GIẢI CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN IV
NATIONAL XIANGQI SPORTS FESTIVAL 2002

HCM2002

Đại hội được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ 10 đến 18/9 tại Khách sạn Đệ Nhất .
The National Xiangqi sport festivai took place in HoChi Minh City, from 10 to 18 September.

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC - FINAL RESULT OF XIANGQI FESTIVAL

* Đồng đội nam cờ tướng - Men xiangqi team: 1. Ho Chi Minh city, 2. Da Nang, 3. Hanoi
* Đồng đội nữ cờ tướng - Women xiangqi Team: 1. Ho Chi Minh city, 2. Binh Dinh, 3. Cong An
* Cá nhân nam cờ tướng - Men xiangqi individual:

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
1
2
14
3
7
12
16
11
6
8
13
5
15
9
20
21
10
24
17
4
18
19
39
55
23
25
29
37
27
38
36
49
54
61
28
30
62
26
47
35
46
50
48
44
53
58
59
45
33
31
34
56
51
22
65
52
63
32
57
40
43
60
42
41
64
Trenh A Sang
Truong A Minh
Tran Dinh Thuy
Dao Quoc Hung
Vo V Hoang Tung
Diep Khai Nguyen
Ton T Nhat Tan
Dang Hung Viet
Tran Van Ninh
Lai Viet Truong
Dg Cuu Tung Lan
Dao Cao Khoa
Nguyen Anh Quan
Bui Duong Tran
Mai Thanh Minh
Vo Hong Chau
Pham Quoc Huong
Bui Quoc Khanh
Hog Trong Thang
Nguyen Vu Quan
Ng Thanh Khiet
Uong Duong Bac
Tran Huu Binh
Tran Quyet Thang
Dug Nghiep Luong
Nguyen Van Minh
Dang Viet Dung
Nguyen Van Nam
Nguyen Quoc Tien
Chu Hoai Anh
Nguyen Thanh Nam
Hoang Van Linh
Ng Truong Son
Nguyen Anh Tu
Vo Van Dung
Nguyen Minh Duc
Dinh Hoang Tu
Pham Tan Tinh
Nguyen Van Hien
Tran Quoc My
Duong Dang Hien
Nguyen Tan Lich
Le Danh Hue
Truong Van Dong
Nguyen Thanh Son
Bui Quang Trung
Nguyen Van Trung
Bui Van Hien
Tran Quang Nhat
Do Hong Son
Nguyen Thanh Luu
Nguyen Van Thong
Pham Vu Luyen
Phan Minh Tung
Nguyen Xuan Vu
Tran Minh Quang
Vu Dinh Vinh
Le Cong Thanh
Nguyen Xuan Tien
Tran Van Bong
Quach Ngoc Dung
Vo Anh Tuan
Nong Ngoc Danh
Vu Hong Chinh
Le Thanh Vu
HCM
HCM
BRV
HCM
DAN
HCM
DAN
HNO
DAN
HNO
GLA
BCA
BCA
BCA
HCM
BRV
HNO
DAN
BRV
HNO
CMA
BRV
GLA
BCA
BRV
VLO
HNA
HNA
HNA
CMA
HNO
BCA
HNO
HNO
BDI
DAN
NTH
BDI
VLO
LSO
NTH
QNA
NAN
NAN
NAN
NTH
VLO
CMA
BDI
LSO
BDI
NTH
LSO
QNA
QBI
BKA
BKA
LSO
BKA
BKA
HYE
QNA
LSO
BKA
QNA
33b0
34w1
46w1
35b1
39b0
44w1
48w1
43b1
38w1
40w1
45b1
37b1
47b1
41b1
52w1
53b1
42w1
56w1
49b½
36w1
50w1
51b1
7w1
23w½
55b½
57b1
61b1
5w0
59b1
6b0
4b0
17w½
22b1
29w0
60w1
62w1
30b0
58w1
15w0
3w0
14b0
18b0
16b0
12b0
21w0
26b0
27w0
13w0
1w1
63b1
2b0
24b0
19w0
54w0
r1
20b0
31w0
64w1
25w0
8b0
11w0
28b0
10b0
9w0
32b0
55w1
19b1
31b1
20w1
47w1
29b1
54b1
30w½
25b1
26b1
32w1
24w0
33w½
28w½
3b0
4w½
27b1
5b1
39w½
21b½
65b1
2w0
17b½
1b0
49w1
6w0
12w0
56b1
10w0
53w1
51w0
23b0
16w0
44b1
9b½
11b½
45w0
8w0
7b0
52b1
63w1
34b0
22w1
61w0
38b0
41w1
42b1
62b1
15b½
14w0
50w1
37w0
36b1
48b0
18w0
35w0
46b0
13b0
40b1
57w0
60b1
43w0
59w0
58b0
r1
37b1
12w1
3w1
14b0
38b1
2b0
8b½
28b1
13w½
16w½
6b½
33b1
30b½
24b½
46w1
39b0
18w1
9w½
43b1
23w½
10b0
45b½
21w1
58w1
4b½
48b1
59b½
1w0
57b1
7w0
49b1
36w0
32b0
31w1
11w0
15w½
r1
51b1
60w1
65w1
20b0
40w1
25w0
63b1
42w½
55b0
29w½
19w½
5w0
61b0
64b1
41w1
26w0
52w1
35b0
22b0
44w0
54w1
27w0
50b0
17w0
47b0
53b½
56b0
34w0
20w1
10b1
6b1
23w1
27w½
32w1
39w½
24w½
14w0
13b½
8w½
26w½
34w½
30w1
1b0
45w0
2w0
11b½
35w1
25b1
61w½
33w1
16b½
29b1
3b0
4w0
55w0
54b½
7b½
58b1
56w1
53b1
37w½
18b½
59b½
9b0
43w1
5b½
65b1
17b0
64w1
22w½
31b0
51w0
49w0
38w0
28w½
21b1
19b0
48w1
15b½
36b0
44b1
50b½
47w0
40b1
41b1
12b0
42b1
52w0
62b0
r1
57w0
63w0
46b0
11b1
14w1
2b0
12b1
45b½
3w0
26b1
1w0
34b1
17w½
4b½
27b1
61b1
39b½
19w½
51b1
24b½
10w½
8b½
13w½
55b½
20b½
9w½
18w½
36w½
38b0
22b1
43w1
5w0
25w1
23b½
54w1
49b0
15w0
46w1
47w½
35b½
16w0
30b½
62w½
28b0
33b1
58w1
60b1
64b1
48b0
32b1
7w½
50w0
57b1
6w0
65w1
21w0
29w0
56b0
63w½
52b½
59w0
31w0
42w1
37b0
44w0
40b0
r1
53w0
2w½
1b½
16w1
4w1
28w1
38b1
14b0
31b1
17b½
15b½
24w½
39w1
8w½
10w½
36b1
35w1
9b½
13b½
6w½
3b0
45w1
55w1
5b0
19b0
59w½
51w1
49w½
27b1
37w0
12w0
20w0
29b½
33w0
34b1
7b0
50b1
32w1
47b½
26w½
21b0
57w1
30w0
44b1
48w0
41b1
60w0
23b½
18b0
54b1
11w0
61w0
52b0
25b0
63b0
40w½
56w1
22w1
62b0
46b0
65b½
64w1
58b1
r1
53w0
43b0
6b1
3w½
5w1
2b½
24b1
19w1
9w½
15w1
1w0
18w½
10b½
14b0
11b0
16b½
59b1
61b½
13w½
7w0
30b½
39w1
8b½
12b0
4b0
31w1
45b1
49b½
48b½
62w½
46b½
26b1
63b1
25w½
40b1
21w½
47w1
17w½
37b½
38w0
28b0
50w0
27w½
35b1
29w½
57b1
34w1
r1
20w0
23w0
52w1
55b0
53b0
43w1
32b0
60b1
42b1
33b0
36w0
51w1
44w0
54w0
56b0
22w0
65w0
64b1
41w0
14w1
7b0
1b0
11w½
2w1
9b1
4w1
3b½
30w1
20b0
5b½
13w½
37w1
12w0
8w1
55w0
17b0
18b1
10w1
16b0
24w0
38w1
33w1
21b1
61w0
59w½
53w1
15b0
56w½
19b0
48w½
31b1
63w1
23b1
62b½
6b0
28w½
44b0
32w1
22b0
50b½
46w½
36b½
26w1
29b0
43b1
25b½
34b½
39b0
49w0
45w½
27b½
60w1
35w1
52b0
65w1
54b0
47b0
41b1
r1
58w0
51b0
64b½
57w0
42w½
12b1
16w1
7w½
17b1
14b½
1w0
2b0
20w½
61b1
39w1
19w½
55b1
24b1
49b1
11b½
38b1
62w1
15w0
3w0
29w1
28b½
13b½
8b0
5w0
48b1
46b1
4b0
47w1
33b1
21w0
59b1
9w0
26b½
6w0
18w½
44w½
10b0
54w½
37b0
40w1
25w0
45b1
23w0
30b½
52w1
31w1
36w0
50w0
27w0
58b0
32b0
22w1
57b1
56b0
63w1
53b0
65b0
34w1
51w0
35b0
r1
64w0
41w1
42b0
60b1
3w1
5b½
15b1
1b0
6w½
20b½
10w1
13b½
7b½
19b1
11w½
2w½
14w0
4w½
12w½
28w1
16b0
50b1
18b½
9b½
17w½
8w0
30w1
25b½
37w½
55w½
56w1
23b½
49w½
62b1
61w1
27b½
48w1
36b0
21b0
39b0
38w0
52b1
59w1
42b1
51b1
24w0
54b0
53w½
44b½
32w1
47b0
22b1
65b1
43w1
57w1
29b0
46w0
45w0
33w0
26w0
r1
58b0
34b0
64w1
31b0
41b1
35w0
60w0
40b0
7b½
6b½
20w½
5w½
1w½
8b½
11b½
16w½
2w½
12w½
36b1
3b½
4b1
17b1
14b½
24b1
23w½
21w0
9w0
15w0
25w½
37b½
55b½
39w½
10b½
18b½
28b½
19w½
53b1
50w1
13w0
44w1
46b1
47w½
29w½
58w1
33b1
45w1
61b½
56w1
54w0
38b0
32b1
49b0
27w0
30b0
31w½
26b0
62w0
59b½
51b½
35b0
34w½
40w1
64b1
60b1
42w1
48w0
r1
22b0
41w0
52w0
63b0
43b1
65w0
9
8
8
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
3.5
3
3
3
3
2.5

Cá nhân nữ cờ tướng - Women xiangqi individual:

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
1
14
12
3
15
11
10
5
6
28
19
21
9
16
20
13
4
8
25
7
22
26
23
18
17
24
27
Ng H Ngoc Thao
Ngo Lan Huong
Chau T Ngoc Giao
Nguyen Hong Hanh
Le Thi Huong
Ho T Thanh Hong
Ha Mai Hoa
Pham Thu Ha
Nguyen Thi Huyen
Ly Thanh Phuong
Vo Thi Xuan
Nguyen My Linh
Le Dao Tuyet Mai
Pham Thanh Xuan
Tran Thi Minh
Nguyen Thuy Hang
Nguyen Thuy Linh
Nguyen Phi Liem
Ng Hong Nhung
Vo Thi Nhiem
Do Thi Thuy Hang
Le La Tra My
Bui Ha Thu
Nguyen Thi Ngoc
Vu Thi Hanh
Tran T Thu Trang
Ly Thi Nham
Nguyen Thi Thu
HCM
HCM
BDI
BCA
HCM
BDI
BCA
HNO
HNA
HCM
KGI
HNO
HCM
BCA
BDI
BRV
HNO
BCA
HNO
BDI
HNA
BDI
HNO
BRV
LSO
BRV
LSO
LSO
16w1
15b1
28w1
26w1
17b1
1w0
25b½
24w1
19b½
20w1
14b0
5w½
7w0
23b1
2b0
6b0
27b1
18w1
22w1
11w½
21b1
8b0
12b0
9w0
4b0
3w0
10b0
13w0
9b½
8w1
7b1
4w½
10w1
22b1
19w1
3b0
25w1
13b½
21w1
11b0
28b0
2w½
23w1
27w1
6w½
12b½
1b0
5b0
14w0
15w0
18b½
16b0
26w½
24b0
17w1
20b0
3w1
14b½
1w½
6b1
2b0
24w1
5w½
20w1
11b½
12w0
19b½
28w½
23w1
4b½
8b0
10b0
7b1
9w½
16w1
18w0
13w0
27b1
17w1
21b0
25b1
26b0
15b0
22w0
13b1
12w1
3b½
1b0
14w½
5b1
26b1
4w1
15w0
28b½
6w½
24b1
20b½
8w½
18b½
21w½
2w0
10b0
9b½
23b1
22b½
7w½
11w0
25w0
16w½
27w½
19w0
17b½
1w½
2b½
10w½
3w½
12b½
11w0
15b1
14b½
21b1
9w½
4b0
18w1
5w0
6b½
22w0
25b½
8b½
28w1
13w½
20w½
26w1
16b1
7b0
17w½
19b0
23b½
27b1
24w0
11b1
10w1
4b½
13b1
15w1
3b0
2w0
1b0
8w1
22b1
20b1
9b0
26b1
19w1
17b1
28w0
12w0
14w½
5b0
24b1
18b0
6w0
21w0
27b1
7w1
16w0
25w0
23w0
5w1
3b½
11w1
9w1
1w½
25w1
14b0
8w1
2b0
4w½
18w1
13w0
22w1
12b0
7w1
17b½
19b1
6b½
10b0
15b0
16b0
21b0
27w1
24w1
28b0
20w½
23b0
26b0
14b½
6w1
2w½
10b1
9b½
13b1
4w1
12w0
28w1
1b0
5b0
25b1
16b1
3w½
21w0
23w1
15w0
11b0
18w1
19w0
27w1
17w1
24b1
20b0
8b0
22b0
26w0
7b0
12b1
11b1
5b1
2w0
4b1
9w1
1w0
21b½
14w0
8w1
13w1
7w1
10w½
15b0
24b1
26b1
28b0
3w0
6b0
27b1
19b0
23b0
20w0
22w1
17w0
18b1
16w0
25w0
7.5
7.5
6.5
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
2.5
2
0.5