GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT QUỐC GIA NĂM 2002
NATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2002

HCM2002b

Giải được tổ chức tại Khách sạn Pacific- Vũng Tàu từ ngày 25/3 đến 7/4/2002. Thời gian cho mỗi bên là 120 phút để hoàn thành ván cờ.

The championship was held from Mar.25 to Apr. 7 in Vung Tau city.

KẾT QUẢ SAU CÙNG - FINAL RESULT

Nam/ Men
1. Dao Thien Hai (Dong Thap)
2. Tu Hong Thong (HCM)
3. Nguyen Anh Dung (Quang Ninh)
4. Bui Vinh (Hanoi)
5. Le Dinh Tuan (HCM)
6. Bao Quang (Da Nang)
7. Nguyen Thanh Son (Hue)
8. To Quoc Khanh (Quan doi)
9. Nguyen Thai Binh (Can Tho)
10. Pham Minh Hoang (HCM)
Nữ/ Women
1. Le Kieu Thien Kim (HCM)
2. Le Thi Phuong Lien (Can Tho)
3. Nguyen Thi Thanh An (HCM)
4. Huynh Mai Phuong Dung (HCM)
5. Pham Le Thao Nguyen (Can Tho)
6. Vo Hong Phuong (Can Tho)
7. Luong Phuong Hanh (Quan Doi)
8. Tran Kim Loan (Hai Phong)
9. Hoang Thi Bao Tram (Hue)
10. Hoang Xuan Thanh Khiet (Hue)

Giai đoạn 2 - 2ndleg

Trận/
Match

Nam - Men

Nữ - Women

1~2 Tu Hoang Thong - Dao Thien Hai½; ½; 0-1;½ Le Kieu Thien Kim - Le Thi Phuong Lien1-0;0-1; 1-0

3~4

Nguyen Anh Dung - Bui Vinh1-0;½ Hh Mai Phg Dung - Nguyen T Thanh An1-0;0-1; 0-1;0-1

5~8

Le Dinh Tuan - To Quoc Khanh1-0;1-0
Bao Quang - Nguyen Thanh Son1-0;1-0
Pham Le Thao Nguyen - Tran Kim Loan1-0;1-0
Vo Hong Phuong - Luong Phuong Hanh0-1;1-0; 1-0

9~12

Le Quang Liem - Pham Minh Hoang0-1;½
Nguyen Thai Binh - Hoang Nam Thang½;½; 1-0
Bui Kim Le - Hoang Xuan Thanh Khiet1-0;0-1; 0-1
Nguyen Thu Thuy - Hoang Thi Bao Tram½;0-1

13~20

Pham Chuong - Ngo Ninh1-0;0-1; 1-0
Ngo Ngoc Quang - Nguyen Si Hung1-0;1-0
Tran Anh Tri - Duong The Anh½;0-1
Pham Duc Thang - Nguyen Van Huy1-0;1-0
Le Thanh Huyen - Nguyen Thi Dieu Hanh0-1;½
Vang Thi Thu Hang - Do Thi Thuong1-0;½
Nguyen Thi Hanh - Le Thi Thu Hien0-1;1-0; 1-0
Nguyen Ngan Binh - Nguyen Thanh Binh1-0;½

Giai đoạn 1- 1stleg

NAM - MEN

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
1
2
5
7
21
4
12
26
9
10
6
24
14
16
20
11
23
17
19
15
13
18
8
22
29
27
25
28
Tu Hoang Thong
Dao Thien Hai
Nguyen Anh Dung
Bui Vinh
Le Dinh Tuan
Bao Quang
Nguyen Thanh Son
To Quoc Khanh
Le Quang Liem
Nguyen Thai Binh
Hoang Nam Thang
Pham Minh Hoang
Pham Chuong
Ngo Ngoc Quang
Tran Anh Tri
Pham Duc Thang
Nguyen Van Huy
Duong The Anh
Nguyen Si Hung
Ngo Ninh
Phan Anh Son
Tran Quoc Dung
Ng H Minh Huy
Vo Thanh Phong
Nguyen Duc Hoa
Ton T Nhu Tung
Truong Tuan Kiet
Bui Duy Toan
Le Quang Long
HCM
DTH
QNI
HNO
HCM
DAN
TTH
QDO
HCM
CTH
DAN
HCM
HCM
HCM
DAN
KGI
BNI
DTH
BRV
PYE
QDO
DTH
DTH
DAN
CTH
HCM
TTH
BRV
HCM
17w1
15w1
16b1
19w1
21w½
7b½
18b1
26b1
12w0
23w1
24b½
20b1
10w½
28b1
2w0
6w0
25w1
9b0
3b0
5b0
1b0
27w1
4w0
22b½
8w½
r1
13b0
11b0
14w0
14b1
12b1
9w½
29b1
10b1
22w1
11w½
1w0
17b1
2b½
7w0
13w1
8b0
3w0
23b½
15b½
4b½
16w½
26w0
28w1
20w½
6b0
25b1
24w1
21b0
5w0
r1
18w0
19b0
6w1
5w1
11b1
1b0
8w½
13b1
9b1
27b1
14w0
4w0
22b1
3b0
15w1
26b1
19w0
23w1
2w0
20b0
25b½
16b1
24b0
21w0
29w1
7b½
10w0
18b0
12w0
17w½
r0
1w½
3b½
21w1
4w1
19b1
2b0
5b0
6b½
27b1
14b½
20w1
12w½
11w1
9w½
17b1
10b0
24b0
22w1
16w0
7w0
25w1
29b1
8b½
18w½
23b0
13w0
26w0
15b0
r0
7b½
2w½
1b½
6w½
3w½
8w1
14w1
24w1
13b1
19w1
18b1
5b½
12b0
4b0
15w1
27w1
23w0
11b1
22b1
9b0
16b0
26w0
10w0
21b0
17w0
25b1
20b0
29w0
r0
2b½
4b1
3w½
10b1
12b1
26b½
1w0
7w0
21w½
6b½
5w0
9w½
29b1
20w½
8b1
14b½
15b½
18w½
27w1
13w0
11w½
19b1
23b½
16w0
25w½
24w0
17b0
22b½
r0
10w1
7w½
5b½
2w½
1b½
12w1
16b1
21b0
9b½
26w½
3b0
24b½
6w½
18b1
4w0
17w1
8w1
13b½
20b0
25b1
29w1
23w½
14w0
11b0
27b1
15b0
22w0
19w0
r0
5w½
21b0
7b½
3b½
2w½
1w1
6b½
23b1
20w½
13b½
16w0
4w½
14b1
24w0
10b1
26b½
18b1
12w0
8b1
15w1
19b0
9w½
11w0
17w0
29b1
22w0
25w1
27b0
r0
4b½
9w½
26w1
21w1
24b1
5b0
3w½
20w1
2b0
1b½
17b½
16b0
7w0
13w1
6w1
12b0
19w1
15b0
10w½
11b0
23w1
14b0
22b1
25b½
18w0
27w1
29b0
8w½
r0
21b1
16b1
12w½
7b½
5w½
3w0
24w½
2b½
18w1
11w½
15w1
14w1
4b½
6b0
1w0
13w½
9b½
25w1
29w1
22w0
10b0
20b½
26b0
27w0
19b1
17b0
8b1
23b0
r0
12w½
6w1
24b1
9w½
4w½
11b1
7b½
3b½
16w1
5b½
13b1
1b0
2w0
17w½
26b0
25b½
21w0
27b1
14b½
18b1
22b1
10w0
19w0
29w1
15w0
8b0
23w0
20w½
r0
8
8
8
7.5
7.5
7
6.5
6.5
6.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
4.5
4
4
4
3
3
2
0

NỮ - WOMEN

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
1
6
14
7
4
3
5
8
12
11
15
9
18
22
19
13
24
10
23
20
17
25
21
16
26
27
Le K Thien Kim
Ng Thi Thanh An
Le T Phuong Lien
Hh M Phuong Dung
Phm L T Nguyen
Lug Phuong Hanh
Vo Hong Phuong
Tran Kim Loan
Bui Kim Le
Hoang T Bao Tram
Nguyen Thu Thuy
Hog X T Khiet
Le Thanh Huyen
Nguyen Thi Hanh
Vang T Thu Hang
Le Thi Thu Hien
Nguyen Ngan Binh
Do Thi Thuong
Ng Thanh Binh
Ng Thi Dieu Hanh
Nguyen Thi My
Pham Thi Hoa
Hoang Thi Vui
Cao L P Thanh
Phan Dan Huyen
Nguyen Thao Han
Ng N P Khanh
HCM
HCM
CTH
HCM
CTH
QDO
CTH
HPH
DTH
TTH
HNO
TTH
QDO
HPH
HCM
DTH
TTH
BRV
QNI
TTH
BNI
HNA
TTH
LAN
QDO
HCM
HCM
15b1
14w½
19b1
1b½
20w1
17b0
16w0
18w1
21b1
25b½
24w1
2w0
22w0
5b0
9b1
6w0
26w1
11b0
23b0
10w1
7b0
4w1
12w½
8w0
3b1
13b0
r1
13w1
12b1
17w½
25w1
22b½
19w1
18b0
16b1
23w½
1w0
27b1
24b1
20b½
3w1
7w½
4b0
2b0
15w0
21w½
8b½
9w½
6b½
14b0
10b½
5w0
r1
11w0
5b½
22w1
11b½
7b½
14w½
23b1
24w1
2w½
17b½
9b1
6w½
27w1
12w0
13b1
1b0
r1
18w0
3b0
25b1
4w0
21b0
8w½
10w0
20w1
26b1
16w0
15b0
11w½
5b1
15w½
17w1
16b1
8w½
27b1
1w0
4b½
23w½
2b½
6b½
13w0
10w½
21w1
26w1
9b1
r1
18b½
12b½
25w0
14b0
20b1
22b0
7w0
19b0
3w0
1b½
2w½
18b1
11b1
5w½
15b½
19w1
7b½
22w1
17b1
14w0
4w½
r1
6w0
8b0
3b0
23w½
27w1
16w½
13b½
26b1
12w0
21b½
25w½
10b½
20w0
24b0
7w1
6b0
1w1
8w1
2b0
11w1
12b1
15w1
14b0
3w0
4b0
5b0
21b1
23b½
10w1
24w½
16b1
19b½
22b0
18w½
r1
25b1
17w0
9w0
13w0
27b1
26w0
14w1
4w1
3b1
2b0
11w1
1b0
6w0
8b½
5w½
18b1
7b0
23w0
10b0
12w0
13b½
20b½
22w½
26w1
9w1
15b1
19w½
16w0
27w1
r1
17b1
24b0
25b0
6b½
7b0
2w½
5w1
1w1
12w0
22b1
14b0
13w1
4b1
21w1
26b1
27w1
r1
3w0
25w1
8b0
10b½
24w½
16w0
17w1
20b0
19b0
11b0
23b1
15w0
9b0
3b0
8w1
14b½
6w½
12b1
5b1
2w1
4w0
1b0
7w0
23w1
10w1
19w½
16b1
24b½
9b½
20w0
22w½
15b0
11b0
13b1
27b1
r1
26b1
18w0
21w0
17w0
20w1
18b½
7w1
3b0
6b0
24w1
14w1
22b1
15w1
11w1
12b0
8b0
17b1
1w½
5w0
16b1
21b1
4b0
27w1
r1
2b0
9w0
26w1
13w0
19w0
25b0
10b0
12w1
3w1
4b0
18w1
8w½
6w1
1b0
19b1
7b½
2b0
25w1
20b1
23b1
14b0
r1
5w0
10w½
16w1
13b½
9w0
15w0
26b1
11b0
27b1
24b0
17w0
21w0
8
7.5
7.5
7.5
7
7
7
6.5
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
2
1