GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2001
NATIONAL CHESS TEAM CHAMPIONSHIP 2001

Giải được tổ chức tại Thừa Thiên - Huế từ 19 đến 28 tháng 8 năm 2001.
Taken place in Thua Thien Hue from Aug 19 to 28.

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NAM - MEN INDIVIDUAL

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
3
18
6
5
20
2
8
10
16
1
23
7
86
12
9
22
59
26
11
17
87
37
52
4
34
48
106
44
94
31
41
21
29
33
85
24
14
32
27
113
107
55
19
102
30
35
38
72
39
54
99
13
46
49
103
42
28
36
43
58
45
47
93
74
25
50
73
91
110
114
108
78
96
79
75
82
40
97
57
15
115
65
51
70
95
60
101
53
89
64
105
98
61
56
63
67
71
112
109
77
80
92
111
118
76
104
116
68
62
66
100
83
117
84
69
88
90
81
Pham Minh Hoang
Le Dinh Tuan
Nguyen Thanh Son
To Quoc Khanh
Hoang Canh Huan
Bui Vinh
Tran Quoc Dung
Hoang Nam Thang
Nguyen Vu Son
Tu Hoang Thai
Ngo Ngoc Quang
Hoang Hai
Nguyen Phi Hung
Nguyen Van Huy
Vo Thanh Phong
Phan Anh Son
Ng Thanh Binh
Phan Dang Trieu
Vo Minh Hoang
Tran Anh Tri
Nguyen Si Hung
Ng N Truong Son
Ng H Minh Huy
Nguyen Thai Binh
Ng Huu Duc Luan
Ng Thien Viet
Ngo Ninh
Tran Xuan Tu
Leu Tuan Linh
Pham Duc Thang
Vo Thanh Ninh
Bao Quang
Tran Nguyen Hung
Nguyen Giang Son
Nguyen Duc Hoa
Le Thanh Minh
Vu Dinh Hung
Duong The Anh
Tran The Tam
Bui Duc Tiep
Bui Tuan Phong
Chau Quoc Hieu
Nguyen Hoai Nam
Nguyen Van Nam
Nguyen Phu
Phan Duy Thanh
Nguyen Xuan Vinh
Pham Chuong
Ng Tr Quang Minh
Ngo Manh Ha
Phg N Tuong Minh
Nguyen Hai Quan
Do Quang Tung
Bui Duy Toan
Pham Bich Ngoc
Nguyen Ngoc Nam
Ng Thanh Phuc
Dinh Cong Hoang
Bui Van Hung
Vu Anh Quan
Bui Ha Duc
Ly Hong Nguyen
Le Quang Liem
Ngo Manh Doan
Ng Hoang Tuan
Tran Duc Tu
Nguyen Huy Cuong
Truong Tuan Kiet
Trg Quoc Thang
Le Anh Tuan
Ng Ngoc Phung
Trinh Van Dong
Nguyen Tuan Loc
Ho Thanh Ha
Le Tien Dung
Nguyen Quang Hai
Bach Ngoc Quy An
Nguyen Van Manh
Dinh Phu Long
Ng Phuoc Toan
Huynh Thanh Tinh
Le Duc Nhan
Nguyen Minh Ngoc
Ng Hoang Chinh
Le Quang Long
Pham Minh Duc
Nguyen Hoang Nam
Nguyen Khanh Huy
Ng Trong Hung
Nguyen Vu Long
Vo Khoi Nguyen
Vu Tien Manh
Chau Quoc Dat
Hh Huu Tan Thanh
Nguyen Tuan Minh
Le Trong Bac
Sung A Chia
Ng Hoang Tien
Duong Dinh Son
Ha Hai Dang
Le Hoang Hai
Tran Ngoc Lan
Tran Duc Thai
Nguyen Hoan Vu
Ng Khuong Duy
Hog N Q Nguyen
Dam Cong Tung
Ngo Tien Chieu
Nguyen Tien Hung
Cao The Anh
Dang The Nam
Nguyen Ngoc Hiep
Ngo Duy Vu
Le Hoang
Tran Thanh Chi
Hoang Thi Hung
Bao Khoa
Nguyen Hong Hai
HCM
HCM
TTH
QDO
DAN
HNO
DTH
DAN
BDI
HCM
HCM
TTH
QNI
BNI
DAN
QDO
CTH
CTH
CTH
DAN
BRV
KGI
DTH
CTH
DON
DAN
PYE
QBI
QNI
KGI
KGI
DAN
TTH
HNO
CTH
BNI
BGI
DTH
DAN
HNO
HDU
LDO
QDO
QBI
TTH
PYE
DON
HCM
QDO
HNA
BRV
QNI
HPH
BRV
KGI
BGI
HCM
HNA
LDO
LDO
BRV
HCM
HCM
PYE
QDO
DON
TTH
TTH
DAN
QNI
HCM
THO
QTR
PYE
QNI
THO
LDO
HDU
HNA
CTH
QBI
BGI
HNO
BDI
HCM
HNA
HDU
QDO
HDU
BRV
QBI
BNI
LAN
BDI
BNI
THO
SLA
DON
QTR
SLA
QTR
HNO
SLA
LDO
LAN
TTH
HNA
SLA
BGI
THO
HNO
HCM
NBI
HNO
QTR
THO
LDO
BDI
62w1
77b1
65b1
64w1
79b1
61b1
67b1
69b1
75b½
60w1
82w1
66w1
27b0
71b1
68w1
81b1
118w1
85b½
70w1
76w1
28w½
96w1
111b1
63b½
93b1
107b½
47b1
103b0
35b0
90w1
100w1
80w1
88w1
92w1
26w½
83b1
73b1
91b1
86w1
54w½
48w½
114w1
78w1
43b½
89b1
94w1
97b1
13b1
98w1
113b½
40w1
72w0
105b0
108w½
44w1
101b0
87b½
95b1
102w½
117b1
104w0
106w0
34w0
15b½
84w1
109b1
14w0
32w0
51b½
55b0
49b½
19b0
37b0
20w0
16w½
23b0
99b0
38w0
116w1
74w½
56w½
6w0
110w½
11b0
36w0
1b0
42w1
112w½
30w0
5b0
46w1
39b0
2w0
115b½
4w½
8w0
12w0
53b½
50w0
18w0
21b0
33b0
52w0
59b0
17b0
45b1
57b0
9b0
3b0
7b0
41b0
24w0
58w0
25b0
10w0
29b0
31b0
22w0
32b1
57w1
35w1
33b1
59w0
31w1
37w1
39w1
63w1
30b1
72b0
34b1
46b0
41w1
36b1
99w½
20b1
75w1
38b½
50b½
48b½
8b0
19w0
105w1
7w0
87w½
29w0
83w1
65w1
2b0
12b0
58b1
106b1
5w0
28b1
101w1
55w1
3w0
104b1
56b1
54b½
14b0
52b1
15w1
1w0
6b0
11w½
23w1
10b0
107w½
22b½
82b½
86w1
110b1
25w1
81w1
85w0
9w0
74b½
21w0
84b1
88b1
66b1
43w½
103b0
17w½
114b0
62b½
49w0
73w1
53w½
111w0
67w½
118b1
26b0
13w½
115w½
70b0
18b0
102b0
40b½
94b0
112b1
97w1
68b½
89w1
24b0
108b½
60b0
92w½
4b0
69w1
90b1
113w0
16b0
96b½
100b1
51w0
76b1
116b1
117w1
64b½
78b1
79w0
109w0
27w0
77w0
95w½
91w½
93w0
71w0
44b0
80b0
45w0
98b0
47w0
61w0
42b0
18w½
3b½
21b1
24w0
57b1
19b½
27b1
29b½
51b1
14w1
58w1
72w½
66w1
59b0
103w½
85b1
12w1
99b1
50w1
102w1
36w1
80w1
115b1
49b½
79b½
109b1
45b1
101b1
41b1
70w1
94w0
6w0
10w½
77b1
22w0
5b1
1b0
71b1
8w0
38w½
46w0
108w1
2w½
17b0
61b1
74w1
113b½
7b½
93w1
111b1
26w0
68w1
107b1
4w½
9b½
105b½
75b½
87b0
98w1
23b0
106w0
104w0
39b0
35b0
60w0
11b0
100w1
40w½
64w0
53b0
55b0
97b½
63b1
34w½
28w½
15b½
91b½
78w½
20w0
82w½
52w0
88w1
16w0
31b0
62w1
25b1
44w0
114w1
76w1
110b1
42w½
43b0
30w0
92b1
96w0
112w1
32w0
67b0
48w0
33w0
37b0
56w0
54w0
83b½
89b0
47b1
81b0
13b0
95b0
86b0
73b0
118w½
84w0
117b1
90w1
65b0
69b0
116w1
24b1
7w1
59w1
44b1
53w1
29w½
1w½
19w½
103w1
8b½
48b1
18b0
57w1
43w1
22b½
9w½
6b0
11w½
26b½
72b½
38b1
94b0
27w1
39w½
85w1
23w0
13w1
5w0
37w1
54b½
80b1
46b1
2b½
60b1
34b0
3w0
49w1
113w1
52b0
32b0
69w1
30b0
10b½
67w1
55w1
104b1
87w0
17w½
4b½
31w½
56b1
106b0
21w0
14b0
16b0
79w1
81w1
89w½
12b0
91w0
82b0
84b½
61w1
115w1
77b0
95w0
108b1
58b1
78b0
71w½
73w0
110w1
51w0
42b0
15w0
45w1
101w0
68b1
86b0
75b1
74b0
98b0
96b1
109w1
50b1
33w0
40b1
20b0
36b½
105w1
64b0
65w1
93b0
99w0
92b½
102b0
114b½
83w1
70b0
25w1
41w0
63w½
62b½
66w½
100w1
35w0
88b1
97w0
111w½
118b½
76b0
112b0
90b1
47w½
107b0
116w0
117w0
28b0
16w½
8w½
1b1
26w1
87b½
24b1
18b½
33b1
3b½
6w0
106w1
54w0
43b1
29b1
30w1
59b0
22w1
5b0
32w½
52w½
20w½
77w1
17b½
51b1
95b½
101b½
23b0
91b0
21b½
64w1
82w1
94w½
12w0
10w0
36w0
2w0
35b1
11b½
74w½
60w1
55b1
107w0
72w1
39b1
9b0
14w0
73b½
19b0
102w0
7b1
42w1
84w1
93b½
98w1
28w½
99b0
103b½
85b1
86w0
109b1
76w1
89w½
46w½
27b½
75w½
97b0
38w½
44w1
88w1
67b1
63b½
105b½
71b0
112w0
25b½
41b0
81b1
50w1
80w0
70w0
62w½
116b0
4w0
15b1
34w½
113b0
48w½
104w0
47b½
31b0
78w½
49b0
92w1
111b1
108w½
114w0
96w1
79b1
58w0
37b0
57b1
61b0
56w0
69b½
45b0
53b1
65w1
117b1
115b½
83w0
90w½
66b1
68w0
13b0
118w½
110b0
100b½
40w0
14b1
2b½
5w0
6b1
99w1
18w½
19w½
59w1
9w½
32b1
12b0
56b1
33w1
23w1
16b½
49w1
10b0
91w1
52b½
54b1
4b½
104b1
11w½
87w½
103w1
97w1
35w0
77w1
31w1
94b0
107b½
102b0
72b0
86b0
50b0
70b1
3w0
1w0
112b1
36b0
41w½
98b1
8b½
21w1
95w1
106b1
93w1
29w1
74b1
17w0
20b0
64b1
101w1
22b0
34b0
73w1
71w½
113w1
78b½
105w1
80b1
82b1
38b0
39w0
116b1
85w1
42b0
26b0
62b1
51w0
79w½
43w½
69w1
108b½
118b1
47w0
61w½
48b0
115w½
60b½
57b½
109w0
114b1
24w0
30b0
15w½
46b0
89b0
53w1
13w0
58b0
55w0
40b½
7w0
83b0
84b1
28b½
27w0
65b1
44b0
45w0
81w1
68b0
75w0
117w0
37w0
25w0
111w1
110w0
90b1
88b0
63w1
76b1
67w0
96b0
100w1
66w0
92b0
6w½
102w1
3b½
10w½
1b½
12w1
17b1
5b½
19b1
20w½
52w1
42w½
24b1
2b0
94w½
35b1
26w½
59b½
72w½
8w0
30w0
14w1
23b0
34b½
4w½
21b1
55b1
71b1
9b½
107w1
36w1
48w0
99b1
70w0
57w1
86w0
37b0
39b½
54w½
58w½
31b0
106w0
16w0
18b0
87b1
22w0
51b1
11b½
32w½
27b½
29w0
46w1
13b0
104w1
47w½
7b½
91b1
41b0
96w1
113b½
89w1
103b½
56w1
25b0
74w1
75b0
112w1
28w0
68w1
61b1
77b1
15b1
43b0
116w1
50w1
115b½
95b0
60w0
85b0
78w0
82w½
100b0
38w0
33b1
40w1
97b1
64w1
98w1
45b0
101b0
80w1
53b0
114w0
93b0
118w1
83w1
44w0
73b0
62w1
108w0
105b0
117b½
69b1
63b0
81b1
49b0
79b0
110b0
109b0
84w1
65w1
67b0
92w½
66b0
111w0
90b1
88w0
76w0
10b½
6b½
18w½
16b1
23w½
8b1
2w0
3w½
5w0
94b½
20b½
44b1
9w1
30w1
86b0
37w1
17w1
34w1
48b½
59b0
29b1
22b0
35w½
41w0
26b0
11w½
21w0
7w0
1w½
72b1
4b1
106b1
87w0
89b½
56b1
42b1
45w1
95w1
70b1
73w1
60b1
104b1
102b½
19w½
12b0
52b½
13w1
31w0
54b½
39w½
46b½
38b0
99w½
28b0
58b0
24w0
49w1
75w1
114b1
103w1
14b0
93w½
47b½
117w1
78b½
105w1
113b0
53w½
67b1
43w0
71w1
25w½
61w1
109b0
36b0
40b½
82w½
64b1
100b1
83b1
68b1
90w1
101b1
27w0
32b0
107w0
51w0
91b½
33w½
97w0
50b0
84w1
96b0
85w0
111b½
110w0
108b0
76w1
79w1
88b1
116w½
66w1
63w½
81w1
112b0
55w0
80b½
115w0
69w½
92b0
57w0
15w0
74b0
98b0
62b½
77w0
65b0
118b0
12w1
10w½
22b1
2w½
41b1
5b½
31b1
18b½
38b1
86w0
59w1
28w1
1b1
3b0
32w½
6w0
23b0
94b1
30b1
58w1
14w1
19b1
21b1
43b½
54w1
24b½
49b1
93b1
26w0
8w0
20w0
52w0
78w1
91w1
114w1
48w½
87b0
9b½
102w1
39b½
36w1
109w1
37w0
27b0
11w0
72w1
16w0
35b0
113w½
34b0
47w½
51w1
95b1
106w0
60w0
110b½
7b0
107b0
4w½
17b0
108w½
99b½
44w0
97b1
70w½
92w1
101w1
33b0
42w½
85b0
45b½
29b0
53b1
111w1
112w½
63w1
105b1
74w0
68w1
89w½
67w½
83w1
13b0
25b½
46w0
103b1
73b0
96w0
15b½
117b1
40w0
71b1
118w1
116b0
82b0
115b½
98w0
75b½
55b0
104w½
66b1
50b0
79b0
61b0
62w0
77b½
56w1
57b0
76b1
80w0
84b½
65b0
64w0
100w½
88w0
69b1
81b1
90w0
2b½
26b1
8w0
86b1
10b½
3w½
6b1
20w½
23w½
35b1
16b½
37b1
5w0
27w1
87w1
11b½
32b½
18w0
22w½
38w1
9b0
7w0
24w½
107w1
94w1
31w1
43w1
19w1
34b0
48b0
13w1
60b1
102b½
72b1
51b1
52b½
110w1
59w½
12b0
30b1
4b0
28b1
44b0
29w½
113w0
1w0
17b0
33w0
46b½
99w½
54b½
41b0
39w½
112b1
64b1
74w½
55w0
70w1
106b0
25w½
96b½
73w½
15b½
42b½
58b½
108b½
47b½
116b1
14b0
77w1
50w½
95w1
45w½
98b1
89b½
67w1
109w1
80b1
92b1
93w½
53b0
111b1
85w0
36b0
78b0
21w0
62b1
115w1
75w½
103w0
63b½
79w0
104b1
83b1
105w½
82b0
88b1
49w0
40b0
114b0
97w0
57w0
65w0
68b1
69w1
61w0
91w0
118w0
101w0
117w1
81w1
56w0
66b0
90b1
76b0
71w0
84w0
100b0
8b1
5b1
2b1
18w0
12w1
6w0
3w0
23b½
7b½
41w1
10w½
16w½
11b½
20b0
26b½
17w½
14w1
9w½
86w½
22b½
32w1
113b1
13b1
55b1
48b½
34w½
27b1
24b1
36w1
46w1
1b0
38w1
39b1
102w1
35w1
44w0
59b0
87b0
106w0
37w0
28w½
4w0
58w½
33b0
74b½
85b0
21b0
101b1
29w0
110b½
15w½
52w0
31b0
96w½
67b1
50b½
107b½
94b0
108w½
19b½
78w½
79b½
53w1
30w½
82w½
42w½
40w½
60w1
54w½
70b1
43b½
45b½
49b½
47w½
51w1
25b½
73b½
61b1
89w1
99b½
71b1
112w1
75b0
114w0
98w½
91b0
72w0
93b0
57b0
116w1
66w1
95b½
97w0
104w1
109b1
103w0
115w0
65b0
63w0
92w½
118b½
77b½
84b1
80w½
88b1
56b0
64b0
90b1
100w½
105b0
62b½
117b½
83w½
111w0
81w1
76w0
68w0
69b0
8.5
8.5
8
8
8
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
3
1.5
1

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NỮ - WOMEN INDIVIDUAL

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
24
2
4
5
27
7
1
13
11
17
12
34
8
19
100
42
29
64
6
14
16
18
35
15
30
26
32
41
39
89
69
47
9
31
3
20
22
52
10
80
56
98
21
46
71
45
78
50
33
23
99
76
51
90
37
83
48
88
62
36
58
49
91
43
82
57
93
65
86
67
68
92
79
73
97
55
61
54
53
70
28
44
75
84
95
77
81
72
40
94
63
66
85
60
59
96
87
25
38
74
Le Thanh Tu
Ng Thi Thanh An
Le T Phuong Lien
Chau T Ngoc Giao
Hh T Hong Chuyen
Nguyen Thu Thuy
Le K Thien Kim
Phm L T Nguyen
Nguyen Ngan Binh
Hh M Phuong Dung
Lug Phuong Hanh
Nguyen Thi Thuy
Dang Bich Ngoc
Phan Dan Huyen
Bui Nhu My
Pham Thi Hoa
Pham Thi Nu
Hoang Hai Binh
Tran Kim Loan
Bui Kim Le
Hoang T Bao Tram
Luong Minh Hue
Tg N Dan Thanh
Ng Thanh Binh
Hog X T Khiet
Nguyen Thi Hanh
Le Thi Thu Hien
Nguyen Thu Trang
Nguyen Thi My
Cao L P Thanh
Vang T Thu Hang
Truong Anh Thu
Hog My Thu Giang
Bui Thi Mai Tram
Vo Hong Phuong
Ng Le Bao Ngoc
Le P Nguyen Thao
Le Thi Thuy Hang
Ng Thi Dieu Hanh
Tran Thi Anh Nga
Luong Nhat Linh
Tg N Dang Tuyen
Tran T Xuan Uyen
Do Thi Thuong
Le N Da Hien
Do T Diem Huong
Trinh Thuy Minh
Vo Thi Nhiem
Ng P Ngoc Thien
Nguyen Quynh Anh
Hoang Thi Vui
Tran Thuy Linh
Luong Huyen Ngoc
Ng N Thanh Thao
Ngo T Thanh Tra
Ng K Lan Phuong
Vu Phuong Thao
Phm Q Rang Son
Nguyen Hoang Anh
Pham Thi Ngoc Tu
Pham T Thu Hien
La N Thao Nguyen
Ng T Phuong Thao
Pham Thi Hoa
Vo Hong Nhung
Ho Thi Minh Hien
Ng Phuong Thuy
Mai T K N Diep
Ng Thi Thu Quyen
Bui Thi My Hang
Ng Thi Thu Hang
Tran N Nhu Thao
Le La Tran My
Le Thi Viet Hoa
Ng T Kieu Trinh
Dinh T Quynh Mai
Do Vu Thai An
Dinh Thu Phuong
Chu Bich Ngoc
Nguyen Thi Ha
Le Thanh Huyen
Tran Minh Thang
Le Thi Mai Khanh
Ng T Lan Phuong
Ng Thi Kim Trang
Nguyen Thanh Mai
Pham Thi Ngoc
Ngo Dieu Hoa
Nguyen Thu Trang
Ho Thi Anh Tien
Tran Thien Anh
Ng Thuy Duong
Le Huyen Quyen
Ton Nu Hong An
Truong Thi Hong
Trh T Nhu Trang
Le Thi Quynh
Nguyen Thi Hanh
Hoang Phuong Anh
Nguyen Mai Hung
HNO
HCM
CTH
BDI
CTH
HNO
HCM
CTH
TTH
HCM
QDO
BGI
QDO
QDO
BGI
HNA
HPH
BDI
HPH
DTH
TTH
NBI
DTH
QNI
TTH
HPH
DTH
HPH
BNI
LAN
HCM
THO
DON
DTH
CTH
TTH
CTH
THO
TTH
DAN
NBI
DTH
TTH
BRV
DAN
HCM
THO
BDI
HCM
HCM
TTH
QDO
QNI
LAN
BNI
DTH
BGI
DON
HDU
HCM
QBI
CTH
DAN
HDU
HNO
BRV
BNI
LAN
BNI
LAN
BDI
DON
BDI
THO
DAN
BRV
LAN
BRV
HNO
HNO
QDO
HNA
THO
QBI
PYE
QDO
THO
BNI
BGI
DON
DAN
DON
CTH
LDO
BGI
PYE
BGI
HNA
QDO
BGI
74b1
52b1
54b1
55w1
77w1
57w1
51w1
63w1
61w1
67w1
62b1
84b1
58b1
69w0
50w½
92b0
79w0
14w0
56b1
64b1
66b1
68b1
85w1
65w1
80b1
76b1
82b1
91w1
89w½
39b½
19b1
97w½
59w1
81w1
53w½
70b0
72b1
2w0
60b1
30w0
6w0
48w1
71w1
96b1
21b0
95w1
28w½
100b½
83w1
73w1
49b1
26w0
1b0
40w1
87w1
33b0
98b0
38w1
12w0
86b0
8w0
99w0
41b0
93w0
32w0
7b0
43b1
15b0
36w1
17b0
18w0
42w1
29b1
23b0
47b½
5b0
11b0
4w0
3b½
20w1
78b½
94b1
25b1
34w0
45b0
27b0
31b0
22w0
90b0
44w0
13b0
16w0
35b0
10w0
9b0
46w0
37b0
75w0
88b0
24w0
90w1
27w1
31w½
32b1
2b0
34b½
30b1
69b½
46b½
79b1
41w1
7w½
35w½
65b1
20b1
72w1
71b0
36b1
33w1
45w1
70w1
86w1
8b½
75b0
1w0
92w0
5w0
12b0
97b½
3w0
13w½
53b0
44b1
4b½
89b1
100w0
88w1
81b1
37w1
55b1
85b1
28b1
93b0
11w½
29w1
14b0
50b0
78w1
6b0
99b½
23w½
51b½
76w½
24b0
10b0
54w½
74w1
22b0
95b1
64w0
87b1
77b1
60w1
73b½
57b0
82w1
21w1
19w0
18b0
25w1
40b1
26b1
17w0
43w½
39w½
80w0
94w1
83b½
47w1
16b0
98w0
9w0
15w1
59b0
62w0
49w0
52w0
42b0
68w0
61b0
96w½
38b½
56w0
91b0
84w1
63b½
58w0
67b0
66w½
48b0
9b1
17b½
35b1
18w½
59w1
46w1
16w1
50w1
34w½
2w½
92b1
11b½
100b0
57w1
8w1
80b0
81w1
30w½
22b½
98b1
1b0
5b½
4w0
99w1
64b½
62b1
68b1
71w½
70w0
54b1
31b½
73w½
24w0
69w½
93w1
74b1
6w½
91w1
75b1
42w1
97w1
14w0
58w1
7b0
41b½
79w½
63w1
13b0
61w1
53w0
15b0
38w1
96b1
49b1
67w1
43b1
88b½
48w½
26w0
82b1
21b0
90w0
52b0
83w0
36w0
19b0
3b0
94b1
44w0
37b0
32w0
12w0
45b½
47b½
56b0
85b1
33b0
89w0
23b1
39b1
66b1
86b1
10w0
40w1
72b1
25b1
29b0
95w0
84b0
65w0
78b0
28w0
55w0
87w1
27b0
51w0
60b0
77w0
76b0
20w0
5w1
13w1
17w1
24b0
70b½
53b1
12b0
2b0
37b½
4b0
1w1
98w1
92w½
56b½
6b½
67w1
89b1
28b½
100w½
10b0
52w½
3w1
79b1
44b1
71w1
75w1
80w0
83b½
65b1
29w0
21w0
77b½
22w1
90b1
18b0
61w1
9b0
16b½
14w1
32b1
19w½
34b0
69b1
76w½
30b0
99b0
48b1
88w1
93b0
51b½
45w1
46b½
23w½
31w0
11w½
41w½
78w0
50b0
36b½
62w½
86w1
73b0
59b1
97b½
40b1
84w0
33w1
39w0
58b0
42b0
55b0
8b½
35w0
49w1
43w½
68w1
20b0
63b½
7w0
27w½
64w½
15w0
26b0
57b1
60w0
47w½
94w0
85w1
82w0
81b1
54w½
25b½
72b0
95b1
91w0
38b1
74w1
66w½
96w0
87b0
10w1
12w1
7b1
37w1
99w½
4w0
18w1
53w1
100b1
50w1
2b0
21b1
60b1
70w1
11w0
76b1
58w1
32w1
31b1
26w1
78b1
1b0
3b½
93w½
92b½
14b0
64b0
90w½
73w1
62b½
33b½
79w½
80b½
6w0
35w½
52b1
56w0
20w0
24b0
9w½
22b1
51w1
34w0
91b1
97w1
83w1
16w0
17b0
69w½
55w1
27b½
42w0
98b0
41b½
5b0
45b0
96b1
36w½
89w½
88b½
29b0
72w1
46w0
67b1
59w½
68b0
15b½
86b1
65w0
43w0
57w1
30w½
47b½
39b0
71b0
23b0
87w1
77w½
13b0
19b0
75b1
84b0
28w0
44w1
66b1
54b½
74b½
49b0
85b½
63w1
94b0
95w0
40w½
8w0
82b½
48w0
61b0
38b0
25w1
81w½
4b½
6b1
24w½
17b1
46b½
18b½
14b0
34b½
19w½
5w0
10b½
13w½
39w1
11b½
30b½
23w1
99b1
20b0
2w0
1w1
80w1
7w½
21w1
56b½
100w½
84w1
78w1
69b1
8b0
60w1
41w0
83b0
93b1
3w½
31b½
64w1
53b½
48b½
12w½
16b0
15w½
50b½
35b0
27w½
37w1
90b1
32b0
98w½
70b1
42b0
29w0
55b1
77w1
45w0
71b0
47w1
52w½
61b1
91b1
68w1
94w1
79b0
62w0
75w1
38w1
72w½
9w0
95w1
63b1
66w1
36b0
28b½
49w1
44b1
54w1
76w0
88w0
97b0
22w½
33w0
92w½
73w0
43b0
26b0
65b0
51b0
25w1
57b½
74w½
58b0
86w0
67b0
87b½
89b0
96w½
59b½
85w½
81b0
82b0
40b½
2b½
24w½
14w1
10w1
71w½
26w1
20w1
35w½
29b½
45b1
34w½
12b½
19b1
8w0
31w½
15b½
11w½
43w1
18b1
4b0
9b1
6w0
13b½
42w½
98b1
7b0
62b1
93w½
83w½
52b1
82w½
75w1
16w0
100b½
56w1
1b0
58w1
89w0
5b0
28w1
3b0
30w0
65w1
33b½
27b½
17w0
97w1
76b0
46w½
79w½
37b½
50w1
84b1
70w½
99w½
39b½
73b1
53w0
32w0
92b1
22b0
91w1
49b0
64b0
69b½
38b1
41b½
21b0
59w1
96b1
44w0
36w0
23b½
48w0
78b0
77b½
95b0
81w0
88b1
90b½
80b0
68b1
47b0
51w0
61w1
55w½
54b1
87w0
66b0
60b0
74b1
40w1
25b1
94w1
86b0
67w0
72b1
85w0
57w0
63w0
16w1
4w1
2b0
8b½
53b1
14b1
34b½
42b½
80w1
3w½
6b½
1w½
5w½
48b1
36b1
13w½
10b½
23b½
12w½
7w0
24b0
46b½
15w1
35b0
9w1
56w½
76w½
20b0
28b1
33w1
37b½
67b1
30b0
93b1
17b½
41w1
71b0
95b1
29w½
11b0
26b½
83b½
51b0
18w½
22w1
43b½
99b1
84w1
89b0
64w½
78w0
32b½
21w1
65b1
69w½
98w½
19w0
58b½
86b1
100w0
88w½
70b1
66w1
45w½
44b½
87w1
31w0
90w0
62w0
47w0
94b½
79b1
92w0
60w1
77w1
81w1
96w½
38w1
27w0
49w0
39w0
82w½
59w0
50b0
52w0
97b0
55b0
40b0
72w1
68w½
85b½
91b0
63w½
73b0
75b1
61b½
57b0
74w1
54b0
25b0
7b½
5b½
6w1
2w½
10w1
24w½
35w½
51w1
16b½
100b½
30w1
8w1
34b0
71w1
17w½
3b1
14w½
15b½
4b0
29b½
11w½
56b½
1b½
64w½
12b0
78b½
92b1
53w1
76w½
9b½
28w1
93w1
89w½
20w0
42w0
31b1
83w0
23w½
27b0
46w1
18w½
44w1
49w1
80b0
19b0
73w1
26w½
33b1
50w0
52b½
58b1
39b½
13b0
36w1
79b1
22b1
62b0
55w1
48w1
90b0
99w0
21b0
67w1
82b0
43w1
97b1
47b0
84b1
60b1
91b0
85w½
32w0
37w0
45b0
57w0
88b0
81b1
87b1
41b0
59b1
69b0
98b0
66b1
65w0
63b0
94w0
61w0
25w½
96b1
77b1
95w1
75w0
68b½
86w0
70w0
40w0
54w0
72b½
74b½
38w½
34w½
7w0
12b1
11b½
16b1
2b1
42b1
20b1
5w½
89b1
4w0
24b½
80w1
35b1
14b1
1w0
32b1
21w1
30w1
100w0
27w0
62w1
19w0
51b1
6b0
90w1
29w0
76b½
71b1
17w0
23b1
3w½
50b1
83b1
47b½
13w0
65b1
99b1
56w½
8b0
10b½
45w½
64b0
82w½
39w0
98b½
37b½
9w0
73b½
69w0
52w0
41w½
15w0
26b0
78w½
31w0
92w1
57b½
18b0
70b1
63b1
86w1
53b1
61w1
46b½
88w½
28w1
22w0
49b0
84w1
59b1
48b0
44b1
33w½
55b1
97w0
43b0
94b1
91w0
36w0
93b0
79w0
60w1
67b0
40b1
85b1
96w1
38b1
95w0
54w0
58w0
74b1
77w0
75b0
68w0
81b0
25w0
87b1
72w0
66w0
13b½
19b1
1b½
7b1
34w1
5w0
4w½
24w½
9b1
6w1
100b½
27b0
29b½
2w0
12w½
20w1
8w½
31b1
17b0
78b1
35b½
39b½
16w½
26w½
76w1
15b½
56b1
98w1
18w½
45b1
10w1
80b1
11w0
64w0
52w½
42b0
93w1
3b½
69b0
47w0
32w0
41b0
57w½
83b½
36b½
89w0
14w0
90b½
97w1
92b1
54b1
30b0
91b½
50w½
62b½
46w½
82b½
49w½
37w½
71w½
73w1
88b½
51w½
79b1
48w½
21b½
22b0
70b1
53w1
95b1
75w1
23w0
43w0
58b0
33b0
94b1
63w1
99w0
86b0
65w0
81w½
77b½
68b0
25b1
67w0
44w½
28b½
59w1
60b1
55w0
61b0
85w½
66b½
40w0
72b0
74w½
38b½
84w0
87w½
96b½
8.5
8.5
8.5
8
8
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
3
2.5
2

ĐỒNG ĐỘI NAM - MEN TEAM:
ĐỒNG ĐỘI NỮ - WOMEN TEAM:
TOÀN ĐOÀN - DELEGATIONS:

1. Ho Chi Minh, 2. Da Nang, 3. Can Tho
1. Ho Chi Minh, 2. Can Tho, 3. Hai Phong
1. Ho Chi Minh, 2. Can Tho, 3. Thua Thien - Hue