TTTT V5 Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2014

PTSCV7 3Sau vòng 4 Bảng Nam Nguyễn Hòang Lâm (HCM) một mình một ngựa dẫn đầu , ờ vòng 5 Nguyễn Anh Quân (BCA) quyết níu Quang Minh Tả Sứ lại :

B1 : Nguyễn Anh Quân (BCA) Tiên Thắng Nguyễn Hoàng Lâm (HCM)

6d1e8abd

B7 :Trương A Minh ( HCM) Tiên Thắng Ngô Ngọc Minh (BPH)

6d1e8abd