GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2001
NATIONAL XIANGQI TEAM CHAMPIONSHIP 2001

ASang4Giải được tổ chức tại Tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu từ 20 đến 30/9/2001.
The Championship held from Sep. 20 to 30 in Ba Ria - Vung tau.

CÁ NHÂN NAM - MEN INDIVIDUAL

R Tên - Name ĐV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Điểm - PTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Trenh A Sang
Tran Van Ninh
Nguyen Thanh Bao
Diep Khai Nguyen
Truong A Minh
Pham Quoc Huong
Dao Quoc Hung
Dang Hung Viet
Nguyen Vu Quan
Lai Viet Truong
Nguyen Anh Quan
Tran Quoc Viet
Vo Van Hoang Tung
Nguyen Tran Do Ninh
Ton That Nhat Tan
Tran Dinh Thuy
Bui Duong Tran
Dang Cuu Tung Lan
Dao Cao Khoa
Nguyen Thanh Khiet
Mong Nhi
Huynh Quang Hien
Duong Thanh Danh
Hoang Trong Thang
Tran Cam Long
Truong Le Hoang
Nguyen Huy Dung
Do The Chien
Bui Quoc Khanh
Duong Nghiep Luong
Vo Hong Chau
Phan Minh Tung
Nguyen Van Minh
Pham Tan Tinh
Nguyen Quoc Tien
Vo Van Dung
Tran Tien Thanh
Dang Viet Dung
Nguyen Minh Duc
Tran Dang Quang
Do Hong Son
Le Cong Thanh
Ho Xuan Thanh
Tran Quang Khai
Tran Quang Nhat
Le Tri Thuc
Nguyen Thanh Tri
Nguyen Quang Phuong
Nguyen Thanh Luu
Nguyen Van Hoa
Tran Quoc My
Huynh Van Hung
Nguyen Thanh Nam
Tran Thai Duong
Nguyen Van Nam
Tran Hoang Phu
Pham Cong
Nguyen Khanh Nam
Dinh Hoan Vu
Vo Anh Tuan
HCM
DAN
BRV
HCM
HCM
HNO
HCM
BCA
HNO
HNO
BCA
HCM
DAN
HCM
DAN
BRV
BCA
GLA
BCA
CMA
HCM
BDI
HCM
BRV
QNA
HCM
BRV
BRV
DAN
BRV
BRV
QNA
VLO
BDI
HNA
BDI
BCA
HNA
DAN
HCM
LSO
LSO
GLA
HTA
BDI
HTA
BRV
QNA
BDI
GLA
LSO
BRV
HNO
QNA
HNA
DON
DON
HNO
DON
QNA
27b1
32b1
42w1
47b1
55w1
33w1
31b1
38b1
43w1
28w1
44b0
40w1
51w1
46w0
52w1
49b1
56b0
59b1
58b1
54w1
26b½
50w0
60w1
34b0
29b½
21w½
1w0
10b0
25w½
48b½
7w0
2w0
6b0
24w1
53b½
41b1
45w0
8w0
57w1
12b0
36w0
3b0
9b0
11w1
37b1
14b1
4w0
30w½
16w0
22b1
13b0
15b0
35w½
20b0
5b0
17w1
39b0
19w0
18w0
23b0
20w1
10w½
45b1
34w½
50b1
36b1
12w½
9w½
8b½
2b½
49w1
7b½
19b½
60b1
39b1
44w½
59w1
56w1
13w½
1b0
53w1
55b0
46b½
47w1
48w1
35b0
54b0
32w1
30b½
29w½
40b0
28b0
41w1
4b½
26w1
6w0
42b1
43b1
15w0
31w1
33b0
37w0
38w0
16b½
3w0
23w½
24b0
25b0
11b0
5w0
58w1
57w1
21b0
27w1
22w1
18b0
52b0
51b0
17b0
14w0
3b0
9b½
1w1
35b½
15b½
18w½
23b½
10b½
2w½
8w½
33b1
46w1
21w½
52w1
5w½
34b½
50b0
6b½
44b½
55w1
13b½
53b1
7w½
25w0
24b1
48b1
59w1
29b0
28w1
38b0
49w1
58w1
11w0
16w½
4w½
54b1
51w1
30w1
40b1
39w0
60w1
57b1
47b0
19w½
56b1
12b0
43w1
26w0
31b0
17w1
37b0
14b0
22w0
36w0
20b0
45w0
42w0
32b0
27b0
41b0
12w1
29w1
5b½
10w1
3w½
25b1
9w½
35w0
7b½
4b0
34w1
1b0
39b1
45b½
18b0
38w1
40w½
15w1
50w1
44b½
37w½
47w1
36b½
42b1
6w0
46w1
28b0
27w1
2b0
33w1
55b0
41b½
30b0
11b0
8b1
23w½
21b½
16b0
13w0
17b½
32w½
24w0
49b0
20w½
14w½
26b0
22b0
53b½
43w1
19b0
54w1
56w1
48w½
51b0
31w1
52b0
59b0
60w1
57w1
58b0
16b1
6b1
18w0
19b½
35b1
2w0
20b½
51b1
21w½
52w1
13b½
25w1
11w½
26w1
45w½
1w0
32b1
3b1
4w½
7w½
9b½
38b1
44w0
28w1
12b0
14b0
49w1
24b0
55w0
34b0
59w1
17w0
58w1
30w1
5w0
37b0
36w1
22w0
50b0
42w1
46b0
40b0
54w1
23b1
15b½
41w1
53w1
60b1
27b0
39w1
8w0
10b0
47b0
43b0
29b1
57b1
56w0
33b0
31b0
48w0
18b½
5b1
19w1
44w1
2w0
11b1
16w1
34w1
15w½
22b0
6w0
13w½
12b½
37b1
9b½
7b0
25w1
1w½
3b0
45b½
35w1
10w1
26b0
55b1
17b0
23w1
56b1
51w1
48b½
47w½
52b1
33w1
32b0
8b0
21b0
50w1
14w0
39b1
38w0
46b½
49b1
54b1
59b1
4b0
20w½
40w½
30b½
29w½
41w0
36b0
28b0
31w0
58b1
42w0
24w0
27w0
60b1
53w0
43w0
57w0
4w½
18w1
6b½
1b½
21w1
3w½
15b½
14b½
44b1
50w1
36b1
24b1
22w½
8w½
7w½
55w1
37w1
2b0
45w1
26w½
5b0
13b½
48w1
12w0
32w½
20b½
40w1
38b1
47w1
41b½
34w0
25b½
56w1
31b1
46w1
11w0
17b0
28w0
42b1
27b0
30w½
39w0
51w0
9w0
19b0
35b0
29b0
23b0
54b1
10b0
43b1
53b0
52w1
49w0
16b0
33b0
58w1
57b0
60w1
59b0
14w1
3w1
2b0
6w½
18b1
4b½
13w½
19w½
11b½
34b1
9w½
22b½
7b½
1b0
35w1
26b1
24b½
5w0
8b½
28b1
27w0
12w½
37b1
17w½
33w1
16w0
21b1
20w0
36w½
53w1
50b1
40b1
25b0
10w0
15b0
29b½
23w0
46b½
55b1
32w0
51b0
43w0
42b1
45b1
44w0
38w½
48w1
47b0
57w1
31w0
41w1
59w1
30b0
60b1
39w0
58w1
49b0
56b0
52b0
54w0
5b1
4b0
11w1
2w1
1w0
12b½
14b½
17b½
16w½
18w1
3b0
6w½
20w½
7w½
19b½
9b½
8w½
10b0
15w½
13b½
51b1
27b0
24w½
23b½
35b1
36b½
22w1
31b½
32b½
44b1
28w½
29w½
50w1
39b½
25w0
26w½
38b0
37w1
34w½
48b1
55w1
60b1
56w1
30w0
47b1
52b0
45w0
40w0
53b1
33b0
21w0
46w1
49w0
57b0
41b0
43b0
54w1
59w1
58b0
42w0
2w½
1b½
12b1
5b½
4w½
10w½
19w1
15w½
18b½
6b½
30b1
3w0
27w1
20b½
8b½
17w½
16b½
9w½
7b0
14w½
23w½
24w1
21b½
22b0
39w½
38w1
13b0
36w1
34b½
11w0
44b1
45b1
43b1
29w½
49b½
28b0
55b1
26b0
25b½
51w1
52w1
56b1
33w0
31w0
32w0
47w1
46b0
59b1
35w½
60w1
40b0
41b0
57b1
58w1
37w0
42w0
53w0
54b0
48w0
50b0
13w1
7w½
4w½
3b½
10b½
15b½
2b½
27b1
22w1
5w½
20w1
17b½
1b0
16w½
6w½
14b½
12w½
31b½
26w½
11b0
32b½
9b0
28w½
40w1
34b½
19b½
8w0
23b½
41w1
39b1
18w½
21w½
45w1
25w½
44w1
46w1
49w1
51w1
30w0
24b0
29b0
50w1
53b1
35b0
33b0
36b0
57w1
52w1
37b0
42b0
38b0
48b0
43w0
59w½
58b0
60b0
47b0
55w1
54b½
56w1
8.5
8
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3
3
3
3
2.5
1

CÁ NHÂN NỮ - WOMEN INDIVIDUAL

R Tên - Name ĐV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Điểm - PTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Nguyen Phi Liem
Ngo Lan Huong
Chau Thi Ngoc Giao
Nguyen Thi Hong Hanh
Nguyen Hoang Ngoc Thao
Hoang Hai Binh
Nguyen Thi Binh
Pham Thu Ha
Ho Thi Thanh Hong
Vu Thi Thu
Nguyen Hong Nhung
Pham Thanh Xuan
Nguyen Tuyet Nhung
Nguyen Thuy Linh
Nguyen Thi Thanh Nga
Tran Thi Minh
Do Thi Thuy Hang
Tran Thi Hanh
Bui Chau Y Nhi
Nguyen Thi Huyen
Ha Mai Hoa
Nguyen Thi My Linh
Tran Thi Thu Trang
Bui Thi My Linh
BCA
HCM
BDI
BCA
HCM
BDI
HTA
HNO
BDI
HCM
HNO
HNO
HCM
HNO
HCM
BDI
HNA
HTA
HCM
HNA
BCA
BRV
BRV
BRV
7w1
12w1
19b1
23w1
13b1
22b1
1b0
15b1
24w1
17w0
14w0
2b0
5w0
11b1
8w0
20b½
10b1
21w1
3w0
16w½
18b0
6w0
4b0
9b0
8b1
3b1
2w0
14b1
18w½
9w1
15w1
1w0
6b0
23b1
16b1
19w1
21b0
4w0
7b0
11w0
20w1
5b½
12b0
17b0
13w1
24b1
10w0
22w0
6w1
17w1
18b1
5w1
4b0
1b0
9b1
22b1
7w0
12w1
21w½
10b0
16w1
20b0
23w1
13b0
2b0
3w0
24w1
14w1
11b½
8w0
15b0
19b0
17b1
4b½
10w0
2w½
11w½
8w1
18w1
6b0
13b½
3b1
5b½
15w1
9w½
22w½
12b0
19w1
1w0
7b0
16b0
21b½
20w½
14b½
24w½
23b½
4w½
6w1
20b1
1b½
21b1
2b0
10b½
17w1
14w1
7w½
12w1
11b0
22b1
9b0
24b1
18b0
8b0
16w1
23w1
3w0
5w0
13w0
19b0
15w0
2w½
1b½
8w1
7b½
10w1
11w½
4w½
3b0
18b1
5b0
6b½
13w1
12b0
24w1
21w1
23w1
19w0
9w0
17b1
22b1
15b0
20w0
16b0
14b0
5b1
7w1
4b1
3w0
1w0
10b½
2b0
16w1
11b1
6w½
9w0
20b1
14w1
13b0
19b½
8b0
18w½
17b½
15w½
12w0
24b1
23b1
22w0
21w0
3b0
9b½
1w1
6b½
12b1
4w½
11w½
10w½
2w½
8b½
7b½
5w0
15b½
23w1
13w½
22w1
24b1
20w½
21b½
18b½
19w½
16b0
14b0
17w0
9w1
8w½
5b½
10w1
3w½
7b½
6w½
2b½
1b0
4b0
15w½
17b½
18w½
19b1
11b½
24w1
12w½
13b½
14w0
23b0
22b0
21w1
20w1
16b0
7
7
6.5
6
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3.5
3.5
1.5
0.5
ĐỒNG ĐỘI NAM - MEN TEAM:
ĐỒNG ĐỘI NỮ - WOMEN TEAM:
TOÀN ĐOÀN - DELEGATIONS:
1. Ho Chi Minh, 2. Ha Noi, 3. Da Nang
1. Cong An, 2. Ho Chi Minh, 3. Binh Dinh
1. Ho Chi Minh, 2. Cong An, 3. Ha Noi