GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TOÀN QUỐC LẦN VII
7th NATIONAL RAPID CHESS CHAMPIONSHIP

rapid12bGiải được tổ chức từ 14 đến 17 tháng 5 tại Khách sạn Đệ Nhất - Tân Bình - TP.HCM.

The championship was held from May 14 to 17 at The First Hotel - TanBinh - Ho Chi Minh City.

 

XẾP HẠNG CHUNG CUỘC - FINAL RANKING

NỮ - WOMEN

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
2
3
6
11
5
12
1
8
16
10
9
7
15
20
45
13
32
36
19
42
21
14
24
44
23
40
33
25
4
17
43
46
47
22
38
26
35
37
18
27
30
41
39
29
34
28
31
Le K Thien Kim
Vo Hong Phuong
Le T Phuong Lien
Phm L T Nguyen
Tran T Kim Loan
Hog X T Khiet
Ng Thi Thanh An
Nguyen Ngan Binh
Ng Thi Kim Thuy
Hh M Phuong Dung
Hog My Thu Giang
Chau T Ngoc Giao
Tran Thi Minh
Ngo Thi Cam Tu
Cao L P Thanh
Vang T Thu Hang
Le Thi Ha
Ng Thanh Ngoc
Le P Nguyen Thao
Ng T Diem Trang
Le H Tran Chau
Hh T Hong Chuyen
Vo Thi Nhiem
Ng N Thanh Thao
Ng Le Bao Ngoc
Ho Thi Anh Tien
Do Thu Huong
Ng P Ngoc Thien
Mai Thanh Huong
Nguyen Quynh Anh
Ng Thi Kim Trung
Do Vu Thai An
Bui Thi My Hang
Trinh Thuy Minh
Ngo T Thanh Thao
Nguyen Thu Trang
Vo T Phuong Nghi
Pham Thi Ngoc
Do Ngoc My Le
Pham Thi Ngoc Tu
Ng Thuy Duong
Le Thi Bao Tram
Le Dac Mai Thao
Ng N P Khanh
Phn H Diem My
Nguyen Thao Han
Le H Bao Duyen
HCM
CTH
CTH
CTH
HPH
TTH
HCM
TTH
BDU
HCM
DON
BDI
BDI
BDU
LAN
HCM
HPH
BDU
CTH
CTH
HCM
CTH
BDI
LAN
TTH
DON
HPH
HC2
HC2
HCM
BDU
LAN
LAN
THO
BDU
HPH
HC2
THO
BDU
HCM
DON
BTH
BTH
HCM
BDI
HC2
HC2
23b1
24w1
27b1
32w½
26w1
33b1
22w1
29b1
37b1
31b1
30w1
28w1
36w0
41b1
44b½
34w1
11b½
15b1
40w1
21b½
42w½
35b½
3b0
45w½
2w0
19b0
12w0
4w1
25b0
38w1
r1
47w½
46b½
1b0
17b0
5b0
14w½
16w0
39b1
6w0
9b0
20w0
18w0
8w0
13b0
7b0
10w0
13w1
16b1
17w1
36b½
18b1
1w1
12b0
19w1
3w0
25w1
43b0
20b1
47b1
7w0
21w0
2b0
46w1
11w½
8b0
35w1
45b1
44w½
37w1
14b½
30b1
r1
22b½
10b0
31w1
6b0
9w1
32b0
15w0
33w½
29w1
39w1
42b0
24b0
5w0
34b0
23w0
28b1
26b0
38b0
27w1
41w0
4b0
7b1
8w1
43w1
24w1
10w0
21b½
42w½
3b0
41b1
5b1
20w½
2w0
26w½
9b½
33b1
25w1
36b½
32w½
38w0
1b½
12w½
40b1
11b0
18w1
4w0
14w0
45w0
13b0
23b1
34w1
6b0
22w½
35b½
46b½
19b1
15b½
47w½
29b0
44b0
30w1
27b0
16w0
r1
37w1
17b0
31b1
28w0
6w1
10b0
2b0
38b1
12b1
5w0
20b1
21w1
44w0
3w1
26b1
32b1
43b1
1w0
19w1
42b½
7w0
14b0
45b0
13w½
8b0
36w1
40w1
16b1
39b1
24b0
34b1
41w1
17w1
4b0
15w0
28b1
27w½
35w0
11w0
9w0
22b1
r1
29w1
47b½
31w1
25b0
23w0
18b0
33w0
46w0
30b0
10b1
7w1
14w1
4w1
8w1
13b1
45w1
5b0
35b1
2w0
44b1
3b0
42w½
38w1
1b0
12w0
21b½
18w½
34w1
15b½
32w½
6b0
46b1
9w0
43w0
28w1
47w0
17b1
11b0
25w0
23b1
24w0
33b1
37b½
20b0
27b0
16w0
22w½
36b½
26w1
41b½
30w½
29b1
39w0
19b0
40b0
r1
3w½
2b½
10w1
5w1
11b0
4w1
9b1
44w1
43w1
6b0
1w0
24w½
25b1
45b1
20w0
32b1
13w0
17b½
39b1
14b1
47b1
42w0
7b½
8b0
38b1
35w1
31b1
15w0
12b0
36w½
16b0
26b1
21w0
41w1
23w0
46w0
40b0
30b½
27w1
18b0
37w½
22b0
19w0
34b1
29w0
r1
33w0
11w1
12w1
1b0
2b0
15w1
3b0
6w1
42b1
10b0
16w1
24b1
21b1
5b0
14w½
27b1
18w1
47b½
4b0
44w1
8w0
7w0
20b½
9w0
19b0
40w1
23b0
17w0
46b1
36w1
33b1
22w0
25w0
32w½
43b1
28b1
37b1
39w1
26w0
13b0
45w0
29b1
31w1
35b0
30w0
r1
38w0
41b0
1b½
5b1
11b½
6w½
3w0
7b1
2w½
10w1
25b1
8b0
13w0
12w0
23w1
4b1
35w1
9b1
43w1
46w1
42b½
19w½
14b1
21w0
18b1
33w0
15b0
30b½
44b1
16w0
20w0
22b1
32b0
36b0
38b1
17w0
47w0
41w1
45b0
31b1
24w0
28b1
40w½
26b0
34w½
r1
39b½
27w0
37w0
8w1
1w1
13w½
12b0
20b½
11w1
3b0
2b0
7w1
15w½
19b1
16b0
10b½
5w½
24b1
6b½
23b1
27b0
9w0
17b1
4w1
26b1
45w0
37b1
32w0
22w0
18w1
47b1
21b0
42w0
30w1
29w1
25w0
40b1
35b1
14w0
38w0
44w0
33b0
36w1
43b0
r1
31b1
46b0
28w1
34b0
39w0
12b½
13b1
16b1
15b1
42b1
2w½
8b1
1w0
6w0
45b0
21w1
27w1
11w0
25b1
10w1
3w0
17w1
47w1
22b½
5w0
9b0
33w1
23w0
43w1
24b1
18b1
14b0
20w0
46w0
32b0
44b0
4b1
36b0
19w½
26w0
38b1
r1
28b1
40w0
7b0
39w½
34w½
30b½
31w1
41b½
37w0
29b0
9w1
20w1
12w1
45w1
1b1
6b0
5w0
32b1
13b1
42w1
2b0
14w1
21b1
3b0
11b0
16w0
8w0
22w1
25w1
10b0
15w0
7b0
27b1
23b½
44w½
29w1
46b1
19b0
r1
26w½
28w1
33w0
30w1
36b0
39b1
17b½
34b1
41w1
31w1
24w0
47b0
37b0
38w0
40b0
35w0
43b0
18b0
9.5
9.5
8
7.5
7.5
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
2
1

NAM - MEN

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
2
1
3
7
4
24
8
12
17
15
13
6
5
18
33
11
20
19
9
10
27
14
26
22
49
30
16
29
50
21
55
28
25
32
23
34
47
42
43
44
41
53
39
51
36
31
48
45
40
38
56
54
37
35
46
52
Nguyen Anh Dung
Dao Thien Hai
Nguyen Thanh Son
To Quoc Khanh
Pham Minh Hoang
Truong Tuan Kiet
Vo Dai Hoai Duc
Duong The Anh
Vo Thanh Phong
Hoang Canh Huan
Tran Quoc Dung
Nguyen Thai Binh
Le Dinh Tuan
Phan Dang Trieu
Huynh Tuan Ba
Ngo Ngoc Quang
Tran Duc Tu
Ng Huu Duc Luan
Bao Quang
Hoang Nam Thang
Ly Hong Nguyen
Ng H Minh Huy
Ng Hoang Hiep
Le Thi Thu Hien
Ngo Trung Tin
Bui Thi Mai Tram
Pham Chuong
Ng Thanh Phuc
Ng Phuoc Toan
Ng P Tuan Kiet
Mai T K N Diep
Ng Ngoc Phung
Nguyen Quang Hai
Le Quang Long
Nguyen Duc Hoa
Ha Xuan Binh
Le Quang Nhat
Ng Trung Kien
Quh Phuong Minh
Nguyen Hai Dao
Ng T Minh Khiem
Le Minh Tu
Bui Manh Hung
Ng Mai Duc Tri
Ng Khuong Duy
Ton T Nhu Tung
Ng L Hong Phuong
Trh Q T Nghia
Mai Quang Huy
Nguyen Hoang Gia
Hoang Thai Linh
Vu Quang Tuyen
Vu Hoang Duy
Doan Xuan Cuong
Hh L Binh Nguyen
Pham Duc Tri
QNI
DTH
TTH
QDO
HCM
TTH
HCM
DTH
DAN
DAN
DTH
CTH
HCM
CTH
HCM
HCM
DON
DON
DAN
DAN
HCM
DTH
HCM
DTH
LAN
DTH
HCM
HCM
CTH
DON
LAN
HCM
THO
HCM
CTH
TTH
BTH
QDO
CTH
QDO
BDU
BTH
THO
QDO
DON
HC2
DON
HC2
HC2
DON
LAN
QNI
QNI
QNI
HC2
HC2
29b1
28w1
30w1
34w1
31b1
51b1
35b1
39b1
44w1
42w1
40w1
33b0
32w1
45b1
6w1
38w1
47b1
46w1
36w1
37b1
54w1
41b1
53b1
49b0
22w1
3b0
43b1
2w0
23b½
48w½
56w1
1b0
52w1
5b0
50w½
7b0
20w0
15b0
16w0
17b0
14w0
26w0
12w0
24w0
9b0
4w0
21b½
18w0
13b0
11b0
55b0
27b0
10w0
8w0
19b0
25b0
17w1
15b1
16b1
20b1
19w1
9w0
25w1
33w½
2b0
1w0
49b0
40w1
18b1
5w0
12b½
26b1
7w0
4b0
24b1
27w1
10b0
55w1
11w0
41w1
13w1
43w1
3w0
44b½
21w0
50b1
14b0
42w1
8b0
45w1
48b1
47w1
34b0
28b0
30b0
29w½
22b0
38b1
56b½
36b0
51w1
46b1
23w0
32b0
6b0
53w0
39w½
37w0
54b1
52b1
31w0
35w0
9b1
8w0
10w½
49w1
11b1
55b1
1b1
23b1
30w1
27b½
28w1
26b1
14w1
35b1
21b1
4w0
37b1
32w0
2w0
3b½
15w½
5b0
6w0
53b½
7b0
17b0
31b1
36w1
44w1
33w0
24w0
13b0
34w0
19b1
12w0
25b1
38w1
51w½
52w1
50b0
46w1
22w½
48w½
42b½
29b0
16w0
39b½
54w1
56w1
47b0
40b0
45b0
20w0
18w0
41b0
43b0
5w1
33b1
8b1
4b½
7w½
13w0
3w0
10b1
6b0
34b1
24b1
17w1
2b0
9w0
1w0
20b0
11w1
50w0
18b1
12w0
21w1
32w0
40b1
29w0
16b0
45w½
49w1
22b1
19b1
27b0
36b1
41w1
39b1
14b1
53b0
15w0
35w1
56b1
31w1
51b1
28b0
23w1
25w0
44w0
55w0
43b0
37w1
30b½
26w0
52w1
42w0
46b0
48b0
47b0
54w1
38b0
7b½
16w1
4w½
2w½
3b½
49b1
32b1
5w½
34w1
33w1
6w½
13b½
12b½
55b1
15b0
53w1
9b0
38b1
20w1
29b½
50b1
28b0
47w1
44b1
24w0
21b1
1b0
10w½
27w0
30w0
18w0
14w1
43w1
8w0
45w½
17b0
26b0
48w1
25b0
22w0
36w0
11b0
31b0
52b1
41b1
39w1
42b0
23b½
35b1
19w0
54b0
56w1
46w0
40w0
37b1
51w0
1w½
2b½
12b1
8b½
9w1
11w0
7w½
3w0
32b1
6b1
5b0
15w0
13w1
26w1
53w1
24b1
28w0
45b½
4b0
25w1
16b½
43w1
18b0
50w1
34b0
29w0
27w½
30b1
22b0
51b1
40b1
20b1
10b0
17w0
42b1
49w1
36b0
23w0
14b0
46b1
37w1
33b0
35w1
21w0
47w1
48b1
31w0
19w½
55w0
54b1
52w½
38w0
41b0
39b0
44w0
56b½
3b0
4w1
2w1
5w1
1b0
31b1
15b1
29b1
10w½
8w0
22w1
28b½
7b0
11b½
16w1
18w½
55b1
34w1
27b0
17b½
9w1
26b1
14w0
13b0
41w1
44b½
33b0
12w0
39w1
45w1
20w0
6w½
36w1
23b0
32w1
19b0
40w1
53b0
48w1
30w½
49b0
42w1
50b0
35b1
25b0
24w0
43b0
21b0
47b0
46w1
37b1
52b1
56w0
51w0
38b0
54w0
8b1
12b1
7b½
3w½
27w1
21w1
2w0
1w0
11w1
5b0
18b½
23w1
15w1
13w½
9b0
17b0
29w½
22b1
33w1
28w½
4b0
25w1
44b1
19w0
36b0
38w1
50w1
20b½
16b0
24b0
34b1
10b½
14b0
43w1
6b0
55w0
42b0
47w1
32b0
26w0
56b0
31w1
46b1
45b1
49w1
53b0
35w1
51w0
54w1
30b0
41w1
40b0
52b1
48b0
39w0
37w0
4w1
3w1
1b0
10b1
2b0
12w1
5b1
24b0
13b1
20w1
17w0
18b0
8w0
6w1
11b1
33w0
15b0
53w1
28b1
7w0
14w0
27b1
36w1
55b½
46w1
23b1
29b1
16w0
51b1
42w1
22w½
9w0
32w1
25b0
30w0
43b1
44w1
21b0
34w0
47b0
52w1
19b0
40w½
50w0
26b0
56w1
38b1
37b1
39b½
48w0
31b0
35w1
45w0
54b0
49b0
41b0
14b1
7b½
17w1
1w½
24w½
4b½
18w½
27w1
3b0
16b1
30b1
25w1
9b1
8b½
19w1
28w1
53w1
33b0
5w0
26b0
12b0
2w0
10w1
47w1
48b1
13w0
15w0
50b1
29w0
55b1
21w0
11b0
6b0
31w1
34b0
23w1
22b0
45b½
56b1
38w1
54b1
20b0
36b1
40b1
39w0
32b0
49w0
42w½
51w0
44b0
43w0
41w0
35b0
37w1
52w0
46b1
33w1
5w1
15b½
17b½
18b1
8w1
24b0
26w1
7w½
3w½
9w1
14b1
1b0
4w0
2b0
21b1
16w1
29w1
13b0
34w1
51b1
6w0
12b0
28b1
32w1
25b1
20b0
19b0
53b1
11w0
39b1
22w0
30w0
49b0
36w1
10b0
52b1
54w1
45w1
31b1
48w1
50w0
55w0
27w0
23b0
44w0
41b0
43b0
37b0
56w½
38b½
42b0
40w1
46w1
35b0
47w0
9
9
8
8
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
3
3
2
1.5

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI - TEAM RESULT:

Nam - Men: 1. Dong Thap, 2. HCMC, 3. Da Nang
Nữ - Women: 1. Can Tho, 2. HCMC, 3.Hue