2009.