(Tải mẫu đơn gia nhập Hội viên Liên đoàn tại đây)

QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ HỘI VIÊN LIÊN ĐOÀN CỜ VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số  171/QĐ-LĐCVN, ngày 31/12/2014 của Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam)

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Căn cứ nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên đoàn Cờ Việt Nam ngày 22 tháng 12 năm 2010;
Căn cứ Điều lệ Liên đoàn cờ Việt Nam đã được phê duyệt theo quyết định số 1040/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 16 tháng 5 năm 2011;

Liên đoàn Cờ Việt Nam ban hành thể lệ Hội viên gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Hội viên của Liên đoàn:
Hội viên của Liên đoàn Cờ Việt Nam gồm có Hội viên chính thức và Hội viên danh dự.
1.1. Hội viên chính thức:
– Hội viên chính thức gồm các tập thể và cá nhân thừa nhận và chấp hành Điều lệ Liên đoàn Cờ Việt Nam, đóng hội phí đầy đủ và tự nguyện tham gia hoạt động của Liên đoàn.
– Ở các địa phương, ban ngành có tổ chức Liên đoàn hoặc Hội cờ (hoặc các môn thể thao trí tuệ) được thành lập theo quy định của pháp luật, thì Hội viên tham gia Liên đoàn cờ Việt Nam phải là Hội viên chính thức hoặc được giới thiệu của Liên đoàn hoặc Hội cờ địa phương, ban ngành đó.
1.1.1. Hội viên tập thể:
+ Các tổ chức Liên đoàn hoặc Hội cờ và câu lạc bộ cờ các tỉnh, thành phố, ngành trực thuộc Trung ương;
+ Các tổ chức, cơ sở, Công ty hoạt động có liên quan đến bộ môn cờ;
+ Các Câu lạc bộ trực thuộc Liên đoàn Cờ Việt Nam.
1.1.2. Hội viên cá nhân gồm:
+ Các Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Cờ Việt Nam.
+ Công dân Việt Nam có tham gia các hoạt động chính thức Liên đoàn cờ Việt Nam và Liên đoàn hoặc Hội cờ ở các địa phương, ban ngành.
1.2. Hội viên danh dự:
– Gồm các tổ chức và công dân Việt Nam không có điều kiện trở thành hội viên chính thức của Liên đoàn nhưng có nhiều thành tích, công lao đóng góp cho hoạt động của Liên đoàn.
– Hội viên danh dự được tham gia các hoạt động và tham dự Đại hội của Liên đoàn nhưng không được quyền bầu cử, ứng cử vào các chức danh lãnh đạo của Liên đoàn và biểu quyết các vấn đề của Liên đoàn. 

Điều 2. Quyền lợi của hội viên:
2.1. Được đề cử tham gia các khóa đào tạo cán bộ chuyên môn, huấn luyện viên và trọng tài quốc tế.
2.2. Được ưu tiên sử dụng các phương tiện tập luyện, thi đấu, những thông tin khoa học và chuyên môn của Liên đoàn; được tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để hoạt động.
2.3. Được Liên đoàn bảo vệ quyền lợi chính đáng có liên quan tới hoạt động môn cờ trước pháp luật và công luận.
2.4. Được cấp thẻ hoặc giấy chứng nhận Hội viên và huy hiệu Liên đoàn với thời hạn như sau:
– Hội viên cá nhân được cấp thẻ, Hội viên tập thể được cấp giấy chứng nhận có thời hạn ít nhất 1 năm.
– Hội viên là Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Cờ Việt Nam được cấp thẻ có giá trị trong suốt nhiệm kỳ của Ban chấp hành Liên đoàn hiện tại.
– Hội viên tập thể là Liên đoàn hoặc Hội cờ chính thức ở các địa phương, ban ngành được cấp giấy chứng nhận trong suốt nhiệm kỳ của Ban chấp hành hiện tại của Liên đoàn hoặc Hội cờ địa phương, ban ngành đó.
2.5. Được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc.
2.6. Được quyền xin ra khỏi Liên đoàn.
2.7. Hội viên là các câu lạc bộ được cử đội đại biểu tham gia thi đấu các giải phong trào cấp khu vực và quốc gia do Liên đoàn tổ chức. Được tiếp tục tham gia giải thi đấu chính thức hoặc cấp cao của quốc gia nếu đạt chuẩn theo quy định của điều lệ giải.
2.8. Hội viên chính thức có thêm các quyền lợi như sau:
– Được cử đại biểu tham gia đóng góp và biểu quyết các vấn đề nội dung hội nghị, hội thảo, các khóa huấn luyện nâng cao do Liên đoàn tổ chức.
– Được cử đại biểu tham dự Đại hội của Liên đoàn và được quyền bầu cử, ứng cử vào các chức danh, cơ quan lãnh đạo của Liên đoàn.
– Giám sát hoạt động của Ban Chấp hành Liên đoàn.

Điều 3. Nghĩa vụ của Hội viên
3.1. Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ, nghị quyết và các quy định của Liên đoàn Cờ Việt Nam.
3.2. Tích cực tham gia các hoạt động của Liên đoàn, đóng góp có hiệu quả vào việc phát triển và nâng cao trình độ các môn cờ.
3.3. Thường xuyên tuyên truyền tôn chỉ, mục đích và phát triển hội viên.
3.4. Bàn giao công việc và tài sản, tài chính được giao quản lý khi không còn hoạt động ở Liên đoàn (nếu có).
3.5. Hội viên chính thức phải đóng hội phí theo quy định của Liên đoàn.

Điều 4. Thủ tục tham dự dành cho Hội viên chính thức:
4.1. Đối với hội viên cá nhân:
– Đơn xin gia nhập Liên đoàn;
– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
– Các văn bản giới thiệu nhân thân hoặc giới thiệu của Liên đoàn hoặc Hội cờ ở địa phương, ban ngành (nếu có).
– 1 ảnh 4x6
– Lệ phí hội viên hàng năm: 300.000 đồng
4.2. Đối với hội viên tập thể:
– Đơn xin gia nhập Liên đoàn;
– Bản sao giấy phép thành lập đơn vị hoặc giới thiệu của Liên đoàn hoặc Hội cờ ở địa phương, ban ngành (nếu có).
– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện;
– 1 ảnh 4x6 của người đại diện
– Bài giới thiệu về đơn vị và logo đơn vị (nếu có);
– Lệ phí hội viên hàng năm: 1.000.000 đồng

Điều 5. Thủ tục tham dự dành cho Hội viên danh dự:
– Thư mời của Ban chấp hành Liên đoàn.
– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân);
– Bản sao giấy phép thành lập đơn vị; bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện (nếu là tổ chức);
– Các văn bản khác để giới thiệu nhân thân hoặc về đơn vị (nếu có);
– 1 ảnh 4x6 của cá nhân hoặc của người đại diện
– Đóng lệ phí: không

Điều 6. Trình tự cấp thẻ hoặc chứng nhận Hội viên:
Thời gian thực hiện 7 ngày (tính từ ngày có đầy đủ hồ sơ theo Điều 4 và 5) không kể ngày nghỉ và lễ theo trình tự sau:
6.1. Nhận hồ sơ:
Văn phòng Liên đoàn Cờ Việt Nam, 36 Trần Phú, Hà Nội
Email: office@vietnamchess.vn, Điện thoại: (84-4) 38232471
6.2. Duyệt hồ sơ và thông tin lại người nộp hồ sơ.
6.3. Nhận lệ phí hội viên qua tài khoản của Liên đoàn.
6.4. Ban hành quyết định công nhận Hội viên.
6.5. Phát hành thẻ hoặc chứng nhận Hội viên
6.6. Gửi bưu điện quyết định công nhận, thẻ hoặc chứng nhận và huy hiệu về địa chỉ liên lạc của Hội viên.

Điều 7. Thực hiện
Thể lệ được áp dụng theo từng nhiệm kỳ Ban chấp hành Liên đoàn Cờ Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, Văn phòng Liên đoàn sẽ tổng hợp trình Ban Chấp hành Liên đoàn xem xét quyết định sửa đổi hoặc bổ sung những vấn đề phát sinh (nếu có)./.