Giải Cờ Tướng Tăng Nguyên Giai - Chuanlican 2013

Giải được tổ chức tại TP Thủ Dầu Một Bình Dương từ 15/1/2013 đến 17/11/2013 nhằm tưởng niệm cố Mạnh Thường Quân Tăng Nguyên Giai , người đã có nhiều công lao đóng góp cho phong trào cờ tướng.

Hình ảnh Giải cờ tướng Tăng Nguyên Giai - Chuanlican 2013

TNG2013 KM4Lễ Khai mạc Giải Cờ Tướng Tăng Nguyên Giai - Chuanlican 2013 

TNG2013 KM7Di ảnh của cố Mạnh Thường Quân Tăng Nguyên Giai.

TNG2013Van1 2Cúp vô địch

TNG2013Van1 3Quang cảnh thi đấu. 

 

TNG2013Van1 2

 

TNG2013Van1 2

 

TNG2013 BM1Trao Giải Cá nhân bảng Chuyên Nghiệp : 1-Tôn Thất Nhật Tân , 2 - Nguyễn Hữu Hùng, 3- Đào Quốc Hưng , 4 - Lại Việt Trường.

TNG2013 BM2

Trao Giải Đồng đội bảng Chuyên Nghiệp : 1-Phế Mã TPHCM , 2 - Tây Sơn HN , 3- Bình Phước.

Một số ván đấu Giải cờ tướng Tăng Nguyên Giai - Chuanlican 2013

Vòng 3: Diệp Khải Hằng (QQ1) Tiên Thắng Ngô Ngọc Minh (BP1)

{iframe scrolling="no" height="380" width="400"}https://vietnamchess.vn/sd/sd2.html?game=FORMAT%09WXF%0AGAME%20%20%20%20%09%0ATIME%20%20%20%20%092%22%3B%203%22%0ARED%20%20%20%20%20%09%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%09%3B%3B%3B%0ADATE%20%20%20%20%0915-11-2013%0A%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20C2.5%20%20%20H2%2B3%20%20%20%20%20%20%202.%20H2%2B3%20%20%20C8.6%20%20%20%0A%20%20%20%203.%20R1.2%20%20%20H8%2B7%20%20%20%20%20%20%204.%20P3%2B1%20%20%20P3%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%205.%20H8%2B9%20%20%20E7%2B5%20%20%20%20%20%20%206.%20C8.7%20%20%20R1.2%20%20%20%0A%20%20%20%207.%20R9.8%20%20%20C2%2B4%20%20%20%20%20%20%208.%20P9%2B1%20%20%20A6%2B5%20%20%20%0A%20%20%20%209.%20P5%2B1%20%20%20R9.7%20%20%20%20%20%2010.%20P7%2B1%20%20%20P3%2B1%20%20%20%0A%20%20%2011.%20R2%2B3%20%20%20C2-2%20%20%20%20%20%2012.%20P5%2B1%20%20%20P5%2B1%20%20%20%0A%20%20%2013.%20H3%2B5%20%20%20P3.4%20%20%20%20%20%2014.%20C5%2B3%20%20%20C6%2B1%20%20%20%0A%20%20%2015.%20H9%2B7%20%20%20P4.3%20%20%20%20%20%2016.%20H5%2B7%20%20%20C6.5%20%20%20%0A%20%20%2017.%20C7.5%20%20%20C2.3%20%20%20%20%20%2018.%20R8%2B9%20%20%20H3-2%20%20%20%0A%20%20%2019.%20C-%2B4%20%20%20H7%2B5%20%20%20%20%20%2020.%20H-%2B5%20%20%20H2%2B3%20%20%20%0A%20%20%2021.%20H5%2B7%20%20%20H5%2B3%20%20%20%20%20%2022.%20R2%2B3%20%20%20H-%2B5%20%20%20%0A%20%20%2023.%20C5-2%20%20%20R7.6%20%20%20%20%20%2024.%20E3%2B5%20%20%20R6%2B6%20%20%20%0A%20%20%2025.%20R2.3%20%20%20K5.6%20%20%20%20%20%2026.%20A6%2B5%20%20%20P9%2B1%20%20%20%0A%20%20%2027.%20C5%2B2%20%20%20R6-2%20%20%20%20%20%2028.%20R3.1%20%20%20H5-7%20%20%20%0A%20%20%2029.%20R1%2B3%20%20%20K6%2B1%20%20%20%20%20%2030.%20P9%2B1%20%20%20H3-4%20%20%20%0A%20%20%2031.%20C5.1%20%20%20H7%2B5%20%20%20%20%20%2032.%20P9%2B1%20%20%20H5%2B4%20%20%20%0A%20%20%2033.%20R1-3%20%20%20H%2B%2B6%20%20%20%20%20%2034.%20A5%2B4%20%20%20H6-8%20%20%20%0A%20%20%2035.%20R1%2B2%20%20%20K6-1%20%20%20%20%20%2036.%20R1%2B1%20%20%20K6%2B1%20%20%20%0A%20%20%2037.%20A4-5%20%20%20H8-7%20%20%20%20%20%2038.%20P1%2B1%20%20%20H7%2B5%20%20%20%0A%20%20%2039.%20C1.5%20%20%20H4%2B5%20%20%20%20%20%2040.%20R1-4%20%20%20%20%7DEND{/iframe} Newlink1 10112013

Vòng 4 : Tôn Thất Nhật Tân (PMA) Tiên Thắng Diệp Khải Hằng (QQ1)

{iframe scrolling="no" height="380" width="400"}https://vietnamchess.vn/sd/sd2.html?game=FORMAT%09WXF%0AGAME%20%20%20%20%09%0ATIME%20%20%20%20%090%22%3B%2022%22%0ARED%20%20%20%20%20%09%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%09%3B%3B%3B%0ADATE%20%20%20%20%0916-11-2013%0A%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20C2.5%20%20%20H8%2B7%20%20%20%20%20%20%202.%20H2%2B3%20%20%20R9.8%20%20%20%0A%20%20%20%203.%20R1.2%20%20%20H2%2B3%20%20%20%20%20%20%204.%20H8%2B9%20%20%20P7%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%205.%20C8.7%20%20%20R1.2%20%20%20%20%20%20%206.%20R9.8%20%20%20C2%2B4%20%20%20%0A%20%20%20%207.%20R2%2B4%20%20%20C8.9%20%20%20%20%20%20%208.%20R2.4%20%20%20R8%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%209.%20P9%2B1%20%20%20R8.2%20%20%20%20%20%2010.%20P3%2B1%20%20%20P7%2B1%20%20%20%0A%20%20%2011.%20R4.3%20%20%20H7%2B6%20%20%20%20%20%2012.%20R8%2B1%20%20%20C2%2B1%20%20%20%0A%20%20%2013.%20R8.4%20%20%20C2.5%20%20%20%20%20%2014.%20R4%2B4%20%20%20C5.1%20%20%20%0A%20%20%2015.%20R3%2B5%20%20%20A4%2B5%20%20%20%20%20%2016.%20E7%2B9%20%20%20C9.6%20%20%20%0A%20%20%2017.%20H3%2B4%20%20%20E3%2B5%20%20%20%20%20%2018.%20R3-2%20%20%20R%2B%2B3%20%20%20%0A%20%20%2019.%20R4%2B1%20%20%20R%2B%2B3%20%20%20%20%20%2020.%20C7.1%20%20%20R-%2B4%20%20%20%0A%20%20%2021.%20E3%2B5%20%20%20R%2B%2B1%20%20%20%20%20%2022.%20A4%2B5%20%20%20P9%2B1%20%20%20%0A%20%20%2023.%20C1.2%20%20%20K5.4%20%20%20%20%20%2024.%20C2%2B7%20%20%20K4%2B1%20%20%20%0A%20%20%2025.%20H4%2B5%20%20%20R-.8%20%20%20%20%20%2026.%20H5%2B7%20%20%20R8%2B5%20%20%20%0A%20%20%2027.%20A5-4%20%20%20R2.4%20%20%20%20%20%2028.%20A6%2B5%20%20%20C6%2B7%20%20%20%0A%20%20%2029.%20H7%2B8%20%20%20K4%2B1%20%20%20%20%20%2030.%20R3-1%20%20%20%20%7DEND{/iframe} Newlink1 10112013

Vòng 5 : Lại Lý Huynh (QQ1) Tiên Thắng Ngô Ngọc Minh (BP1)

{iframe scrolling="no" height="380" width="400"}https://vietnamchess.vn/sd/sd2.html?game=FORMAT%09WXF%0AGAME%20%20%20%20%09%0ATIME%20%20%20%20%090%22%3B%201%22%0ARED%20%20%20%20%20%09%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%09%3B%3B%3B%0ADATE%20%20%20%20%0916-11-2013%0A%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20P7%2B1%20%20%20H8%2B7%20%20%20%20%20%20%202.%20P3%2B1%20%20%20C8.9%20%20%20%0A%20%20%20%203.%20C2.4%20%20%20R9.8%20%20%20%20%20%20%204.%20H2%2B3%20%20%20C2.5%20%20%20%0A%20%20%20%205.%20H8%2B7%20%20%20H2%2B3%20%20%20%20%20%20%206.%20H3%2B4%20%20%20R8%2B4%20%20%20%0A%20%20%20%207.%20E3%2B5%20%20%20R1.2%20%20%20%20%20%20%208.%20R9.8%20%20%20R2%2B6%20%20%20%0A%20%20%20%209.%20H4%2B3%20%20%20P5%2B1%20%20%20%20%20%2010.%20C8-1%20%20%20P5%2B1%20%20%20%0A%20%20%2011.%20P5%2B1%20%20%20C9%2B4%20%20%20%20%20%2012.%20C8.3%20%20%20R2.7%20%20%20%0A%20%20%2013.%20H3%2B5%20%20%20E7%2B5%20%20%20%20%20%2014.%20R8%2B6%20%20%20C9.8%20%20%20%0A%20%20%2015.%20C3.2%20%20%20R8.6%20%20%20%20%20%2016.%20A4%2B5%20%20%20C8-1%20%20%20%0A%20%20%2017.%20P5%2B1%20%20%20R6.5%20%20%20%20%20%2018.%20R8.7%20%20%20H3%2B5%20%20%20%0A%20%20%2019.%20R7.9%20%20%20R5.4%20%20%20%20%20%2020.%20P9%2B1%20%20%20A6%2B5%20%20%20%0A%20%20%2021.%20R9-1%20%20%20R4%2B2%20%20%20%20%20%2022.%20R9.5%20%20%20C8.3%20%20%20%0A%20%20%2023.%20H7%2B8%20%20%20H5%2B3%20%20%20%20%20%2024.%20E7%2B9%20%20%20R7%2B2%20%20%20%0A%20%20%2025.%20C2%2B6%20%20%20C3.1%20%20%20%20%20%2026.%20R5.7%20%20%20R4.8%20%20%20%0A%20%20%2027.%20R7.9%20%20%20C1.7%20%20%20%20%20%2028.%20C2.5%20%20%20E3%2B5%20%20%20%0A%20%20%2029.%20E5%2B3%20%20%20R7-3%20%20%20%20%20%2030.%20H8%2B7%20%20%20R7.5%20%20%20%0A%20%20%2031.%20R1.3%20%20%20R8.3%20%20%20%20%20%2032.%20R3%2B6%20%20%20E5-3%20%20%20%0A%20%20%2033.%20R3%2B1%20%20%20R3-3%20%20%20%20%20%2034.%20R3%2B2%20%20%20A5-6%20%20%20%0A%20%20%2035.%20R9.4%20%20%20A4%2B5%20%20%20%20%20%2036.%20C4%2B7%20%20%20E3%2B5%20%20%20%0A%20%20%2037.%20C4-1%20%20%20A5-6%20%20%20%20%20%2038.%20R3.4%20%20%20K5.6%20%20%20%0A%20%20%2039.%20C4.5%20%20%20K6.5%20%20%20%20%20%2040.%20C5-4%20%20%20%20%7DEND{/iframe} Newlink1 10112013

Vòng 6 : Lại Việt Trường (TSO) Tiên Bại Tôn Thất Nhật Tân (PMA)

{iframe scrolling="no" height="380" width="400"}https://vietnamchess.vn/sd/sd2.html?game=FORMAT%09WXF%0AGAME%20%20%20%20%09%0ATIME%20%20%20%20%096%22%3B%201%22%0ARED%20%20%20%20%20%09%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%09%3B%3B%3B%0ADATE%20%20%20%20%0916-11-2013%0A%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20C2.5%20%20%20H8%2B7%20%20%20%20%20%20%202.%20H2%2B3%20%20%20R9.8%20%20%20%0A%20%20%20%203.%20R1.2%20%20%20H2%2B3%20%20%20%20%20%20%204.%20P7%2B1%20%20%20P7%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%205.%20R2%2B6%20%20%20E3%2B5%20%20%20%20%20%20%206.%20R2.3%20%20%20H3-5%20%20%20%0A%20%20%20%207.%20H8%2B7%20%20%20C2%2B1%20%20%20%20%20%20%208.%20H7%2B6%20%20%20P3%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%209.%20H6%2B7%20%20%20P3%2B1%20%20%20%20%20%2010.%20C8.7%20%20%20C2%2B3%20%20%20%0A%20%20%2011.%20P3%2B1%20%20%20P7%2B1%20%20%20%20%20%2012.%20R9.8%20%20%20P3%2B1%20%20%20%0A%20%20%2013.%20R3-2%20%20%20C8-1%20%20%20%20%20%2014.%20R3.4%20%20%20P3%2B1%20%20%20%0A%20%20%2015.%20R4%2B4%20%20%20C2%2B1%20%20%20%20%20%2016.%20H7%2B5%20%20%20R1.3%20%20%20%0A%20%20%2017.%20H3%2B4%20%20%20H5%2B3%20%20%20%20%20%2018.%20H4%2B5%20%20%20H3%2B5%20%20%20%0A%20%20%2019.%20C5%2B4%20%20%20H7%2B5%20%20%20%20%20%2020.%20R4%2B1%20%20%20K5%2B1%20%20%20%0A%20%20%2021.%20H5%2B3%20%20%20K5.4%20%20%20%20%20%2022.%20R8%2B1%20%20%20C8%2B6%20%20%20%0A%20%20%2023.%20R4-3%20%20%20R3%2B3%20%20%20%20%20%2024.%20R8.6%20%20%20C8.4%20%20%20%0A%20%20%2025.%20P5%2B1%20%20%20H5%2B4%20%20%20%20%20%2026.%20R4%2B2%20%20%20A4%2B5%20%20%20%0A%20%20%2027.%20H3-4%20%20%20R3.5%20%20%20%20%20%2028.%20R6.5%20%20%20R8%2B6%20%20%20%0A%20%20%2029.%20P5%2B1%20%20%20R5-1%20%20%20%20%20%2030.%20R5%2B3%20%20%20H4%2B2%20%20%20%0A%20%20%2031.%20P5%2B1%20%20%20C2%2B1%20%20%20%20%20%2032.%20R5-3%20%20%20R5%2B1%20%20%20%0A%20%7DEND{/iframe} Newlink1 10112013

Điều lệ Giải cờ tướng Tăng Nguyên Giai - Chuanlican 2013

  • I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:
   - Căn cứ kế hoạch hoạt động sự nghiệp của ngành Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Thủ Dầu Một năm 2013.
   - Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tạo sân chơi bổ ích cho các kỳ thủ có điều kiện cọ sát thi đấu nâng cao trình độ; duy trì, đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện môn Cờ tướng tại Thành phố Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương cũng như Kỳ Đài Việt Nam và đồng thời tưởng niệm cố kỳ thủ Tăng Nguyên Giai.
   Được sự tài trợ chính của Công ty TNHH Việt Nam Chuan Li Can Manufacturing, Trung Tâm VHTT-Thể thao thành phố Thủ Dầu Một phối hợp cùng Hội quán Cờ tướng QQ tổ chức giải Cờ tướng thành phố Thủ Dầu Một mở rộng năm 2013 (Cúp Tăng Nguyên Giai – Chuanlican) với các nội dung sau:
  • II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
   Các câu lạc bộ, đội tuyển, kỳ thủ đại diện cho 07 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Dương và các kỳ thủ đại diện cho các đơn vị, đội tuyển ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.
  • III. THỜI GIAN:
   - Khai mạc giải: vào lúc 7h30 ngày 15/11/2013.
   - Thời gian thi đấu: từ ngày 15 – 17/11/2013.
   - Địa điểm thi đấu: Hội quán Cờ tướng QQ (Địa chỉ: số 474, đường Phạm Ngũ Lão, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
  • IV. NỘI DUNG THI ĐẤU:
   Giải được chia làm 02 bảng đấu
   1. Bảng chuyên nghiệp:
   - Đối tượng: dành cho kỳ thủ của các đội tuyển được mời tham dự và các kỳ thủ đạt chuẩn A1 Quốc gia từ năm 2010 đến nay.
   - Nội dung thi đấu: Cá nhân và Đồng đội.
   2. Bảng phong trào:
   - Đối tượng: dành cho mọi đối tượng và các đội đăng ký tham gia, trừ các kỳ thủ thuộc tiêu chuẩn của bảng chuyên nghiệp.
   - Nội dung thi đấu: Cá nhân và Đồng đội.
  • V. THỂ THỨC THI ĐẤU: (áp dụng cho cả 02 bảng đấu)
   - Áp dụng luật Cờ tướng của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam hiện hành.
   - Thi đấu theo hệ Thụy Sỹ (07 ván).
   - Mỗi kỳ thủ có 60 phút để hoàn thành ván cờ.
   - Các tiêu chí xếp hạng: sẽ công bố trước khi giải đấu diễn ra hoặc áp dụng hình thức bốc thăm chọn tiêu chí xếp hạng (nhằm hạn chế những tiêu cực xảy ra trong quá trình thi đấu).
   - Trang phục thi đấu: gọn gàng, lịch sự.
  • VI. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
   - Mỗi đơn vị tham gia phải đăng ký danh sách thi đấu có xác nhận của đơn vị chủ quản, đội tuyển, câu lạc bộ.
   - Các kỳ thủ đăng ký theo đơn vị, mỗi đơn vị được đăng ký một đội hình tối đa là 06 vận động viên thi đấu.
   - Mỗi đơn vị có thể cử 02 đội hình tham gia ở cả 02 bảng đấu: chuyên nghiệp và phong trào.
   - Hạn chót đăng ký danh sách gửi về Ban tổ chức giải sẽ được thông báo trên trên website: www.thegioicotuong.com.
   - Địa chỉ đăng ký: Trung tâm Văn hóa Thông tin-Thể thao (cơ sở 1) số 26, đường Hùng Vương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. : 06503822570, Fax: 858362. ĐTDĐ: 0926742398 (gặp Cường) hoặc liên hệ trực tiếp ĐTDĐ: 0914290353 (Đỗ Nguyên Thành).
   - Đăng ký tại Topic này.
  • VII. KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT:
  • 1. Khen thưởng:
  • Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng cá nhân và đồng đội cụ thể như sau:
  • A. BẢNG CHUYÊN NGHIỆP:
  • - Giải thưởng cá nhân:
   + 01 giải Nhất cá nhân: 6.000.000 đồng + Cờ lưu niệm
   + 01 giải Nhì cá nhân: 4.000.000 đồng +Cờ lưu niệm
   + 01 giải Ba cá nhân: 2.000.000 đồng + Cờ lưu niệm
   + 01 giải Tư cá nhân: 1.000.000 đồng + Cờ lưu niệm
   + Các giải Khuyến khích từ hạng 5 đến hạng 10: 300.000 đồng / giải
   - Giải thưởng đồng đội:
   + 01 giải Nhất đồng đội: 10.000.000 đồng + Cúp + Cờ lưu niệm
   + 01 giải Nhì đồng đội: 6.000.000 đồng + Cờ lưu niệm
   + 01 giải Ba đồng đội: 3.000.000 đồng + Cờ lưu niệm
   + 01 giải Tư đồng đội: 1.000.000 đồng + Cờ lưu niệm
  • B. BẢNG MỞ RỘNG:
  • - Giải thưởng cá nhân:
   + 01 giải Nhất cá nhân: 3.000.000 đồng + Cờ lưu niệm
   + 01 giải Nhì cá nhân: 2.000.000 đồng +Cờ lưu niệm
   + 01 giải Ba cá nhân: 1.000.000 đồng + Cờ lưu niệm
   + 01 giải Tư cá nhân: 500.000 đồng + Cờ lưu niệm
   + Các giải Khuyến khích từ hạng 5 đến hạng 10: 200.000 đồng / giải
   - Giải thưởng đồng đội:
   + 01 giải Nhất đồng đội: 6.000.000 đồng + Cúp + Cờ lưu niệm
   + 01 giải Nhì đồng đội: 4.000.000 đồng + Cờ lưu niệm
   + 01 giải Ba đồng đội: 2.000.000 đồng + Cờ lưu niệm
   + 01 giải Tư đồng đội: 1.000.000 đồng + Cờ lưu niệm
   * Các giải thưởng khác:
   Nhằm khuyến khích và động viên tinh thần thi đấu của tất cả các kỳ thủ tham dự giải, Ban tổ chức sẽ trao thưởng cho các cá nhân đạt từ 3,5 điểm có ván thắng (200.000 đồng / giải).
  • 2. Kỷ luật:
  • Ban tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật đối với các vận động viên, đơn vị tham gia không tuân thủ theo điều lệ, các quy định của Ban tổ chức và sự phán quyết của trọng tài trong suốt quá trình diễn ra giải đấu.
  • VIII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:
   - Các VĐV (đội) tham gia thi đấu phải thực hiện đúng giờ quy định, nếu đi muộn quá thời gian quy định 15 phút kể từ khi bắt đầu ván đấu xem như bỏ cuộc.
   - Các đoàn tự túc kinh phí ăn, ở, di chuyển trong suốt quá trình thi đấu.
   - Trọng tài do Ban tổ chức mời.
   - Chỉ có trưởng đoàn, HLV mới có quyền khiếu nại bằng văn bản hợp lệ và kèm theo lệ phí 500.000 đồng.
   - Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền thay đổi điều lệ giải và thông báo đến các đơn vị trong thời gian sớm nhất.